14/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-02-2015
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de febrer de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa declarar la ineficàcia de l'aprovació i adjudicació del programa d'actuació aïllada del carrer del Museu. (23-2-2015).
  Expediente .- E-03502-2005-000049-00 - Aprovat
 • 0003.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar les preceptives actuacions tendents a una nova adjudicació del contracte d'obres de demolició, reforma i reparació d'edificis de propietat privada i d'edificis de propietat municipal. (23-2-2015).
  Expediente .- E-03801-2010-000096-00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Plaça del Pirotècnic Valencià’. (23-2-2015).
  Expediente .- E-01905-2011-000195-00 - Aprovat
 • 0005.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Passeig de Federico Trenor i Trenor’ (Baró d'Alaquàs). (23-2-2015).
  Expediente .- E-01905-2012-000185-00 - Aprovat
 • 0006.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la següent llegenda: ‘Carrer d'Amado Granell Mesado’. (23-2-2015).
  Expediente .- E-01905-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0007.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la creació del Consell Assessor de la Casa-Museu de Blasco Ibáñez. (23-2-2015).
  Expediente .- E-02001-2014-000443-00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, desestimatòria del recurs de cassació interposat contra sentència del Tribunal Superior de Justícia, que va desestimar el Recurs PO núm. 4/28/11 seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una finca situada al carrer del Pintor Maella.
  Expediente .- E-00501-2011-000176-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d’apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que va estimar parcialment el Recurs PO núm. 224/09, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2009-000310-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 175/14, interposat contra sanció per infracció de l'Ordenança reguladora d'activitats, instal·lacions i ocupacions en la via pública.
  Expediente .- E-00501-2015-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 473/13, interposat contra resolucions del Jurat Tributari dictades en reclamacions seguides contra liquidacions tributàries i sancions en matèria de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2014-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 169/14, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
  Expediente .- E-00501-2014-000165-00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 2, estimatòria de la demanda interposada en Actes núm. 1227/14 contra el laude desestimatori de la reclamació d'anul·lació d'eleccions sindicals per al personal laboral d'este Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament d'intendent general cap de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2015-000230-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions sindicals del personal laboral.
  Expediente .- E-01001-2014-000190-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 6036.
  Expediente .- E-01002-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el Protocol d'Actuació contra l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
  Expediente .- E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar el servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes, i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials.
  Expediente .- E-04101-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid i desert el procediment obert celebrat per a contractar el subministrament de material fungible d'informàtica i d'equips d'oficina.
  Expediente .- E-04101-2014-000081-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els servicis postals de l'Ajuntament de València, lots 1 i 2.
  Expediente .- E-04101-2013-000124-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el subministrament d'uniformitat del Servici de Bombers, lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11.
  Expediente .- E-04101-2013-000139-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar el codi 1.A3.11.019 i donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí situat al carrer del Riu Tajo i la parcel·la per a xarxa viària situada a la plaça del Cronista Francesc Momblanch i adjacents.
  Expediente .- E-05301-1995-000930-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4875-W, d’11 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-004727-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte ‘INSPEC2T’.
  Expediente .- E-01401-2015-001482-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de concessió administrativa de l'aparcament públic de vehicles automòbils situat en el subsòl de plaça de la Reina.
  Expediente .- E-01801-1994-005725-01 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria de la quinzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2014, relatiu al xec escolar del curs 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2015-000027-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en el II Concurs ‘On-line’, ‘Consum? Sostenible Sí, Gràcies’.
  Expediente .- E-02101-2015-000100-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures per servicis prestats per educadors socials, psicòlegs i treballadors socials en el Punt de Trobada Familiar durant desembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-001978-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte d'adquisició i subministrament d'aliments bàsics.
  Expediente .- E-02201-2014-003061-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades de març i abril de 2015.
  Expediente .- E-02201-2014-008051-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a les ajudes del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació corresponent a la factura de desembre de 2014 del contracte de prestació del servici de tallers d’autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2015-000077-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a l'obtenció de certificats de platges.
  Expediente .- E-02410-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa ratificar el recurs de reposició interposat davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer contra la liquidació d'interessos per demora en el pagament deutes durant el període executiu.
  Expediente .- E-02701-2014-000437-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto, reconéixer i liquidar una obligació de pagament a favor d’Ecyser Mediterráneo, SLU.
  Expediente .- E-02701-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar una modificació de la revisió de servicis de neteja viària, arreplegada i transports de residus urbans de la zona 2 de la ciutat per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02801-2014-000918-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2014-001176-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 2 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2014-001177-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la prestació d'un servici d'arreplegada selectiva d'oli vegetal usat i piles usades en la zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2014-001178-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions del Servici.
  Expediente .- E-02802-2015-000065-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 837-X, de 30 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000516-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 839-X, de 30 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-001240-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 866-X, de 31 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-001003-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció: Jornades de cuina en els mercats municipals: ‘El xef al mercat' 2015 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02901-2014-001871-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la consolidació empresarial 2013 (tercer procediment).
  Expediente .- E-02902-2013-000311-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d’estimació de l'Administració relativa a dos reserves d'aprofitament urbanístic corresponents a unes parcel·les situades a la partida del Pla de Sant Bernat.
  Expediente .- E-03103-2011-000034-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació d'un immoble situat al camí vell de Picassent.
  Expediente .- E-03103-2012-000009-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d’estimació de l'Administració referida a la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E-03103-2014-000057-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció a favor dels usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al quart trimestre de l'any 2014.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la modificació de crèdits per generació d'ingressos per a les obres d'urbanització definitives del PAI ‘Entrada de Sant Pau'.
  Expediente .- E-03301-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0052.-PRECS I PREGUNTES
 • 0053(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Proposa aprovar la modificació del règim de delegacions i substitucions de la Intervenció General.
  Expediente .- E-00407-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0054(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 474/13, interposat contra la imposició de dos sancions disciplinàries per infraccions tipificades en la LO 4/2010.
  Expediente .- E-00501-2014-000125-00 - Quedar assabentat
 • 0055(E).-SERVICIS CENTRALS.- Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació a favor de Meydis, SL.
  Expediente .- E-00901-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial i a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa iniciar tràmits per a abonar els servicis extraordinaris realitzats l'any 2012 pel personal del Servici de Bombers.
  Expediente .- E-01501-2015-000074-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la continuïtat de la pròrroga del contracte de ‘Senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme municipal de València'.
  Expediente .- E-01801-2008-001525-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el projecte d’urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer, finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01801-2014-001526-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-01902-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000387-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l’obligació de pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-01904-2014-000556-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria del Premi Senyera d'Art, modalitat pintura 2015.
  Expediente .- E-02001-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les ajudes destinades a ens locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-000284-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la licitació de l'arrendament de l'immoble municipal situat al carrer de l'Actor Mora-Passeig de l'Albereda.
  Expediente .- E-05302-2014-000431-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en lloc de treball de Coordinació Servicis Centrals Tècnics (TD) pel sistema de concurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2014-001312-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Disciplina Urbanística.
  Expediente .- E-01101-2015-000235-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01101-2015-000236-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en la unitat orgànica d'Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos.
  Expediente .- E-01101-2015-000221-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici d'Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos.
  Expediente .- E-01101-2015-000222-00 - Aprovat
 • 0071(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre obligacions pendents de pagament en el Fons de Liquiditat Autonòmic.
  Expediente .- E-04505-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0072(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa iniciar les accions legals que en Dret procedisquen en matèria d'abastiment d'aigua potable.
  Expediente .- E-02701-2013-000269-00 - Aprovat
 • 0073(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Corporación Radio Televisión Española, SA, sobre col·laboració en la coproducció d'espais audiovisuals sobre diferents actes de celebració de les Falles 2015.
  Expediente .- E-04103-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0074(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el ‘Vianant tecnològic'.
  Expediente .- E-04103-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0075(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una campanya de publicitat amb motiu de les Falles, en diversos mitjans de comunicació.
  Expediente .- E-04103-2015-000013-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI