Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-11-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de novembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Carrer d'Ignacio Hernández Hervás' (metge). (19-11-2012).
  Expediente .- E 01905 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0003.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Dóna compte de la memòria de formació contínua 2011 de l'Ajuntament de València. (20-11-2012).
  Quedar assabentat
 • 0004.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una aportació econòmica a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E 00201 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa que l'Alcaldia atorgue, en nom de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, així com en nom propi, si ho estima oportú, poders de representació processal a favor dels lletrats i procurador municipal i de procuradors de València i Madrid.
  Expediente .- E 00501 2012 000496 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 840/10, sobre denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil situada en un edifici de la Gran Via de Ramón i Cajal.
  Expediente .- E 00501 2011 000124 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 381/11, interposat contra acord municipal denegatori de la iniciació d'expedient d'expropiació per ministeri de la llei.
  Expediente .- E 00501 2011 000355 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 31/12, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles corresponents a les anualitats 2006 al 2009.
  Expediente .- E 00501 2012 000056 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari desestimatòries de les reclamacions seguides contra diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011: Recurs PO núm. 332/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000260 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari desestimatòries de les reclamacions seguides contra diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011: Recurs PO núm. 361/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000283 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència ferma, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 14 en Actes núm. 571/10, desestimatòria d'una demanda formulada sobre alta mèdica.
  Expediente .- E 00501 2011 000396 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 en Actes de Juí Verbal de Desdonament per falta de pagament núm. 717/12, pel qual es dóna per acabat el procés de desdonament promogut contra l'arrendatària d'una vivenda municipal situada al carrer de Sot de Xera.
  Expediente .- E 00501 2012 000226 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima en part el recurs d'apel·lació i deixa sense efecte la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Recurs PO núm. 122/11, interposat contra una resolució del Jurat Tributari relativa a la bonificació sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a l'obra del CEIP núm. 103.
  Expediente .- E 00501 2011 000187 00 - Aprovat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 795/10, interposat contra liquidacions del segon trimestre de 2009 de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2011 000241 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar l'adscripció al lloc de treball referència número 7144.
  Expediente .- E 01101 2012 001517 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 6993.
  Expediente .- E 01101 2012 001695 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto fins al final del present exercici 2012 derivat de la vinculació laboral de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al pla d'ocupació 'Treball ciutat de València'.
  Expediente .- E 01101 2012 001170 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici públic d'inhumació, exhumació, manteniment associat a ambdós servicis, vigilància i admissió i servicis complementaris dels cementeris General i cementeris municipals del Cabanyal, de Campanar, del Grau, de Benimàmet, de Massarrojos i del Palmar.
  Expediente .- E 04101 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 05303 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local 28 d'octubre de 2011, pel qual es va aprovar la permuta d'una parcel·la propietat municipal situada al carrer de Planas.
  Expediente .- E 05305 2006 000047 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat a les avingudes de Pius XII i del General Avilés.
  Expediente .- E 05301 1994 000254 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa entendre prorrogada la vigència del conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial.
  Expediente .- E 00202 2012 000090 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el pacte de la innovació de València, per a consolidar la innovació com a motor de l'activitat econòmica i unir esforços entre els principals actors del sistema local I+D+i.
  Expediente .- E 00202 2012 000291 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa alliberar el crèdit no disposat de l'aplicació pressupostària denominada 'Subvenció per al foment de l'ocupació'.
  Expediente .- E 00202 2012 000293 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de material d'impremta.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de diversos proveïdors de l'exercici 2012.
  Expediente .- E 01201 2012 000208 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar una factura de combustible.
  Expediente .- E 01201 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la sexta revisió de preus del contracte de material d'oficina.
  Expediente .- E 01301 2005 000171 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 125932.
  Expediente .- E 01305 2008 000468 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00101 2010 2519.
  Expediente .- E 01305 2010 000460 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 45542.
  Expediente .- E 01305 2011 000199 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2011 6380.
  Expediente .- E 01305 2011 000544 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 668.
  Expediente .- E 01305 2012 000031 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4534-W, de 26 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2012 003531 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4632-W, de 4 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 003495 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4859-W, de 6 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2012 003533 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Algeco Construcciones Modulares, SA.
  Expediente .- E 01401 2012 000262 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de preus 2012 del contracte de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de servici d'edició dels catàlegs de les exposicions municipals.
  Expediente .- E 02000 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 02201 2012 008225 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació 'La Caixa' per al desenvolupament del programa 'Caixaproinfància'.
  Expediente .- E 02201 2012 007870 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa resoldre el recurs de reposició referent a la modificació del contracte de servici de direcció de l'obra 'Construcció del centre social de Nou Moles'.
  Expediente .- E 02201 2010 001345 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al servici especialitzat d'atenció a la família i infància.
  Expediente .- E 02201 2012 001357 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment d'IVA del gasto que comporta el conveni del Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2012 002641 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la pròrroga i el reajustament de les anualitats corresponents al projecte denominat 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02310 2012 000203 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de la certificació única i final de març de 2012 per la realització de l'obra de 'Rehabilitació i adequació de la planta baixa en la pedania de Borbotó per a centre mèdic'.
  Expediente .- E 02310 2012 000204 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa modificar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, en matèria de suport a Pime comercials que exercixen la seua activitat en l'àmbit de Ciutat Vella, del Marítim, barris de Benimaclet, d'Orriols, de Campanar, avinguda del Port, barri de Patraix i mercats municipals.
  Expediente .- E 02901 2011 001425 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la que forma part dels carrers de Sant Vicent de Paül i de l'Arquitecte Tolsà i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 03105 2012 000005 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Societat Anònima Agricultores de la Vega.
  Expediente .- E 03602 2012 000308 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vareser 96, SL.
  Expediente .- E 03801 2012 000819 00 - Aprovat
 • 0052.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Trasgos Comunicación, SL.
  Expediente .- E 04103 2012 000065 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 6003.
  Expediente .- E 01101 2010 002254 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2012 001123 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball referència núm. 7489.
  Expediente .- E 01101 2012 001629 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en el lloc de treball referència núm. 1107.
  Expediente .- E 01101 2012 001740 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures d'energia elèctrica.
  Expediente .- E 01201 2012 000242 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 275/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000275 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 276/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000276 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa ratificar l'acta dels premis del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2013.
  Expediente .- E 01904 2012 000519 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors corresponent a servicis prestats amb motiu de la realització de diversos esdeveniments i actes festius.
  Expediente .- E 01904 2012 000585 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la col·laboració municipal i autoritzar el funcionament de la Fira d'Atraccions de Nadal 2012/2013.
  Expediente .- E 01904 2012 000590 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2013.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb el Centre Europeu d'Organització i Gestió Cultural (Eccom), per a l'execució del projecte Diamond destinat al Museu de Ciències Naturals.
  Expediente .- E 02001 2012 000293 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
  Expediente .- E 02101 2011 000317 01 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
  Expediente .- E 02101 2011 000318 01 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament amb les persones guanyadores del III Certamen de Relat Curt.
  Expediente .- E 02303 2012 000813 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa revocar l'autorització concedida a la Cooperativa de les Llosetes de subministrament d'aigua a diverses pedanies.
  Expediente .- E 02701 2012 000503 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial 2012 (3r procediment).
  Expediente .- E 02902 2012 000420 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Connexió de l'avinguda Portugal i carrers adjacents', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03301 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Conmagar, SL i Mapfre Seguros, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
  Expediente .- E 04001 2012 000086 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2012 000075 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa modificar i actualitzar el règim de mesures cautelars aplicable a la ZAS de la zona urbana del barri del Carme.
  Expediente .- E 02610 2008 000273 00 - Aprovat
 • 0074(E).-MOCIÓ impulsora del regidor delegat d'Esports.- Proposa iniciar les actuacions oportunes a fi de col·laborar amb el Reial Club Nàutic de València en l'organització del Campionat del Món Absolut i Femení de Vela de la classe preolímpica 420.
  Expediente .- E 01903 2012 000410 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar un ajust tècnic en la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000033 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI