Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-10-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2014, i de les sessions extraordinàries 26 de setembre i 14 d'octubre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia-Presidència i de les Regidories Delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2014, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 12, 19 i 26 de setembre, i 3 i 10 d'octubre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL.- Proposa traslladar la data de la sessió ordinària del Ple de novembre al dia 21 de l'esmentat mes.
  Expediente .- E-00601-2014-000012-00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de la Zona Central de Ciutat Vella. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03502-2013-000030-00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Text Refós del Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03502-2012-000021-00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica i les Proposicions Juridíco-Econòmiques per al desenvolupament de la Unitat d'Execució PS3-1, 2 i 3, del Perellonet. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2004-000511-00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-2 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del PAI de la UE-1 del Pla Parcial Sector NPR-7 Quatre Carreres. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU Millora en la Implantació d'Activitats Econòmiques. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2014-000016-00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació del PGOU C/ Gran Canària (Escoles Píes). (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2013-000173-00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i del PRI de Millora Camí de Montcada. (27/10/2014)
  Expediente .- E-03001-2014-000063-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació-Adaptació dels Estatuts del Palau de Congressos de València. (28/10/2014)
  Expediente .- E-00401-2014-000002-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General sobre execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7. del Reial Decret-Llei 4/2012, corresponent al tercer trimestre de 2014. (28/10/2014)
  Expediente .- E-00407-2014-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud d'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat, anys 2008 i 2009. (28/10/2014)
  Expediente .- E-00407-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0016.- HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al tercer trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (28/10/2014)
  Expediente .- E-04906-2014-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2014. (28/10/2014)
  Expediente .- E-04302-2014-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2014.
  Expediente .- E-02701-2013-000542-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI que aprova el Pla d'Inversions en Plantes 2015. (28/10/2014)
  Expediente .- E-02701-2014-000337-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2014. (28/10/2014)
  Expediente .- E-05501-2014-000033-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'aprovació de la 7ª modificació de crèdits extraordinàris i suplements de crèdits de 2014.
  Expediente .- E-05501-2014-000034-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposar aprovar el Pla de reducció de deute 2014-2015 exigit per l'art. 3.6 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre. (28/10/2014)
  Expediente .- E-05201-2014-000038-00 - Aprovat
 • 0023.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar la modificació del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de València. (28/10/2014)
  Expediente .- E-01501-2009-000316-00 - Aprovat
 • 0024.-MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- Proposa aprovar l'Adhesió a la iniciativa 'Pacte dels Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic' de la Comissió Europea. (28/10/2014)
  Expediente .- E-08001-2014-000017-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista, en relació amb Sentència sobre copago i discapacitat.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre mesures contra l'atur en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89COM-2014-000042-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional al PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000022-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, regidor i portaveus respectivament dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre el projecte d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000038-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre un programa d'actuació per al barri de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000016-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre incompliment de la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000040-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre repercusió de l'anul·lació del Decret 113/2013 o de copagament dels serveis socials.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000023-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat 2015.
  Expediente .- O-89COM-2014-000043-00 - Rebutjat
 • 0033.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la consideració de les festes dels barris com a festes populars i tradicionals.
  Expediente .- O-89COM-2014-000044-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIÓ
 • 0034.-Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'aparcament de la plaça de Bruges.
  Expediente .- O-89COM-2014-000036-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre urbanització del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i execució de zona verda en Vivers.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000001-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Premi Europeu de l' Espai Públic Urbà 2016.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000002-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el soroll en les zones d'oci.
  Expediente .- O-89COM-2014-000009-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre tramitació del PRUG de l'Albufera.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000002-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre multes coercitives.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000005-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre execucions subsidiàries.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000006-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'ampliació de l'IVAM.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000007-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la resposta de SEPES respecte dels Quarters d'Enginyers i d'Artilleria.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000008-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la rehabilitació del Forn de Calç.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000009-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre mobiliari urbà de la plaça del Patriarca.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000003-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre àrees de vigilància arqueològica al PGOU.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000004-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per excés de velocitat.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000012-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre intervenció en desnonaments.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000011-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre Conveni signat amb la Junta Central de Trànsit.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000010-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informes arqueològics de la zona on es va produir el rescat de vaixells al Saler el 2012.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000005-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accidents com a consequència del trencament o caiguda de branques a la via pública.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000008-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències i IBI d'un pàrking públic.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000009-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres al carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000010-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre zona d'aparcament del pavelló Font de Sant Lluís.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000011-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre aparcament i derrocament de l'antiga fàbrica Túria al PAI Parc Central.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000013-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els poliesportius municipals.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000014-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre actuacions en cas de botellot.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000013-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de fonts ornamentals.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000012-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre manteniment del parc de Marxalenes.
  Expediente .- O-89COM-2014-000014-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'estat de conservació dels arbres de la plaça Pedagog Pestalozzi.
  Expediente .- O-89COM-2014-000015-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el PGOU de Tavernes Blanques.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000015-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió al Pacte d'Alcaldes per a l'adaptació al Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000019-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la gestió de l'empresa adjudicatària del contracte de retirada de vehicles en la via pública.
  Expediente .- O-89COM-2014-000017-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre robatori de cablejat de fanals en el parc del Gravador Jordan.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000016-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la contracta de la grua.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000018-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Municipal EUPV, sobre les covetes de l'Església de Sant Joan del Mercat.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000020-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reparacions del Mercat d'Abastos.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000021-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de menjador dels CEIP municipals.
  Expediente .- O-89COM-2014-000019-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la utilització de les instal·lacions esportives dels CEIP i dels IES.
  Expediente .- O-89COM-2014-000020-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el funcionament dels menjadors escolars durant l'estiu.
  Expediente .- O-89COM-2014-000021-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuaciones previstes per l'Ajuntament per tal de donar suport a la Ruta Estellés.
  Expediente .- O-89COM-2014-000023-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grupo Compromís, sobre els ingressos en concepte de cànon de les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89COM-2014-000022-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre instal·lació de nou enllumenat al pont de l'Assut de l'Or.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000025-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre proliferació de colònies d'aus exòtiques.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000031-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre nova plaga d'insectes.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000032-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre diverses instal·lacions esportives iniciades i no finalizades.
  Expediente .- O-89COM-2014-000031-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de l'alqueria de Gaspar Bono.
  Expediente .- O-89COM-2014-000032-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació de la Farinera del Grau.
  Expediente .- O-89COM-2014-000030-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre desperfetes a la façana del Mercat Central.
  Expediente .- O-89COM-2014-000024-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació de les escoletes infantils d'Alfauir, Massarrojos i Periodista Ros Belda.
  Expediente .- O-89COM-2014-000027-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Jardí del Silenci.
  Expediente .- O-89COM-2014-000035-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la neteja dels contenidors al camí de les Moreres.
  Expediente .- O-89COM-2014-000026-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la falta de poda d'arbres al camí de les Moreres.
  Expediente .- O-89COM-2014-000028-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació dels pagaments de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89COM-2014-000029-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre beques de menjador a l'alumnat dels centres docents de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000021-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre abandonament d'alguns carrers de Natzaret i el seu entorn.
  Expediente .- O-89COM-2014-000025-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre cancel·lació del deute del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000020-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Agència de Lectura de la Trinitat.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000033-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'App VLC València (II).
  Expediente .- O-89SOC-2014-000034-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Xec Univex (II).
  Expediente .- O-89SOC-2014-000035-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el Contracte Programa per al transport públic en València.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000024-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre moviments entorn de l'antiga Fe de Campanar
  Expediente .- O-89SOC-2014-000023-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Open de Tenis.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000037-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informació facilitada per la web Turisme València
  Expediente .- O-89SOC-2014-000036-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la versió web per a mòbil de VLC València (II).
  Expediente .- O-89SOC-2014-000039-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0095.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Fira València.
  Contestada
 • 0096.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre convocatòria de l'Observatori del Comerç.
  Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'autor de la seua suplantació en 2011 en Internet i la relació de les seues empreses amb l'Ajuntament.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0098(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa constituir el nou Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI