21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-07-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de juny de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Recurs PO núm. 170/07, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2007 000211 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 900/10, interposat contra la Resolució del Jurat Tributari desestimatòria d'una reclamació sobre huit liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000125 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 que declara acabat i ordena l'arxiu del recurs tramitat pel procediment de Drets Fonamentals núm. 722/11, contra l'aprovació del IV Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València 2011-2013.
  Expediente .- E 00501 2011 000656 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que estima parcialment el Recurs de Cassació interposat contra Sentència de la Sala de València que estimava parcialment el Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/1608/03, sobre preu just.
  Expediente .- E 00501 2005 000042 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del recurs PA núm. 710/11, sobre interessos expropiatoris.
  Expediente .- E 00501 2012 000047 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 388/09.
  Expediente .- E 00501 2009 000580 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 388/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000368 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 395/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000570 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 82/10, contra denegació de llicència per a telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2010 000207 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 228/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000253 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 939/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000939 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 966/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000966 00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'execució de les obres de 'Construcció d'infraestructura esportiva de camp de rugbi en el tram V de l'antic llit del riu Túria', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000093 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar vehicles de lloguer amb opció de compra per a la corporació municipal.
  Expediente .- E 04101 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la servitud de pas públic en passatge, constituïda entre el passeig de l'Albereda i el carrer de Carles per Inmobiliaria Begamar, SA.
  Expediente .- E 05307 1991 000006 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de les cessions de terrenys efectuades amb motiu de l'atorgament de llicència d'obres als següents promotors: Edificio Nuevo Turia, SA.
  Expediente .- E 05301 1992 000066 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de les cessions de terrenys efectuades amb motiu de l'atorgament de llicència d'obres als següents promotors: Coproalfer, SL.
  Expediente .- E 05307 2009 000020 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària de l'antic 'Grup de vivendes de la carretera de Barcelona'.
  Expediente .- E 05303 2011 000146 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el col·legi públic municipal Pare Jofré i donar d'alta dos edificis públics situats a la plaça de Roncesvalls.
  Expediente .- E 05303 2012 000078 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa interposar recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional, contra la Resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es resol desestimar les al·legacions formulades al procediment de reintegrament d'una subvenció.
  Expediente .- E 00801 2008 000016 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus dels contractes següents: Actual servici de manteniment d'edificis.
  Expediente .- E 01201 2007 000080 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus dels contractes següents: Servici de llavat de vehicles.
  Expediente .- E 01201 2009 000111 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus dels contractes següents: Servicis postals.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2009 008452.
  Expediente .- E 01305 2009 000709 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 172850.
  Expediente .- E 01305 2009 000713 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 038827.
  Expediente .- E 01305 2010 000150 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 022260.
  Expediente .- E 01305 2011 000098 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2010 005858.
  Expediente .- E 01305 2010 000212 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 247-W, de 17 de gener de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 004694 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 485-W, de 12 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2011 002224 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 1973-W, de 6 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 003619 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 428-W, de 23 de gener.
  Expediente .- E 01306 2011 005870 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 490-W, de 25 de gener.
  Expediente .- E 01306 2011 006114 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 2055-W, de 12 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 000618 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2477-W, de 7 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005970 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1921-W, de 3 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 000952 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2234-W, de 23 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 000954 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2455-W, de 3 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 000444 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2876-W, de 18 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 001727 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la pròrroga dels contractes d'arrendament dels terrats dels edificis que s'indiquen a continuació, situats a l'avinguda de la Gola de Pujol: Edifici Siena.
  Expediente .- E 01501 2006 000061 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la pròrroga dels contractes d'arrendament dels terrats dels edificis que s'indiquen a continuació, situats a l'avinguda de la Gola de Pujol: Edifici Torres Collverd.
  Expediente .- E 01501 2006 000062 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport les ajudes destinades a les finalitats següents: Adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes.
  Expediente .- E 01905 2012 000108 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport les ajudes destinades a les finalitats següents: Realització d'activitats culturals de foment de l'hàbit lector.
  Expediente .- E 01905 2012 000109 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions municipals.
  Expediente .- E 02000 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa alliberar una quantitat de la proposta de gasto 2011/341 a l'aplicació pressupostària EE280 32500 48910.
  Expediente .- E 02101 2011 000009 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2012 005141 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Associació Pro Hogar Social y Juvenil (HOSOJU).
  Expediente .- E 02201 2008 001237 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Televisió Municipal Digital València, SA.
  Expediente .- E 02201 2011 000270 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària 2012 EC150 23100 6220005.
  Expediente .- E 02201 2007 001396 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la petició efectuada en relació amb la no reclamació de pagaments pendents per arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de l'Alqueria Nova.
  Expediente .- E 02201 2011 008709 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte de servici d'atenció al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2008 002717 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament d'actuacions d'acollida i integració de persones immigrants, així com de reforç educatiu.
  Expediente .- E 02201 2011 002797 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gesmer Logistics, SL.
  Expediente .- E 02410 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació, cofinançada pel Fons Social Europeu, destinada a l'Oficina d'Orientació al Demandant d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació de diversos aprofitaments urbanístics.
  Expediente .- E 03103 2010 000032 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions en què es fixa la indemnització pel cessament de l'activitat industrial de la finca núm. 2 bis del projecte d'expropiació per a l'adquisició dels terrenys necessaris per a zona verda en les Coves Carolines (resta 1a i 2a fase).
  Expediente .- E 03103 2008 000028 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Plaça del Músic Moreno Gans.
  Expediente .- E 03103 2008 000049 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Plaça dels Portadors de la Mare de Déu i prolongació del carrer de Pascual Tatay Sanjulián (reverend).
  Expediente .- E 03103 2009 000005 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrer de Salvador Perles.
  Expediente .- E 03103 2009 000087 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades al camí del Cabanyal, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 37/08.
  Expediente .- E 03103 2008 000037 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades al camí del Cabanyal, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 38/08.
  Expediente .- E 03103 2008 000038 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades al camí del Cabanyal, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 39/08.
  Expediente .- E 03103 2008 000039 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Senda de Platers.
  Expediente .- E 03103 2008 000024 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrers del Diputat Ricardo Samper i de Belchite.
  Expediente .- E 03103 2008 000072 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de Ricardo Verde.
  Expediente .- E 03103 2008 000084 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer del Moro Zeid.
  Expediente .- E 03103 2009 000019 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer d'Escalante.
  Expediente .- E 03103 2009 000029 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Plaça del Comte de Pestagua.
  Expediente .- E 03103 2009 000088 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació de la finca núm. 2 del projecte d'expropiació per a l'adquisició dels terrenys necessaris per a zona verda en les Coves Carolines (resta 1a i 2a fase).
  Expediente .- E 03103 2008 000031 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària GI750 16500 21300.
  Expediente .- E 03303 2008 000158 00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Cedat de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03602 2010 000008 00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir una subvenció de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació i/o millora de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en un edifici situat al carrer del Progrés.
  Expediente .- E 03910 2011 000103 00 - Aprovat
 • 0075.-MOCIÓ conjunta del vicealcalde i primer tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació i del quint tinent d'alcalde delegat d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposen modificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2011, relatiu a les facultats resolutòries delegades en els seus membres.
  Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar una permuta en lloc de treball de 'bomber DEB-PH-NFB'.
  Expediente .- E 01101 2012 000685 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i Biblioteques.
  Expediente .- E 01905 2012 000096 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa convocar i aprovar les bases i el gasto d'una beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de diferents proveïdors, en relació amb els actes organitzats la setmana de Falles.
  Expediente .- E 02303 2012 000683 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar el gasto corresponent al III Certamen de Relat Curt organitzat per la Junta.
  Expediente .- E 02303 2012 000813 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 63-R, de 9 de desembre de 2011, sobre comptador d'aigua.
  Expediente .- E 02701 2011 000546 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres següents: '2a fase rehabilitació dels prefiltres ràpids de la Presa. Instal·lació de CAP al Realó i altres millores en plantes potabilitzadores'.
  Expediente .- E 02701 2012 000311 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres següents: 'Ampliació de la línia de tractament de fangs en la planta potabilitzadora de la Presa a Manises'.
  Expediente .- E 02701 2010 000128 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa prorrogar el contracte d'obres en general i construcció d'unitats de soterrament en els cementeris municipals.
  Expediente .- E 02802 2012 000290 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2012 000119 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa presentar al programa Life+ de la Comissió Europea la proposta del projecte centrat en la gestió de boscos mediterranis per a la potenciació de la biodiversitat i la reducció de l'impacte dels incendis forestals.
  Expediente .- E 03602 2012 000162 00 - Aprovat
 • 0088(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar el pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2012'.
  Expediente .- E 02902 2012 000224 00 - Aprovat
 • 0089(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar les bases per a la selecció de personal per al pla d'ocupació 'Treball Ciutat de València 2012'.
  Expediente .- E 02902 2010 000063 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sol·licitar al Consell Valencià de l'Esport una pròrroga per a l'execució de les obres d'infraestructura esportiva de camp de beisbol i sófbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2012 000217 00 - Aprovat
 • 0091(E).-TRESORERIA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar el tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal per a interposar recurs de reposició contra resolució de l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- O 04902 2012 000451 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI