Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-06-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 JUNIO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny de 2018, i extraordinària de 31 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'actualització de la composició de la Comissió Municipal de Patrimoni.
  Expediente .- E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- E-03001-2011-000086-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relativa a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
  Expediente .- E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el contingut mínim dels projectes d'urbanització integrants de l'alternativa tècnica dels programes d'actuació integrada.
  Expediente .- E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació del Pla Director de Seguretat Viària de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2017-001547-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a información pública i consultes el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJCV que no admet el recurs PO 1/82/2015, interposat contra actuació material de la Generalitat constitutiva de via de fet consistent a excloure una mercantil de la qualitat de copromotor de l'actuació territorial estratègica ATE 4/2012 València Dinamitza.
  Expediente .- E-00501-2018-000201-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000006-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la declaració de València com a Ciutat pel Comerç Just.
  Expediente .- E-02250-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió a la segona fase del Pla Edificant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de València relativa a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador (Pla Edificant).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0019.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Europea d'Energy Cities.
  Expediente .- E-08001-2018-000021-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0020.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió de distincions i condecoracions per la Generalitat Valenciana a membres de la Policia Local de València, any 2018.
  Expediente .- E-01404-2018-000113-00 - Aprovat
 • PROCEDIMIENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0021.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els treballadors de Mercavalència en situació laboral irregular.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000157-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla Confiança.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000158-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita conjuntament per la delegada Sra. Fábregas i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern, a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
  Expediente .- O-C1517-2018-000195-00 - Retirat
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un centre cívic cultural en Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000154-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0025.-Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern de rebuig a la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea.
  Expediente .- O-C1513-2018-000109-00 - Aprovat
 • 0026.-Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern sobre la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
  Expediente .- O-C1502-2018-000314-00 - Retirat
 • 0027.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada d'impostos a València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el sistema de finançament de les comunitats autònomes nou.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C52 del Programa de Participació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A100 del Programa d'Informació i Comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A200 del Programa d'Habitatge Jove.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C42 del Programa d'Informació i Comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A004 del Programa d'Informació i Comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'avinguda Regne de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona blava.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona taronja.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la flota d'autobusos de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els gorretes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els incendis de vehicles i contenidors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les actuacions del Grup Gama de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A158 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C10 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A174 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A157 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A049 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'actualització del Pla Jove.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A042 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A001 del Programa d'Informació i Comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C12 del Programa d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A040 del Programa d'Informació i Comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C01 del Programa de Cultura Jove.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el registre municipal del Banc de Terres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Projecte Life 'Low Carbon Feed'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aigua estancada al col·lector de Vera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de passarel·les a les platges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova senyalització a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja mural al barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de murals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Fira Alternativa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Dia de la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de dispositius antiolor en els embornals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pluges del dia 2 de juny.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del segon tram del col·lector nord.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració ambiental del tram final del riu Túria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el baròmetre municipal de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abandonament del solar ubicat entre el carrer de l'Escultor Capuz i l'avinguda del Regne de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els projectes d'utilització de la palla de l'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes i cartró en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot al bulevard Sud.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la ubicació del Centre Internacional d'Alimentació Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les voreres a l'avinguda de Menéndez Pelayo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals de gestió directa noves.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el destí de la parcel·la escolar al carrer de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la parcel·la al costat del Poliesportiu Municipal de la Rambleta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps de futbol municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes de gestió d'instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les pistes de bàsquet al costat del pavelló del CEIP Ramiro Jover.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost d'activitats econòmiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos y taxes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme a la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions al carrer de la Torre de la Maçana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de companyies de teatre valencianes en la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Castellano Comenge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició de declaració BIC dels palaus dels Exarchs.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per als museus municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement de museus per part del Ministeri de Cultura i de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels museus en el Sistema Espanyol de Museus.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició d'ajudes per a les arts escèniques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la campana Jaume, del Micalet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni en la llista roja del col·lectiu Hispania Nostra.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la carrossa de Cultura Festiva en la marxa de l'Orgull Gai.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la preinscripció en la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una intoxicació en un casal faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festivitat del Corpus.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (1).
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (2).
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'inici de les obres en l'àmbit de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del calendari festiu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels horaris de carrega i descàrrega.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la previsió d'un institut nou en Nou Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels terminis del Pla Confiança.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del túnel de la Serradora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de les obres de l'entorn del Museu Sant Píus V.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la V30 i la V21.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de recepció del mirador de l'avinguda de Catalunya.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de l'Habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del PAI d'Enginyers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració de l'informe sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de l'EMT els mesos estivals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres en espais i instal·lacions públiques i infraestructures de transport.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tancat del perímetre del camp del Llevant, UE.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el treball del grup interdepartamental de transparència en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de la Gran Via Ferran el Catòlic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reunions amb Seat pel possible negoci de carsharing en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'assistència de la Conselleria de Cultura a la Comissió de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències en la plantilla de PLV de l'alt nombre de baixes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans per a disminuir el nombre de baixes en la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes laborals en el Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes en la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades rebudes els dies 15 i 16 de juny en la Sala de PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades ateses per la PLV i el temps mitjà de resposta durant els dies 15 i 16 de juny.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades a la Central de PLV relacionades amb la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre inspecció als solars municipals que puguen ser focus de mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els solars identificats com a possibles focus de proliferació del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a evitar els focus i la propagació del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades en solars municipals contra els focus del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a afrontar la proliferació del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la identificació dels focus concrets de proliferació del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació amb la resta d'administracions en relació amb el mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de casos de picadura del mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les vacacions i torns de treball del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la realització de reformes en la Unitat de la PLV de Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre dotació pressupostària de la Generalitat Valenciana destinada a la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el mòdul de la PLV instal·lat al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la neteja de col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les adjudicacions a empreses per part de Govern Interior el primer semestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50, Curs 2017/2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana per donar a conéixer el Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions de la Delegació de Vivenda relatives a la partida 'Altres transferències'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adscripció de parcel·les municipals a la Delegació de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aplicació pressupostària per a rehabilitació d'edificis de la Delegació de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un assentament il·legal en la parcel·la municipal de l'Av. d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'autorització d'una colònia felina al carrer dels Juristes, 8.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antiga Delegació d'Hisenda en el carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'exposició pública del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de Pla Cabanyal a permutar per a vivenda social.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'obres de rehabilitació integral de l'alqueria de Julià.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Agustín Lara, Baeza i av. Constitució.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'execució de les obres del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de la muralla islàmica, UE-7.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del sector de les vivendes turístiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les entrades i eixides d'animals del nucli zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Alimentari de la Ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les colònies felines.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el I Congrés Municipal de Benestar dels Animals de Companyia i Convivència Ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer de l'Actriu Encarna Mañez.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer d'Emili Gascó Contell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Poeta Duran i Tortajada.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en el jardí del carrer de Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí de la plaça del Cedre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el carrer de l'Alguer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte dels Poblats Marítims.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte de Camins al Grau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte d'Algirós.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça Manuel Granero.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona enjardinada entre el carrer del Músic Ginés i el carrer de l'Alguer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de pipicans en el barri de l'Illa Perduda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles de l'Oest 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Exposició 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Sud 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Patraix 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Ciutat Vella 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Trànsits 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Abastos 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Marítim 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Nord 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'import de l'IBI en locals comercials varis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la reivindicació de la diversitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les subvencions pels aniversaris de les comissions falleres.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre biblioteques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia-residència en el barri de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Assemblea de Presidents de Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre cívic i cultural per a persones majors nou en el barri de Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de les memòries de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'Orquestra de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'optimització del personal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Activitats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Esports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions dels Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre neteja i manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Russafa 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre formació de les persones responsables associatives per a aconseguir un major coneixement i aplicació de la transparència a les entitats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Informe relatiu al procediment de gestió oberta de dades de l'Administració local, l'estat de l'art en el context europeu i ferramentes tecnològiques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la quarta edició DecidimVLC.
  Expediente .- O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Pla de la Saïdia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de l'arbratge en el carrer del Guadalaviar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la intervenció municipal en l'atenció i acollida de les persones de l'Aquarius.
  Expediente .- O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de maig per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la confiscació de marihuana en una vivenda municipal.
  Expediente .- O-00606-2018-000003-00 - Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0239(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al règim de dedicació exclusiva proposada per la regidora Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz.
  Expediente .- E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
 • (E)DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0240(E).-Declaració institucional a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
  Aprovat
 • 0241(E).-Declaració institucional a favor de la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
  Aprovat
 • 0242(E).-Dclaració institucional de suport als centres històrics de les ciutats.
  Aprovat
 • (E)PRECS I PREGUNTES
 • 0243(E).-Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una publicació en el Centre Municipal de Persones Majors de Nou Moles.
  Quedar assabentat
 • 0244(E).-Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'adscripció d'una parcel·la a la Delegació de Benestar Animal en el districte de Rascanya.
  Contestada
 • 0245(E).-Pregunta formulada in voce pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions municipals contra el mosquit tigre.
  Contestada
 • 0246(E).-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de les contractes dels servicis de manteniment de jardineria.
  Contestada
(Informació publicada: 06/29/2018 03:03:22 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI