Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-11-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc els dies 3 i 8 de novembre de 2017, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra les llistes definitives de la borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a obres públiques.
  Expediente .- E-01101-2017-001738-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6509, en la Secretaria d'Àrea II.
  Expediente .- E-01101-2017-001766-00 - Aprovat
 • 0004.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del servici de gestió i execució de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000165-00 - Aprovat
 • 0005.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Desmuntatge de passarel·les de vianants, millora de l'accessibilitat i semaforització a l'avinguda del Cid'.
  Expediente .- E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici per al control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del contracte de servici de 'Senyalització vertical i horitzontal de trànsit a les vies i camins del terme municipal de València', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000210-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia a l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000111-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reparació de patologies a la nau 3 del mercat de Castella, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000139-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar en l'Inventari Municipal de Béns, per error material, la xarxa viària a la plaça de Cánovas del Castillo i als carrers de Salamanca i del Comte d'Altea.
  Expediente .- E-05303-2013-000059-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2017 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-00208-2017-000014-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya.
  Expediente .- E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0013.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017, d'adjudicació, per mitjà de procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, del subministrament de tres vehicles de comandament i cap.
  Expediente .- E-01501-2017-000426-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 2017.
  Expediente .- E-01801-2017-002944-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2017-003310-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Azcárraga-Ferran el Catòlic, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
  Expediente .- E-01904-2017-000611-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures.
  Expediente .- E-02001-2017-001129-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la resta de les subvencions 'Ciutat educadora'.
  Expediente .- E-02101-2016-000318-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic municipal per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02101-2017-000099-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Societat Coral el Micalet per a finançar un projecte d'inclusió social.
  Expediente .- E-02201-2017-000330-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2017-000444-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000445-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació destinada al desenvolupament d'un programa d'atenció integral a dones víctimes de violència de gènere, a les seues filles/fills i familiars.
  Expediente .- E-02230-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà (UNRWA-Comunitat Valenciana) per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Síria.
  Expediente .- E-02201-2016-000503-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017, pel qual es va aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de la Fundació Entreculturas per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
  Expediente .- E-02250-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic de la concessió directa d'una subvenció a favor d'Oxfam Intermon per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a la República Dominicana.
  Expediente .- E-02250-2017-000168-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02301-2017-000675-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del servici.
  Expediente .- E-02410-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SR-557, de 2 d'agost de 2017, sobre estudi sonomètric i declaració del barri de Russafa com a ZAS.
  Expediente .- E-02610-2017-000326-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Nova estació de bombament d'aigua filtrada a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
  Expediente .- E-02701-2014-000159-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar la disponibilitat dels crèdits continguts en diverses propostes de gastos.
  Expediente .- O-02701-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó, 3a fase' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2017-000203-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València per al finançament del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000711-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2017-001344-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per l'ocupació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
  Expediente .- E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2814, de 7 de juliol de 2017, de concessió de llicència per a construcció d'edifici.
  Expediente .- E-03502-2010-000051-00 - Aprovat
 • 0039.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa alliberar part del crèdit reservat per a cobrir els gastos d'accions publicitàries amb motiu de la declaració de València com a Capital Mundial de l'Alimentació.
  Expediente .- E-04103-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0040.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre participació ciutadana en els projectes d'inversió per als barris de la ciutat.
  Expediente .- E-04103-2017-000075-00 - Aprovat
 • 0041.-MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Acció Cultural i del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposen iniciar tràmits per a l'adscripció de l'Auditori-LN3, situat al carrer de Joan Verdeguer, núm. 22 al 24, al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01905-2017-000200-00 - Aprovat
 • 0041.-PRECS I PREGUNTES
 • 0042(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament divers.
  Expediente .- E-00801-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució del camp de futbol i edifici de vestidor de Malilla.
  Expediente .- E-01903-2016-000115-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000408-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
  Expediente .- E-01904-2016-000445-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2017 al conveni de col·laboració amb Lo Rat Penat per al desenvolupament d'activitats culturals i el sosteniment de les seues infraestructures.
  Expediente .- E-01904-2017-000379-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000420-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Bona Gent del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per al pagament de factures corresponents a l'activitat 'Mig any faller' de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2017-000791-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió, exercici 2017-2020' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2017-000326-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2017-000678-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2017-000680-00 - Aprovat
 • 0053(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb el lema 'Igual-Ment Fest' amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'eliminació de la Violència contra la Dona.
  Expediente .- E-04103-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions relatives a la constitució de la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana treball social.
  Expediente .- E-01101-2017-000282-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat a l'increment de l'aportació municipal 2017 a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2017-000086-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Dóna compte de l'adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
  Expediente .- E-02230-2017-000070-00 - Quedar assabentat
 • 0057(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat.
  Expediente .- O-02001-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un nou compte restringit de pagaments a justificar.
  Expediente .- E-02201-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el 'Projecte d'actuacions preparatòries. Ferms i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 987, en el Servici de Patrimoni.
  Expediente .- E-01101-2017-001798-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI