15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-06-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de juny de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre a tràmit el projecte de reparcel·lació corresponent a l'àmbit del sector de sòl urbanitzable programat PRR-4 'Benimaclet', presentat per Urbem, SA. (23-6-2014).
  Expediente .- E 03102 2001 000020 00 - Aprovat
 • 0003.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'elevació a definitiu del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució NPR-9 'Massarrochos-Nord'. (23-6-2014).
  Expediente .- E 03102 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'elevació a definitiu del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució denominada 'Pere Cabanes'. (23-6-2014).
  Expediente .- E 03102 2014 000006 00 - Aprovat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0005.-Recurs PO núm. 574/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000669 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-Recurs PA núm. 181/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000406 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-Recurs PA núm. 318/13.
  Expediente .- E 00501 2014 000031 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 24/14, interposat contra resolució que no admet una sol·licitud d'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal 2012.
  Expediente .- E 00501 2014 000084 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 3, que arxiva el Procediment Monitori núm. 1674/13, sobre reclamació de pagament de gastos comuns corresponents a diverses places d'aparcament de propietat municipal.
  Expediente .- E 00501 2014 000019 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 806/11, interposat contra inactivitat de l'Ajuntament respecte al requeriment de sol·licitud de cessament immediat de la via de fet de finques ocupades il·legalment.
  Expediente .- E 00501 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 381/14.
  Expediente .- E 01002 2014 000381 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'abril de 2014, en relació amb els expedients que s'indiquen a continuació:
 • 0012.-Expedient núm. 847/14.
  Expediente .- E 01101 2014 000847 00 - Aprovat
 • 0013.-Expedient núm. 862/14.
  Expediente .- E 01101 2014 000862 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa anul·lar la reserva dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació:
 • 0014.-Referència núm. 100.
  Expediente .- E 01101 2014 000876 00 - Aprovat
 • 0015.-Referència núm. 111.
  Expediente .- E 01101 2014 000877 00 - Aprovat
 • 0016.-Referència núm. 128.
  Expediente .- E 01101 2014 000878 00 - Aprovat
 • 0017.-Referència núm. 610.
  Expediente .- E 01101 2014 000879 00 - Aprovat
 • 0018.-Referència núm. 17.
  Expediente .- E 01101 2014 000880 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una xarxa viària situada al carrer de Ramón Porta Carrasco.
  Expediente .- E 05303 2014 000075 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.19.122 i donar d'alta el jardí i la xarxa viària situats a l'avinguda de Doctor Ruiz i Comes.
  Expediente .- E 05303 2013 000219 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi Oficial d'Economistes de València (COEV).
  Expediente .- E 00202 2014 000036 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, en el marc del conveni de col·laboració per al programa de creació i consolidació d'empreses de l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa convocar procediment i aprovar plecs de la licitació d'ocupació de domini públic municipal per a instal·lació de màquines de begudes i productes sòlids.
  Expediente .- E 01201 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de subministrament de sobres impresos.
  Expediente .- E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient núm. 01201/2014/102.
  Expediente .- E 01201 2014 000102 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0027.-Registre núm. 00110 2012 108901.
  Expediente .- E 01305 2012 000420 00 - Aprovat
 • 0028.-Registre núm. 00110 2013 52039.
  Expediente .- E 01305 2013 000183 00 - Aprovat
 • 0029.-Registre núm. 00113 2013 27513.
  Expediente .- E 01305 2013 000338 00 - Aprovat
 • 0030.-Registre núm. 00110 2013 95978.
  Expediente .- E 01305 2013 000358 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent:
 • 0031.-Procediment Abreviat núm. 541/12.
  Expediente .- E 01305 2010 000644 00 - Aprovat
 • 0032.-Procediment Abreviat núm. 562/12.
  Expediente .- E 01305 2011 000098 00 - Aprovat
 • 0033.-Procediment Abreviat núm. 49/14.
  Expediente .- E 01305 2012 000403 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte europeu 'Wompower'.
  Expediente .- E 01401 2014 000142 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de transport dels participants en les diverses activitats i campanyes organitzades per la Delegació de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2009 000045 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i el programa de la festivitat de la Fira de Juliol 2014 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01904 2014 000410 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació i concessió per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2013 000684 01 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa excloure dos obres del procés selectiu dels Premis Literaris 'Ciutat de València' XXXII edició, per no ajustar-se a les bases de la convocatòria.
  Expediente .- E 01905 2014 000015 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto relatiu a la subvenció per a l'escola infantil municipal de Pinedo.
  Expediente .- E 02101 2014 000553 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte subvencionat en virtut de la convocatòria 2011 per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.
  Expediente .- E 02201 2011 000444 02 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, el Consell General del Poder Judicial, l'Ajuntament de València i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València, per a la continuïtat i desenvolupament del servici 'Punt de trobada Familiar' de València durant 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 001978 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Càritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2014 004406 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació AVALE, en concepte d'ajuda de la convocatòria de 2011 per a la realització de projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2011 000700 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E 02301 2014 000492 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02901 2014 000308 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a tres de les entitats firmants de l'addenda al conveni marc de col·laboració per a la creació d'ocupació i el foment de la iniciativa empresarial per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000092 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Arquitecte Rodríguez.
  Expediente .- E 03103 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres d'asfaltat del carrer de l'Enginyer José Sirera.
  Expediente .- E 03301 2014 000072 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
  Expediente .- E 03303 2014 000131 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Megafonía Torres, SL.
  Expediente .- E 04001 2014 000397 00 - Aprovat
 • 0051.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diario ABC, SL, per insercions de publicitat.
  Expediente .- E 04103 2013 000086 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2014 502309 00 - Aprovat
 • 0053(E).-FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament de l'òrgan directiu de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 70002 2014 000116 00 - Aprovat
 • 0054(E).-UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa aprovar el nomenament de l'òrgan directiu de l'organisme autònom de la Universitat Popular de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 02101 2014 001278 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la pròrroga de l'adscripció al lloc de treball referència núm. 1294.
  Expediente .- E 01002 2014 000331 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reorganització de l'Oficina de Turisme i del Servici de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local i al Regidor Secretari d'esta.
  Expediente .- E 01101 2014 000701 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Sanitat.
  Expediente .- E 01101 2014 000882 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar una tècnica mitjana professora d'anglés amb destinació al taller d'ocupació 'Promoció turística'.
  Expediente .- E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització dels llocs de treball de personal tècnic mitjà del Servici d'Educació.
  Expediente .- E 01101 2013 001492 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'estimació del recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 207-P, de 25 de febrer de 2014.
  Expediente .- E 01101 2010 002078 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència interna de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01201 2014 000110 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000312 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable d'una infracció lleu.
  Expediente .- E 01401 2013 000316 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2014 000146 00 - Aprovat
 • 0065(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar l'autorització del gasto destinat a finançar diversos servicis amb motiu del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', corresponent a la seua edició de l'any 2014.
  Expediente .- E 01601 2014 000017 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01904 2014 000442 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Dóna compte de la renúncia i del nomenament de la primera suplent com a becària de la XIII beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2014 000016 00 - Quedar assabentat
 • 0068(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Bulevar del Arte y la Cultura, SA.
  Expediente .- E 01905 2014 000047 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases per a la convocatòria d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2014.
  Expediente .- E 01905 2014 000049 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les normes reguladores de la targeta València amb Tu i acceptar la col·laboració de l'entitat La Caixa en este programa.
  Expediente .- E 02201 2014 004732 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Banc Solidari d'Aliments per a la dispensació d'aliments a unitats familiars en situació de precarietat socieconòmica.
  Expediente .- E 02201 2014 002996 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juny de 2014, en relació amb la justificació de la primera pròrroga del conveni amb Càritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les aportacions econòmiques lliurades a favor de Metges del Món, en virtut del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa 'Bus solidari'.
  Expediente .- E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats, de les ajudes rebudes per la realització de projectes de les convocatòries següents:
 • 0074(E).-Cooperació internacional per al desenvolupament 2011.
  Expediente .- E 02201 2011 000444 00 - Aprovat
 • 0075(E).-Lluita contra la pobresa i exclusió social a la ciutat de València 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 006268 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per a la realització del programa 'Una platja per a tots. El sentir del sol'.
  Expediente .- E 02410 2014 000034 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució. núm. 253-R, de 7 de novembre de 2013.
  Expediente .- E 02701 2013 000395 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa formular davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les aportacions, observacions i suggeriments en matèria d'abastiment d'aigua i sanejament al 'Esquema provisional dels temes importants' del procés de planificació hidrològica.
  Expediente .- E 02701 2014 000328 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat 'Agència de Col·locació 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000087 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral' corresponent al proppassat mes de maig.
  Expediente .- E 02902 2014 000233 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració relatiu a la resta d'unes finques registrals situades a la plaça de Montolivet i al carrer d'Atzeneta.
  Expediente .- E 03103 2013 000067 00 - Aprovat
 • (E)OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents:
 • 0082(E).-Expedient núm. 69/13.
  Expediente .- E 04103 2013 000069 00 - Aprovat
 • 0083(E).-Expedient núm. 101/13.
  Expediente .- E 04103 2013 000101 00 - Aprovat
 • 0084(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la Fira de Juliol 2014.
  Expediente .- E 04103 2014 000079 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'abril de 2014.
  Expediente .- E 05501 2003 000012 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa suspendre cautelarment el termini de presentació de proposicions en el contracte per a la prestació del servici de gestió, conservació, manteniment i neteja dels espais enjardinats de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000135 00 - Aprovat
 • 0087(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb Ibercaja.
  Expediente .- E 05201 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'orde de pagament a justificar per a atendre al pagament de prestacions de manutenció i aliments bàsics mitjançant la fórmula de la Targeta València amb Tu durant els mesos de juliol i agost de 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 005848 00 - Aprovat
 • 0089(E).-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa encarregar a Aumsa les gestions que possibiliten la redacció dels instruments urbanístics necessaris per a l'adaptació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar a l'Orde del Ministeri de Cultura de 29 de desembre de 2009.
  Expediente .- O 00615 2014 000004 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI