Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-07-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 108/10, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000465 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 294/12, interposat contra desestimació d'una reclamació economicadministrativa sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011.
  Expediente .- E 00501 2012 000280 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, parcialment estimatòria del Recurs PA núm. 649/12, interposat contra imposició de sanció per llançament d'artefactes pirotècnics en horari i lloc no autoritzats.
  Expediente .- E 00501 2013 000045 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 1287.
  Expediente .- E 01101 2013 000957 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Instal·lació de deshidratació de fangs de la planta potabilitzadora del Realó'.
  Expediente .- E 04101 2013 000090 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Adequació estacions remotes, renovació comunicacions i altres actuacions en el sistema de telecomandament i control. Exercicis 2013/2014'.
  Expediente .- E 04101 2013 000091 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Equipament de l'obra de presa d'aigua bruta de la planta potabilitzadora de la Presa'.
  Expediente .- E 04101 2013 000092 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2013, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Innovació i Projectes Emprenedors l'edifici conegut com 'La Farinera', situat al carrer de Joan Verdeguer.
  Expediente .- E 05304 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 14 d'abril de 1983, pel qual es va cedir a precari a l'Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de València una vivenda en planta baixa situada a la plaça de Salvador Allende i aprovar-ne l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració per a la seua posterior cessió a precari a l'Associació Llevantina d'Ajuda i Investigació dels Transtorns de la Personalitat (ALAI-TP).
  Expediente .- E 05304 2013 000097 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONIO.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.07.461, per haver-hi executat el centre social de 'Nou Moles', i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 05303 2012 000063 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades als carrers de l'Angelicot, del Bany, de Maldonado, de Recared i del Torn de l'Hospital.
  Expediente .- E 05303 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 47112.
  Expediente .- E 01305 2012 000173 00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 77761.
  Expediente .- E 01305 2012 000298 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2012.
  Expediente .- E 01306 2011 006320 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 347-W, de 18 de gener de 2013, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 008036 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6713-W, de 22 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006454 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2537-W, de 6 de maig.
  Expediente .- E 01306 2013 001801 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2977-W, de 24 de maig.
  Expediente .- E 01306 2013 002323 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de transport dels participants en les diverses activitats i campanyes organitzades per la Delegació de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2009 000045 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació i concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 01 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda al conveni firmat amb la Casa de Velázquez, regulador de la 'Beca Velázquez'.
  Expediente .- E 02001 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració local de la província de València.
  Expediente .- E 02001 2013 000130 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del I concurs de cartells: 8 de Març, Dia Internacional de la Dona: 'La salut i el benestar de les dones'.
  Expediente .- E 02201 2013 005571 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de servici d'ajuda a domicili en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2010 003879 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
  Expediente .- E 02201 2013 004503 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Fundació Jose Mª. Haro-INTRA, Associació Casa Gran i Associació el Rastrell.
  Expediente .- E 02201 2013 005624 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' a les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal.
  Expediente .- E 02410 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar el document de característiques tècniques en desplegament de l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013.
  Expediente .- E 02610 2013 000521 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de maig de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
  Expediente .- E 02802 2013 000301 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de maig de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
  Expediente .- E 02802 2013 000302 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de maig de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
  Expediente .- E 02802 2013 000303 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de maig de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
  Expediente .- E 02802 2013 000304 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial en concepte de beques per a les pràctiques formatives en l'Ajuntament del programa 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2013 000074 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa declarar no admissible la iniciació del procediment expropiatori, així com la valoració formulada en concepte de full d'estimació, pel que fa a quatre reserves d'aprofitament urbanístic.
  Expediente .- E 03103 2011 000023 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar definitivament per a l'exercici 2013 la planificació presentada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2013 000075 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Delegació Espanyola de la Fundació Europea per a la Societat de la Informació per a fomentar el coneixement de les noves vies d'accés a l'Administració i l'extensió de l'accés a la Societat de la Informació i noves vies del coneixement.
  Expediente .- E 00801 2013 000050 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 3370.
  Expediente .- E 01101 2013 000874 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició.
  Expediente .- E 01101 2013 000973 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000157 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2013 000316 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible en part la retenció de crèdit destinat als gastos de la realització de les festes falleres 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000037 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació les ajudes destinades al manteniment de la infraestructura de la Xarxa AFIC.
  Expediente .- E 02901 2013 000857 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02901 2013 000120 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer una obligació de crèdit en compliment de sentència relativa al projecte de reparcel·lació 'Quatre Carreres 1 NPR 7'.
  Expediente .- E 03102 2013 000016 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1375-I, de 21 de desembre de 2012, sobre denegació de legalització d'obres realitzades al carrer d'Escolano.
  Expediente .- E 03502 2006 000361 00 - Aprovat
 • 0047(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per insercions de publicitat i subscripcions.
  Expediente .- E 04103 2013 000066 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la reparació del tanca de l'antic mercat d'Abastiments.
  Expediente .- E 01201 2013 000163 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar les normes i terminis per al tancament comptable del Pressupost Municipal 2013.
  Expediente .- E 04301 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0050(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la concertació d'operacions de crèdit a curt termini per al finançament del pagament a proveïdors en l'exercici 2013.
  Expediente .- E 05201 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0051(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en un contracte de pòlissa de crèdit amb el BBVA.
  Expediente .- E 05201 2013 000018 00 - Aprovat
 • 0052(E).-DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Proposa aprovar els nous models normalitzats de sol·licituds de llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies, aplicables a les obres d'edificació i a la instal·lació i obertura d'activitats, modificar determinada exigència documental continguda en l'annex I de l'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 00206 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge l'edifici denominat Casa de Comportes de l'Assut de l'Or.
  Expediente .- E 05304 2013 000107 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa revocar, durant el mes d'agost de 2013, les delegacions efectuades per la Junta de Govern Local en qualssevol dels seus membres i delegar les seues facultats resolutòries en els alcaldes en funcions durant eixe mes.
  Expediente .- E 00400 2013 000012 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI