13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-07-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària i urgent que van tindre lloc el dia 8 de juliol de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Tribunal Suprem, que declara la inadmissibilitat del recurs de cassació interposat contra Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en els recursos acumulats núm. 2/2376/08 i núm. 2/105/09, desestimatori del recurs de reposició seguit contra el dictat en execució de sentència.
  Expediente .- E-00501-2009-000036-00 - Retirat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa no recórrer i quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 249/15, interposat contra desestimació presumpta d'abonament d'indemnització per danys i perjuís causats fins a la data de la reclamació, sense perjuí de què es generen fins a la retirada total dels vehicles del depòsit 'València Sud'.
  Expediente .- E-00501-2016-000187-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 283/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000176-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 269/12, interposat contra penalitats per execució del centre de majors de Benicalap.
  Expediente .- E-00501-2012-000247-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 391/14, sobre denegació de renovació de llicència per a estació de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-00501-2016-000177-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 160/15, interposat contra la denegació de legalització d'unes obres.
  Expediente .- E-00501-2016-000180-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000031-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de juny de 2016.
  Expediente .- E-01002-2016-000138-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte a personal del taller d'ocupació Promoció turística 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001218-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció M (TD), referència núm. 8414, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció de Família, Menors i Joventut.
  Expediente .- E-01101-2016-000913-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap secció M (TD), referència núm. 8683, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció Promoció Autonomia i Prestacions Socials.
  Expediente .- E-01101-2016-000914-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 2159.
  Expediente .- E-01101-2016-000952-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament en el lloc de treball de cap servici (TD), referència núm. 40, en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001054-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'unes parcel·les situades al carrer de l'Ave Maria i a la partida del Secanet destinades a viaris i a espais lliures.
  Expediente .- E-05301-2000-000430-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Patrimoni Cultural el refugi de la Guerra Civil situat al carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-05304-2016-000074-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica, en el marc de l'aportació anual com a patró d'esta fundació de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Eltec It Service, SL, per la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
  Expediente .- E-00801-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat a la pròrroga del contracte de prestació del servici de manteniment i conservació d'edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de subministrament de gasolines i gasoil A per al Parc Mòbil.
  Expediente .- E-01201-2012-000232-01 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables deu vehicles municipals.
  Expediente .- E-01201-2016-000332-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 334/15 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000389-00 - Aprovat
 • 0024.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a una reparació urgent en el parc de bombers de Campanar.
  Expediente .- E-01501-2016-000224-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Futbol Torre Llevant corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000174-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de març de 2016.
  Expediente .- E-01903-2015-000202-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana per a l'organització de diversos esdeveniments esportius l'any 2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació, esmenar acord i reconéixer l'obligació a favor d'un beneficiari de la XIV beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E-01905-2015-000042-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000522-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar l'abonament dels gastos relatius a l'arrendament de 2016 d'un local situat al carrer del Professor Blanco.
  Expediente .- E-02101-2016-000041-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació d'Ajuda al Desenvolupament Integral de l'Immigrant (ADIIN) relativa a les ajudes a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Any 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per Acolvalle del projecte subvencionat en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor ECOSOL ONGD per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència com a conseqüència del terratrémol succeït a l'Equador.
  Expediente .- E-02227-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Metges del Món de la Comunitat Valenciana per a l'adaptació d'un microbus amb destinació al programa 'Bus solidari'.
  Expediente .- E-02201-2016-000086-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) per a la difusió del programa de famílies educadores. Any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases i el gasto corresponent per a la concessió d'ofici d'ajudes de servicis socials per a garantir l'alimentació i estada de menors en centres educatius o altres entitats durant el període estival 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000303-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Encuentro Urbano, SL, corresponent a una factura de la campanya de difusió en el Canal Bussi del 'Dia internacional de l'orgull LGTB'.
  Expediente .- E-02201-2016-000309-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de juny del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000074-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de juny del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents en la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2016-000075-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar el finançament addicional de l'EMSHI, destinat a inversions en plantes potabilitzadores, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02701-2016-000317-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la primera pròrroga de l'acord marc firmat amb Albero Solanes, SL, per a l'execució de les obres en general i de la construcció d'unitats de soterrament en els cementeris municipals de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02802-2016-000232-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1618, de 3 de març de 2016.
  Expediente .- E-02901-2015-000771-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal després de la subhasta d'una parada.
  Expediente .- E-02901-2016-001105-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000171-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000181-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola per a la Formació de Jóvens Emprenedors (ASEFEM).
  Expediente .- E-02902-2016-000124-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000133-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000137-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000140-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000176-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a l'àmbit de l'estudi de detall 'Malilla Nord', parcel·la 12.3 de la unitat d'execució núm. 1 del pla parcial sector núm. 6.
  Expediente .- E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del catàleg estructural 1 (descatalogació com bé de rellevància local del fumeral situat als carrers En Projecte-de Xeraco).
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent a la unitat d'actuació 'X' del pla parcial 12.
  Expediente .- E-03102-2016-000002-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'urbanització realitzades el proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte refós de derrocament i execució de les obres d'obertura i urbanització al carrer del Doctor Olóriz, a l'entorn del col·legi Santiago Apòstol'.
  Expediente .- E-03301-2016-000069-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte denominat 'Obres d'obertura i urbanització al carrer de la Casa de la Misericòrdia, fase II' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-03301-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa sol·licitar a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana que nomene representant per a la recepció dels servicis de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de millora dels espais mediambientals de la avinguda de la Constitució amb el carrer de l'Alcúdia de Crespins, finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04001-2012-000593-00 - Aprovat
 • 0059.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre els centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- E-04103-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0059.-PRECS I PREGUNTES
 • 0060(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar incompliments d'obligacions contractuals de la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia i establir penalitats econòmiques.
  Expediente .- E-01404-2016-000112-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la renúncia presentada per la directora del col·legi municipal Professor Santiago Grisolía.
  Expediente .- E-02101-2016-000364-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo per al curs 2016/2017.
  Expediente .- E-02101-2016-000378-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent al VI Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02303-2015-000149-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-02301-2016-000093-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases que regiran les convocatòries de subvencions destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2016-000184-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació corresponents al primer procediment de 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000103-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016 i nomenar noves persones beneficiàries.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia formulada en el programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2016 i nomenar nova persona beneficiària.
  Expediente .- E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0069(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat en relació amb l'abonament d'una factura d'exercici tancat.
  Expediente .- E-04103-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la contractació d'operacions de permuta financera de tipus d'interés per a la gestió del risc d'interessos del deute municipal.
  Expediente .- E-05201-2016-000023-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de deu inspectors/es d'obres i servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001020-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficials/es de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001045-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per al curs 2016/2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000355-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2016-001056-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 6399, en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001057-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Societat Musical Unió de Pescadors de València per a les obres de rehabilitació de l'edifici de seu social i escola de música.
  Expediente .- E-03201-2009-000063-00 - Aprovat
 • 0077(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora de la regidora delegada d'Acció Cultural i del regidor delegat de Personal sobre contractació d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000165-00 - Aprovat
 • 0078(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora dels coordinadors generals de les Àrees de Desenvolupament Econòmic Sostenible i de Desenvolupament Urbà i Vivenda. Proposen encarregar a la Direcció General d'Ordenació Urbanística l'estudi de l'actual règim urbanístic aplicable a l'ús de vivenda turística en el vigent planejament municipal i, si escau, iniciar els tràmits administratius oportuns en orde a modificar tal règim urbanístic o formular el planejament especial que corresponga.
  Expediente .- E-01909-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0079(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors delegats d'Informació i Defensa de la Ciutadania, d'Inspecció General de Servicis i d'Administració Electrònica. Proposen iniciar el procediment de revisió del Catàleg de Procediments de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00910-2016-000098-00 - Aprovat
 • 0080(E).-MOCIÓ d'alcaldia-presidència sobre delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local durant el mes d'agost de 2016 i la resta d'extrems.
  Expediente .- E-00601-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0081(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2016.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI