Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-12-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de desembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 388-P, de 14 d’abril de 2014.
  Expediente .- E-01001-2014-000010-00 - Aprovat
 • 0003.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació del servici de manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat.
  Expediente .- E-04101-2014-000038-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa l'adjudicació del subministrament de 400 equips especials d'intervenció contra incendis amb destinació al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
  Expediente .- E-04101-2013-000137-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar els servicis d'impressió en modalitat de pagament per còpia en l'Ajuntament.
  Expediente .- E-04101-2014-000084-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar els punts primer i quart de l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de setembre del 2014.
  Expediente .- E-05305-2013-000089-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la selecció i l'abonament dels premis de la novena edició dels Premis València Emprén 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000252-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials VLC Emprén 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000257-00 - Aprovat
 • 0009.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 21292.
  Expediente .- E-01305-2014-000105-00 - Aprovat
 • 0010.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 6498-01.
  Expediente .- E-01305-2014-000107-00 - Aprovat
 • 0011.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vía Cultural Ambel, SL.
  Expediente .- E-01601-2014-000032-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel CB Teodoro Llorente Abastos corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000160-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Ciències Rugbi Club corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000263-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01905-2014-000026-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la retirada d'ajuda i les renúncies al xec escolar 2014-2015.
  Expediente .- E-02101-2014-001633-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa la resolució del recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2011, pel qual s'aprova la concessió demanial d'una parcel·la de servici públic i s'aprova el conveni de col·laboració amb l'Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E-02201-2011-008083-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió demanial del local municipal situat al carrer de Primitiu Gómez Serrano, a favor de l'Associació Parkinson València.
  Expediente .- E-02201-2014-006916-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
  Expediente .- E-02201-2014-007995-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació contreta amb distints proveïdors per la realització de diverses activitats.
  Expediente .- E-02305-2014-001054-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar la revisió de les tarifes del tanatori-crematori municipal per a l'anualitat 2015.
  Expediente .- E-02802-2014-000621-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar i adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot, presentat per Progalzar, SL.
  Expediente .- E-03105-2011-000001-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar l'execució d'una sentència relativa a la reparcel·lació de la unitat d'execució 'Alqueria de Benet'.
  Expediente .- E-03107-2013-000010-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 257-I, de 7 d'agost de 2014.
  Expediente .- E-03501-2006-000438-00 - Aprovat
 • 0023.-PRECS I PREGUNTES
 • 0024(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de l'informe de control de qualitat de les auditories financeres i de compliment de les entitats dependents que no formen part del Compte General de l'exercici 2013.
  Expediente .- E-00407-2014-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0025(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València 2015.
  Expediente .- E-00407-2014-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0026(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 837/08, interposat contra la declaració de ruïna de dos edificis.
  Expediente .- E-00501-2009-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0027(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 144/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000159-00 - Quedar assabentat
 • 0028(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 98/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000145-00 - Quedar assabentat
 • 0029(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que acorda l’arxiu del Recurs PO núm. 753/10, interposat contra denegació de llicència d'obres.
  Expediente .- E-00501-2010-000745-00 - Quedar assabentat
 • 0030(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el recurs núm. 87/13, en matèria de protecció de drets fonamentals de la persona.
  Expediente .- E-00501-2013-000100-00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en llocs de treball de caps de Secció (TD) (TAG Àrea Hisenda).
  Expediente .- E-01101-2014-000918-00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en llocs de treball de Direccions de Secció i assimilats, pel sistema de consurs de mèrits.
  Expediente .- E-01101-2014-000920-00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament en lloc de treball de Direcció de Servici (TD) per procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2014-001233-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al programa Salari Jove 2014’.
  Expediente .- E-01101-2014-001489-00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al programa ‘Salari Jove II 2014’.
  Expediente .- E-01101-2014-001511-00 - Aprovat
 • 0036(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 41079.
  Expediente .- E-01305-2012-000183-00 - Aprovat
 • 0037(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 1075.
  Expediente .- E-01305-2013-000105-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
  Expediente .- E-01902-2014-000378-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Transvía, SL.
  Expediente .- E-01902-2014-000379-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Pescadors Esportius de València corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000193-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l'adquisició de peretes led en instal·lacions esportives municipals basant-se en el conveni singular subscrit amb la Diputació.
  Expediente .- E-01903-2014-000354-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Ciutat de les Arts i les Ciències, SA.
  Expediente .- E-01903-2014-000380-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació de Basquetbol de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2014-000393-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Imesapi, SA.
  Expediente .- E-01903-2014-000399-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Confraria de Granaders de la Mare de Déu de la Soledat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-01904-2014-000534-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament corresponents al gasto generat per la realització del Divercinema 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-007942-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'ús d'una vivenda del carrer de Llíria a l'Obra Mercedària de València i concedir-li una ajuda per a ampliar la col·laboració en el marc de l'operació fred 2014/2015.
  Expediente .- E-02201-2014-007976-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Residència Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E-02201-2014-007994-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2014-008055-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'ampliació d'una subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social.
  Expediente .- E-02201-2014-000736-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del Concurs de Relat Curt.
  Expediente .- E-02303-2014-001813-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa reconéixer l’obligació a favor de diferents proveïdors.
  Expediente .- E-02303-2014-002601-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura núm. 193/14.
  Expediente .- E-02802-2014-000564-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar uns reconeixements d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-001212-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E-04001-2014-001216-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana ‘Observatori Valencià del Canvi Climàtic', corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-08001-2014-000013-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores i la disposició de gasto i el reconeixement de l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la la contractació 2014 (3er procediment).
  Expediente .- E-02902-2014-000421-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Ofimàtica I.
  Expediente .- E-02902-2014-000492-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Ofimàtica II.
  Expediente .- E-02902-2014-000493-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials I.
  Expediente .- E-02902-2014-000494-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a activitats comercials II.
  Expediente .- E-02902-2014-000495-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la contractació de quatre persones desempleades dins del programa ‘Salari Jove Corporacions’.
  Expediente .- E-02902-2014-000497-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a turisme I.
  Expediente .- E-02902-2014-000498-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Anglés professional per a turisme II.
  Expediente .- E-02902-2014-000499-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria I.
  Expediente .- E-02902-2014-000501-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització de l'acció formativa FPE 2014 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria II.
  Expediente .- E-02902-2014-000502-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura a favor de Turismo, Ocio y Rutas Tor, SL.
  Expediente .- E-02902-2014-000455-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en l'expedient 01201/2014/248.
  Expediente .- E-01201-2014-000248-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3495-W, de 14 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002082-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E-01801-2014-003943-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'entrega de joguets i diplomes a xiquets d'escassos recursos.
  Expediente .- E-02304-2014-001482-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa convalidar la Resolució núm. 813- O, de 5 de novembre de 2014.
  Expediente .- E-03401-2014-000334-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement obligació corresponent a la realització de quatre proves d'estabilitat d'embarcacions tradicionals per a la seua inscripció en el Registre d'Embarcacions que naveguen per l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2014-000099-00 - Aprovat
 • 0074(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Zenith Br Media, SA.
  Expediente .- E-04103-2013-000052-00 - Aprovat
 • 0075(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’UE Infor General, SLU.
  Expediente .- E-04103-2014-000037-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'octubre de 2014.
  Expediente .- E-01905-2014-000049-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2014-000130-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor del Banc de Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2014-002569-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2014-002607-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de les festes patronals a la pedania de les Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-02310-2014-000284-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de diversos proveïdors per conceptes varis.
  Expediente .- E-00801-2014-000160-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 1 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
  Expediente .- E-02801-2014-000961-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 2 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
  Expediente .- E-02801-2014-000918-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2015 a la zona 3 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans.
  Expediente .- E-02801-2014-000890-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria de les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa minorar el compromís d'ingrés en el subconcepte 2014-45016.
  Expediente .- E-02101-2013-001330-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal durant 2014.
  Expediente .- E-02101-2014-000505-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del gabinet psicopedagògic durant 2014.
  Expediente .- E-02101-2014-000506-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de fons públics per al 2014 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment de centres docents de titularitat municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000507-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització de l'alumnat en l'escola municipal infantil de Pinedo per al curs escolar 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2014-000553-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar l'adjudicació del contracte de lloguer de vehicles tipus “scooter” en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
  Expediente .- E-04101-2014-000050-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària, mesos novembre i desembre.
  Expediente .- E-04908-2014-000014-00 - Aprovat
 • 0093(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors del mes de novembre de 2014.
  Expediente .- E-04302-2014-000019-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la reincorporació al lloc de treball referència núm. 6623.
  Expediente .- E-01101-2014-001158-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1501.
  Expediente .- E-01101-2014-001154-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1398.
  Expediente .- E-01101-2014-001156-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 6428.
  Expediente .- E-01101-2014-001155-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 4557.
  Expediente .- E-01101-2014-001157-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament contingudes en l'expedient 01201/2014/251.
  Expediente .- E-01201-2014-000251-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI