Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-05-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'abril de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 20 i 28 d'abril i de 5 i 12 de maig de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU 'La Ceramo'.
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el document de correcció d'errors relatiu al nombre de vivendes en l'àmbit del Sector PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord 'Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2'.
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial 'Usos illa de cases Primat Reig'.
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa encarregar la redacció del nou instrument de planejament per a l'ordenació urbanística de l'illa de cases en què s'ubica l'edifici municipal de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
  Expediente .- E-03A01-2002-000052-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP EBIC-3 'Botànic, Torres de Quart, Església Sant Miquel i Sant Sebastià', com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI de la Unitat d'Execució 'Castellar-Benicàsim'.
  Expediente .- E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre del 2017.
  Expediente .- E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00407-2017-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00407-2017-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions del 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000021-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost del 2017. (Pendent de ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.3 ROF)
  Expediente .- E-05501-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 4a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost del 2017. (Pendent de ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.3 ROF)
  Expediente .- E-05501-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0017.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar l'execució de les obres corresponents al 'Projecte de Renovació Canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per Canonada FD DN 600, València', en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
  Expediente .- E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0018.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre oposició a la construcció d'un nou magatzem de residus radioactius a Cofrents i pel tancament de la Central Nuclear en 2021.
  Expediente .- O-C1503-2017-000102-00 - Aprovat
 • 0019.-Moció subscrita per l'equip de govern de suport al Dret Civil Valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional.
  Expediente .- O-C1502-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre crisi institucional a Veneçuela.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre seguiment i finalització de les obres del pavelló esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reobertura del Col·legi Major LLuís Vives.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre paralització del canvi de denominació de vies públiques de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre atraccions infantils unflables.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000109-00 - Retirat
 • 0025.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre elaboració de plans d'emergència i evacuació en polígons industrials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000109-00 - Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre depuració dels drets pendents de cobrament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000110-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la llibertat d'ensenyament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000110-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0028.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la decisió presa per l'equip de govern respecte a la prohibició de l'aparcament en el carril bus en horari nocturn i les actuacions del Grup Municipal PSPV.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Emprèn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Impuls Econòmic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Activa Ocupa 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre acord plenari de prevenció d'incendis en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000105-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre execució del pressupost d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acord de Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre abonament d'interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics en els quatre primers mesos de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions a empreses en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de prevenció de riscos laborals en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat societari de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ocupació del col·legi Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accesibilitat dels servicis d'emergència a tots els carrers de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre actuació dels Goes contra les vendes dels 'manters'.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accesibilitat de servicis d'emergències com a conseqüència de modificacions en carrers de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre bol·lards i testos en carrers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre inversió en el refugi d'animals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de policies locals i d'equips d'intervenció Goes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre manteniment de Drassanes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pressupostos de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Escala Reial.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre malles de protecció en l'Església del Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pla de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre declaració de festiu recuperable el dia 15 de març.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Batalla de Flors.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre col·laboradors socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pla estratègic cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la llei de patrimoni cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre càmeres de control d'accés al Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanyes de seguretat viària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre cotxes elèctrics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre zones d'estacionament blau i taronja.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en el Cicle Integral de l'Aigüa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en Agricultura, Horta i Pobles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre canonada de baixa pressió en el jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reparació del col·lector nord.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre llavors en l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre de Fauna el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en gestió de residus sòlids.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en Àrees Naturals i Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre pasarel·les en Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre nou model de gestió de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actes de 'València, Capital Mundial de l'Alimentació'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre equipament de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Saïdia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al Pla del Real.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de L'Olivereta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en el barri de Poblats Marítims.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en el barri de Camins al Grau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Extramurs.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Patraix.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre concessions a la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en la zona de Jesús.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre concurs per a la concessió del Varador del Port.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en la zona d'Algirós.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre deficient estat de l'aparcament de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre inversions en vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Parc Central d'Enginyers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre terminis de reordenació de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projectes d'inversió.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre regularització de concessions en les platges Llevant i Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre remodelació en la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reocupació de l'edifici dels Docks.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització dels carrers de la Barraca, de la Reina i del Dr. Lluch.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització de carrers paral·lels al mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització de travessies al mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de la mesa de mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de l'edifici Docks.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre abandó de l'entorn de la Ciutat Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre resultats del procés participatiu de Pla del Remei i Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat dels jardins de l'av. dels Germans Machado.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mal estat del jardí del carrer de Mendizábal amb del doctor Álvaro López.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda en carrer de Vicent la Roda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soques en el carrer de Mendizábal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mosquit Aedes aegypti.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tarongers en el carrer de l'Illa de Hierro.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mal estat de l'arbratge del carrer de Gran Canària.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells bruts en l'av. dels Tarongers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en la plaça del Llibertador Simón Bolívar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre jardí en la plaça del Cronista Francesc Momblanch.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre devolució de subvencions.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia Edusi Va Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre modificació del Reglament orgànic de govern i de l'administració de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes d'inversió en barris corresponents a la primera consulta ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre reinversió del superàvit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres en el pavelló esportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost de gastos 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de manteniment d'escoles de la Diputació de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre projecte 100 % Youth City.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre nova seu de la Universitat Popular d'Algirós.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre construcció de nous col·legis públics i IES en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reforma dels banys del CEIP Primer Marqués del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre contractes menors de les delegacions per a la gestió de xarxes socials.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre viatge a la ciutat xinesa de Chengdu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme de congressos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre sol·licitud de locals municipals a entitats culturals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme intel·ligent.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre queixes de ciutadans de les Falles 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre presència de la Policia Local en actes de la festivitat de la Verge.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre impacte econòmic del turisme en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació d'expedient d'Alcaldia relatiu al conveni Fundació Escola Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de l'execució del conveni de col·laboració amb la Diputació en matèria de tecnologies de la informació, la comunicació i l'administració electrònica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre execució de l'acord del ple de gener de 2017 de mesures d'impuls a la transparència administrativa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'índex Dyntra de transparència municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el ciberatac del virus Ransomware.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre actualització del portal de transparència municipal i nou geoportal municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actes en la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la Ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa "Housing First'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de l'execució de l'acord del Ple 'València com a zona lliure de paradisos fiscals'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de la contractació per al redisseny de la 'AppValència'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre difusió dels actes en honor a la Patrona de València en les xarxes socials de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nou centre cívic i cultural per a persones majors en el barri de Mestalla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre titularitat municipal de la residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre difusió de les activitats municipals per a les persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre prohibició d'estacionament en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous centres de dia per a joves.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el parc Oest de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous centres de dia per a persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre Ordenança de convivència ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre seguiment d'inversions en la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre seguiment d'inversions en la Delegació de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el projecte d'Ordenança de convivència.
  Expediente .- O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 27 d'abril de 2017 pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la decisió de la Conselleria d'Educació de retirar unitats concertades a alguns centres educatius de la ciutat.
  Expediente .- O-00606-2017-000004-00 - Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
 • 0164.-Declaració institucional de l'Ajuntament de València com entitat Dusi en matèria antifrau.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0165.-Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre integració de tots els servicis d'emergència.
  Quedar assabentat
 • 0166.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Contestada
 • 0167.-Prec formulat pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Fira Alternativa i l'ocupació del tram IX del riu Túria.
  Quedar assabentat
 • 0168.-Prec formulat per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre sol·licitud de informació respecte a les fundacions Inndea i València Crea.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI