Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
13-11-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 d'octubre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 223/09, interposat contra la concessió d'una llicència de primera utilització.
  Expediente .- E-00501-2009-000189-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima el Recurs PO núm. 52/14, interposat contra una liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2013.
  Expediente .- E-00501-2014-000115-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 5 de Paterna, dictada en el Juí Verbal núm. 465/15, estimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament en reclamació de quantitat i interessos per danys en béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2015-000118-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la inadmissibilitat del Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/661/15, interposat contra denegació de sol·licitud formulada en relació amb el pagament de l'IVA.
  Expediente .- E-00501-2015-000119-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7350, en el Servici d'Innovació.
  Expediente .- E-01002-2015-000351-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 5756.
  Expediente .- E-01101-2014-001133-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar error material en aplicació pressupostària.
  Expediente .- E-01101-2015-000254-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal subaltern muntador referència núm. 869.
  Expediente .- E-01101-2015-001098-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de revisió d'ofici interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2005.
  Expediente .- E-01101-2015-001211-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6900.
  Expediente .- E-01101-2015-001241-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització horària del lloc de treball del cos d'oficial mecànic conductor (DE-PH-N2-F3-JP2) referència núm. 3262.
  Expediente .- E-01101-2015-001246-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7661, en el Servici Central del Procediment Sancionador.
  Expediente .- E-01101-2015-001258-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu en 'No inclosos en unitats orgàniques', Grup Municipal Ciutadans.
  Expediente .- E-01101-2015-001267-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 6513, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Grup Municipal Ciutadans.
  Expediente .- E-01101-2015-001268-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 8194, en 'No inclosos en unitats orgàniques', Grup Municipal Ciutadans.
  Expediente .- E-01101-2015-001276-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació de setembre de 2015 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament "Un riu de xiquets".
  Expediente .- E-05304-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de KPZ Patentes y Marcas, SLU.
  Expediente .- E-00202-2015-000426-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar les bases i convocatòria de la I edició dels Premis d'innovació social 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000427-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE COORDINACIÓ JURÍDICA I PROCESSOS ELECTORALS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits dels sectors pressupostaris de Coordinació Jurídica i Processos Electorals i Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-00901-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses per Solucions Gràfiques S. Coop. V.
  Expediente .- E-01201-2015-000285-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Dóna compte dels veredictes dels jurats del XVI Certamen de Creació Jove-València Crea 2015.
  Expediente .- E-01902-2015-000152-00 - Quedar assabentat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per Pilota Valenciana Val i Net, SL, en relació amb la subvenció concedida per a la realització de distints esdeveniments l'any 2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000043-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Esports.
  Expediente .- E-01903-2015-000354-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa contractar amb Elecnor, SA, l'adquisició de làmpares amb tecnologia led basant-se en el conveni singular firmat amb la Diputació de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000371-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa contractar amb Inelcom-Ingeniería Electrónica Comercial l'adquisició de làmpares amb tecnologia led basant-se en el conveni singular firmat amb la Diputació de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000372-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de de l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2015-000525-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit corresponent a diversos ítems de la proposta de gasto 2015/2704.
  Expediente .- E-01904-2015-000555-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de depòsit de fons del Museu Històric Militar al Museu d'Història de València.
  Expediente .- E-02001-2003-000012-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de les obres de restauració dels casalicis dels ponts del Mar i del Real de València.
  Expediente .- E-02001-2006-000549-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2014-000051-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en el XVII Concurs municipal de targetes de Nadal.
  Expediente .- E-02101-2015-000583-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en el XXIV Concurs municipal de betlems en centres educatius.
  Expediente .- E-02101-2015-000584-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa mantindre l'import anual de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja per a la intervenció social en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-003377-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a una entitat pertanyent a les Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte i la justificació de la subvenció concedida a una entitat pertanyent a les Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Intercultural Candombe.
  Expediente .- E-02201-2014-007961-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2015, relatiu a l'adjudicació i regularització dels contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al “Pla d'accés a la vivenda municipal”.
  Expediente .- E-02201-2015-000193-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un major gasto destinat a l'atenció de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació per a col·laborar en el programa d'inserció i promoció laboral per a persones que provenen de la prostitució.
  Expediente .- E-02201-2015-000450-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte del servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E-02201-2015-000471-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a la realització del Carnestoltes infantil.
  Expediente .- E-02307-2015-000625-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la creació i manteniment de la pàgina web: un barri que conta la seua història.
  Expediente .- E-02307-2015-000803-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals i esportives.
  Expediente .- E-02307-2015-001015-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02310-2015-000180-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Creu Roja Espanyola corresponent a la prestació del servici de desenvolupament de les activitats del programa “El sentir del sol”.
  Expediente .- E-02410-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar el contracte de llicència d'ús de la marca 'Q' de qualitat turística de les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2015-000079-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar les bases de participació i la convocatòria del 4t concurs 'K em contes', sobre l'ús responsable de les tecnologies.
  Expediente .- E-02501-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 201-R, de 11 de juliol de 2014, sobre facturació del subministrament d'aigua potable.
  Expediente .- E-02701-2014-000222-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015 (2n procediment).
  Expediente .- E-02902-2015-000340-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i efectuar la convocatòria de la desena edició dels premis “VLCEmprén 2015”.
  Expediente .- E-02902-2015-000491-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000568-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015.
  Expediente .- E-03103-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres de renovació d'infraestructures als carrers de Sagunt i de Pepita.
  Expediente .- E-03301-2014-000141-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. I-824, de 29 d'abril de 2015, sobre denegació de legalització d'edificació.
  Expediente .- E-03501-2014-001159-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa modificar les propostes de gasto 2015/35 i 2015/39.
  Expediente .- E-03801-2010-000096-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E-04001-2015-000864-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Medios Impresos y Digitales de Aquí, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'aportació econòmica 2015 a la Fundació de la Comunitat Valenciana 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
  Expediente .- E-08001-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament, en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
  Expediente .- E-H4962-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0060.-PRECS I PREGUNTES
 • 0061(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00201-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0062(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa el reintegrament de la subvenció concedida i no justificada en l'exercici 2015 a favor del Grup Municipal Esquerra Unida.
  Expediente .- E-00201-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Connectis Consulting Services, SA.
  Expediente .- E-00801-2015-000125-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000124-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'aportació atorgada per Gas Natural Cegas, SA, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-01902-2015-000228-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar els cartells guanyadors del concurs “Dibuixa els teus drets”.
  Expediente .- E-02201-2014-007972-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de control de plagues fins a la firma del nou contracte.
  Expediente .- E-02401-2015-002700-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2015, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2015-000421-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura corresponent a la 3a fase-revisió de resultats de l'avaluació estructural, del projecte de reposició de l'envelat de cobriment de la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- E-03201-2015-000054-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de febrer de 2015 del servici de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E-03303-2015-000206-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Y SUS INFRAESTRUCTURAS. Propone aprovar el reajustament provisional d'anualitats del contracte de gestió del servici públic per a la concessió de l'estacionament regulat en les vies de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2013-000102-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2015.
  Expediente .- E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions destinades als clubs esportius de la ciutat de València per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud d'ampliació del termini de tràmit d'audiència concedit per acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-03601-2007-000072-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar l'alliberament de crèdit per al pagament de les factures relatives a les certificacions de manteniment de jardins corresponents al mes d'agost de 2015.
  Expediente .- E-04001-2015-000706-00 - Aprovat
 • 0076(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el projecte del marc pressupostari plurianual per als exercicis 2016-2018.
  Expediente .- E-04302-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0077(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal. Proposa aprovar les bases reguladores de la Consulta Ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2015-001476-00 - Aprovat
 • 0078(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost municipal 2016.
  Expediente .- E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria de la concessió d'ajudes per a material escolar, curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000522-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI