Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-04-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria abril (Exp 13/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 3 al 12, 207-X al 291-X, 1382-W al 2005-W, 5-V al 11-V, 179-U al 290-U, 108-T al 173-T, 109-S al 142-S, 47-R al 95-R, 691-Q al 727-Q, 285-P al 391-P, 173-O al 255-O, 77-N al 114-N, 13-M al 21-M, 387-L al 477-L, 21-K al 33-K, 104-J al 119-J, 334-I al 437-I, 1466-H al 2491-H, 321-G al 489-G, 11-F al 14-F, 39-E al 51-E, 22-D al 36-D, 210-C al 319-C, 42-B al 62-B, 42-A al 65-A i 906-Ñ al 1274-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de febrer i 7 i 14 de març de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació del PEPRI del Barri del Carme en l'àmbit de la seua Unitat d'Execució núm. 22, carrers de Guillem de Castro, de Llíria i de Gutenberg. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03502 2004 000064 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa adoptar el document del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels Béns d'Interés Cultural Portal dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu, Palau dels Comtes de Cervelló (PEP-EBIC 08) i aprovar el text refós del seu Estudi d'Integració Paisatgística. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03502 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A.5-2 Camí Reial, així com la seua adjudicació a la mercantil Grupo Empresarial Pinar, SL. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03001 2007 000530 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 5 de març de 2014, per mitjà de la qual s'aprova definitivament l'Homologació i Pla de Reforma Interior Guillem d'Anglesola, de València. ( 23/04/2014)
  Expediente .- E 03001 1999 000351 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 5 de març de 2014, per mitjà de la qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu Patraix, de València. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03001 2012 000172 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 21 de gener de 2014, d'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del BIC Església Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Campanar. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03001 2010 000063 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 21 de gener de 2014, d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 5 i text refós del Pla Especial Universitat Politècnica de València. (23/04/2014)
  Expediente .- E 03001 2011 000129 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta del Pla Econòmic Financer 2014-2015. (22/04/2014)
  Expediente .- E 05201 2014 000018 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al primer trimestre del 2014 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals, previst en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (22/04/2014)
  Expediente .- E 04906 2014 000008 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2014. (22/04/2014)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als Grups Polítics Municipals, amb càrrec al Pressupost municipal de l'exercici 2013. (22/04/2014)
  Expediente .- E 00407 2014 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2013. (22/04/2014)
  Expediente .- E 00408 2014 000256 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la incorporació de l'Ajuntament de València a la Xarxa d'Entitats per al Desenrotllament Local (REDEL), per a la consecució dels objectius de desenrotllament local, d'acord amb els Estatuts redactats segons acord adoptat per l'Assemblea General que va tindre lloc el dia 15 de juliol de 2008. (22/04/2014)
  Expediente .- E 00202 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0017.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017. (22/04/2014)
  Expediente .- E 02201 2014 003603 00 - Aprovat
 • 0018.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar inicialment la Modificació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de València. (23/04/2014)
  Expediente .- E 02101 2005 000355 00 - Aprovat
 • 0019.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats i de la Gestió de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'any 2013. (23/04/2014)
  Expediente .- E 70002 2014 000099 00 - Quedar assabentat
 • 0020.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa la modificació de la relació de llocs de treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Fundació Esportiva Municipal per a 2014. (23/04/2014)
  Expediente .- E 70002 2014 000116 00 - Aprovat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre creació d'una comissió institucional de la veritat sobre la repressió de la Dictadura franquista.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre projecte d'urbanització integral del barri de Sant Marcel·lí.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre instar la Generalitat i el Govern estatal a signar el Conveni per al Contracte-Programa del transport públic.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, regidora del Grup Compromís, sobre ús d'espais públics municipals per les associacions de la ciutat.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre el projecte d'urbanització després del soterrament de la línia 1 de Benimàmet.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el centre històric per als vianants.
  Expediente .- E 00606 2014 000014 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre constitució d'una mesa de treball contra la pobresa infantil.
  Rebutjat
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre situació de les instal·lacions dels centres docents públics de la ciutat de València.
  Expediente .- E 00606 2014 000015 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, que proposa València com a seu permanent de la final de la Copa del Rei de futbol.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els Grups Polítics Municipals sobre l'avanç de l'edat de jubilació dels membres de la Policia Local.
  Expediente .- E 00606 2014 000016 00 - Aprovat
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre extinció i liquidació de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre medició de la taxa d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre romanent de crèdit al capítol de personal del 2013 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de les obligacions de les contractes municipals amb la Seguretat Social.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre extinció de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per l'empresa que gestiona el Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pavelló del poliesportiu de la Malva-rosa.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre estudi arqueològic de l'Alqueria Tronaes.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre publicació del llibre Comerç Emblemàtic.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Malva-rosa.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre mobilitat del personal docent.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre formació en Centres de Dia - Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre encesa de la il·luminació pública a barri de Patraix.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre llicències a gasolineres.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre solars al carrer de l'Historiador Beuter.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre inexistència de comptabilitat de costos.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre control de plantilles de contractes municipals per a garantir drets laborals.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre ampliació del parc de la Rambleta, en Sant Marcel·lí.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre una atracció firal.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre ocupació del carril bus.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de circulació viària.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre repartiment d'aliments al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació de la plaça del Músic Moreno Gans.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre acumulació d'arena a les platges del nord del port de València.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la creació de la 'Xarxa de Ciutats Romanes de la Comunitat Valenciana' per a captar turisme.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre autònoms sense cobrar de les administracions públiques a València.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre audiovisuals avariats.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre desallotjament de 200 persones de la Petxina.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre obres al carrer del Literat Azorín.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre treballs en benefici de la comunitat.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre instal·lació de pals publicitaris en l'interior de parcel·les.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre conveni entre la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i l'Ajuntament de València per a atendre les necessitats de les famílies que han perdut el seu habitatge habitual com a conseqüència d'un desnonament hipotecari.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de treballadors en Mercavalencia.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deutes tributaris d'entitats bancàries.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'IES del Cabanyal.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denominació oficial del Cap i Casal.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre enllumenat públic.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre remodelació dels carrers de Russafa.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dotacions del barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre repartiment de menjar al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre criteris objectius per al càlcul de la contraprestació econòmica pel servici d'EMT a determinats municipis de l'àrea metropolitana de València.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre millora estètica del mercat artesanal de l'Escuraeta.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre observacions de l'Auditoria sobre gastos 2011.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre escacs a València.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre situació del Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre interfície en valencià a la Plataforma d'Administració Electrònica (PIAE).
  Contestada
 • 0080.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre abocament de fuel a les platges del sud de València.
  Contestada
 • 0081.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre les investigacions al voltant de Turisme València Convention Bureau.
  Contestada
 • 0082.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre el Dia Internacional del Poble Gitano.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI