Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-04-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de març de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-VICESECRETÀRIA GENERAL.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2015 que va aprovar l'Inventari d'Unitats Orgàniques d'este Ajuntament.
  Expediente .- E-00601-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 663/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2010-000711-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 353/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari de no admissió de reclamació seguida contra desestimació d'una petició de devolució d'ingressos indeguts, derivats de la quota de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2015-000025-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 108/14, sobre competència per a redactar i subscriure la documentació tècnica adjunta als expedients de comunicacions ambientals.
  Expediente .- E-00501-2014-000149-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 329/14, interposat contra providència d'apremi per impagament de sanció de multa en matèria de contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2015-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1145-P, d’11 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-01001-2014-000290-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 788.
  Expediente .- E-01101-2014-001120-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 6382.
  Expediente .- E-01101-2014-001132-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 377.
  Expediente .- E-01101-2014-001191-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa a una sol·licitud d'adaptació del lloc de treball per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2015-000184-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis d'impressió en modalitat de pagament per ús, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat de València, dividit en dos lots.
  Expediente .- E-04101-2013-000135-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el subministrament elèctric en baixa i alta tensió, dividit en tres lots, per a l'Ajuntament de València, la Fundació Esportiva Municipal i la Universitat Popular, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2014-000056-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d’arrendament d’una vivenda municipal.
  Expediente .- E-05302-2015-000102-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns les parcel·les per a xarxa viària i espai lliure situades als carrers de Benimodo i de Frederic Jordan i Calvo (president de la Societat Coral el Micalet).
  Expediente .- E-05303-2014-000142-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa convocar concurs per a l'adjudicació de la concessió demanial per a l'explotació del quiosc, lavabos i estany ubicats al parc de Capçalera.
  Expediente .- E-05304-2013-000108-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar una transferència de capital a favor d'Aumsa amb càrrec del Pressupost de l'any 2015.
  Expediente .- E-05305-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar tres immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-05305-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 90431.
  Expediente .- E-01305-2013-000332-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 389/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000146-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3320-W, de 2 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01307-2013-002222-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 3237-W, de 25 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2013-006337-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte i anul·lar la Resolució sancionadora núm. 4811-W, d’11 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-003490-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la quinta pròrroga del contracte de lloguer d’un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Andacar 2000, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-002280-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de la cessió del contracte de concessió administrativa conjunta, d'obres i servici públic, de l'aparcament de vehicles automòbils situat al subsòl de la plaça de l'Escultor Alfonso Gabino.
  Expediente .- E-01801-2014-002317-00 - Quedar assabentat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar el projecte actualitzat d’urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer, finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Coven, SL.
  Expediente .- E-01801-2015-000065-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d’activitats per a xiquets i jóvens d’estiu 2015 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2015-000100-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2015-000110-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Handbol de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2014-000389-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d’Esports.
  Expediente .- E-01903-2015-000088-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2015-000051-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2015-000061-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Cultural ‘Tio Vaina’.
  Expediente .- E-02001-2015-000208-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa accedir a la quarta pròrroga del contracte d'arrendament de les instal·lacions municipals situades al carrer de Motilla del Palancar, per a la prestació del servici d'escola infantil per al curs escolar 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000170-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Comité Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al desenvolupament del ‘Pla d'acció Un-i-Món 2014: Observatori de Refugi’.
  Expediente .- E-02201-2013-003881-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02201-2014-007964-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de Sant Joan de Déu Serveis Socials València destinada a projectes d'atenció social.
  Expediente .- E-02201-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Gravador Planes’.
  Expediente .- E-02201-2015-000101-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases del III Concurs de Fotografia i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02303-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 204-X, de 16 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-02901-2014-001673-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa tindre per efectuada la devolució d'una quantitat concedida en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014 i declarar l'obligació d'abonar interessos de demora.
  Expediente .- E-02902-2014-000198-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total de dos subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E-02902-2014-000415-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL.
  Expediente .- E-03103-2009-000076-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació del dret de vol existent sobre dos finques registrals situades al camí nou de Paterna.
  Expediente .- E-03103-2007-000072-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació de dos parcel·les situades a l’avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E-03103-2010-000004-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’ Expropiacions, portar a efecte l’expropiació i reconéixer una obligació de crèdit relativa a una parcel·la situada al carrer de la Noguera.
  Expediente .- E-03103-2010-000006-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a les Coves Carolines.
  Expediente .- E-03103-2011-000004-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Joan Piñol.
  Expediente .- E-03103-2011-000019-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació de la planta baixa amb corral de l'esquerra d'un immoble situat al carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E-03103-2011-000035-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una vivenda d'un immoble situat al carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E-03103-2011-000036-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació de la planta baixa amb corral de la dreta d'un immoble situat al carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E-03103-2011-000037-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat a l'avinguda de Burjassot.
  Expediente .- E-03103-2011-000053-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una cova-vivenda situada en les Coves Carolines.
  Expediente .- E-03103-2012-000023-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d’expropiació de les finques registrals núm. 10872 i 10873.
  Expediente .- E-03103-2014-000019-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar en part el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-03107-2014-000021-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de gener 2015 de les obres d'adequació de la urbanització a la pedania de la Torre.
  Expediente .- E-03301-2015-000062-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de febrer 2015 de les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2015-000066-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació de febrer 2015 de les obres d'adequació de la urbanització als carrers del Gorgos i de Vinaròs.
  Expediente .- E-03301-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE COORDINACIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a treballs de manteniment de la calçada en diversos carrers de la ciutat.
  Expediente .- E-03401-2015-000066-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries dels Servicis d'Obres d'Infraestructura i de Gestió Centre Històric.
  Expediente .- E-03502-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0066.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Medios Impresos y Digitales de Aquí, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0067.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Eco3 Multimedia, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000041-00 - Aprovat
 • 0068.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Madiva Editorial y Publicidad, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el passat mes de febrer.
  Expediente .- E-04908-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE.- Proposa aprovar la derogació dels preus públics del centre de dia per a discapacitats psíquics de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-H4969-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Disparatario, SL.
  Expediente .- E-08001-2014-000015-00 - Aprovat
 • 0071.-PRECS I PREGUNTES
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa gratificar per servicis extraordinaris al personal del Servici Bombers, segons acord de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000061-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l'Institut Nacional de la Joventut el servici d'informació i tramitació d'inscripcions de jóvens en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a la xarxa de centres municipals de joventut de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01902-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar una transferència de capital a favor d'Aumsa.
  Expediente .- E-03201-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres d’accessibilitat i supressió de barreres en la ciutat de València, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000150-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a l'execució de les obres de construcció del carril bici en la ronda interior de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error detectat en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per a l'execució de les obres de ‘Renovació d'infraestructures del carrer Sant Vicent en la ciutat de València', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000151-00 - Aprovat
 • 0078(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2015.
  Expediente .- E-04103-2015-000056-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI