Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-06-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria junio (Exp 19/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 17 al 19, 400-X al 552-X, 2497-W al 3017-W, 26-V al 33-V, 379-U al 463-U, 289-T al 377-T, 186-S al -237S, 134-R al 177-R, 758-Q al 784-Q, 484-P al 691-P, 327-O al 400-O, 148-N al 174-N, 24-M al 33-M, 583-L al 713-L, 40-K al 47-K, 138-J al 182-J, 544-I al 693-I, 3180-H al 4442-H, 613-G al 714-G, 19-F i 20-F, 68-E al 86-E, 57-D al 70-D, 426-C al 531-C, 78-B al 87-B, 90-A al 120-A i 1653-Ñ al 2201-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16, 23 i 30 de maig i 6 de juny de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 4 d'octubre del 2013, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del Barri dels Velluters, en l'àmbit de la illa de cases delimitada pels carrers de Quart, de Palomar, de Murillo, del Moro Zeid i del Rei en Jaume. (23/06/2014)
  Expediente .- E 03502 2006 000376 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 21 de gener del 2014, d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit del Pla Parcial PRR-1 Ademús. (23/06/2014)
  Expediente .- E 03001 2011 000264 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa suspendre l'atorgament de llicències en l'àmbit del Pla Especial de Russafa-Sud Gran Via (PEP-2), que vagen en contra de les especificacions incloses en la modificació relativa a la densitat i distància entre locals d'activitats recreatives i espectacles públics. (23/06/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000043 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de gestió directa per al desenrotllament de la Unitat d'Execució A.4-1 Parc Central.(23/06/2014)
  Expediente .- E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa declarar la caducitat del PAI SUP T-4 Benimaclet, així com resoldre el Conveni urbanístic subscrit amb la mercantil Urbem, SA, i com a conseqüència privar a la citada mercantil de la condició d'urbanitzador per incompliment greu de les seues obligacions.
  Expediente .- E 03A01 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 de València, desestimatòria del recurs PO 632/2012 interposat pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Montcada contra acord del dit Ajuntament sobre delegació de competències a favor de l'Ajuntament de València, respecte dels terrenys afectats per la proposta de PAI en l'àmbit d'actuació de la UE núm. 1 del PN-1 del PGOU de València. (24/06/2014)
  Expediente .- E 00501 2012 000273 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta de punts continguts en la proposta. (24/06/2014)
  Expediente .- E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de la Fundació Esportiva Municipal, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
  Expediente .- E 70002 2014 000182 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de València, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
  Expediente .- E 02101 2014 001264 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
  Expediente .- E 01904 2014 000447 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 per crèdit extraordinari fiançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'Organisme Autònom Fundació de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge. (24/06/2014)
  Expediente .- E 04001 2014 000620 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2014. (24/06/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000021 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2014. (24/06/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000022 00 - Aprovat
 • 0017.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2015, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 13 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (23/06/2014)
  Expediente .- E 01904 2014 000416 00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0018.-Moció subscrita per les Sres. Castillo i Soriano i el Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la abdicació de Joan Carles I de Borbó.
  Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, en relació amb la convocatòria d'un referèndum sobre la forma d'Estat.
  Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre difusió de la candidatura de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
  Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival.
  Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre la reforma constitucional.
  Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre actuació territorial estratègica València Dinamitza.
  Retirat
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre finançament del transport públic.
  Expediente .- E 00606 2014 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS.-
 • 0025.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb el procés judicial sobre el cas Emarsa.
  Contestada
 • PREGUNTES.-
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre cases ocupades en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre accessibilitat de pas en l'encreuament del carrer de Cofrents.
  Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació d'alqueries a Campanar.
  Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre energia geotèrmica en edificis de nova planta.
  Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mortaldat d'anguiles a l'Albufera.
  Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obertura del 'Cuc de la Llum'.
  Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre destinació d'infraestructures i instal·lacions del CUF1.
  Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre menjador social nocturn.
  Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació urbanística de la fàbrica de manufactures Aracil, al barri del Camí Fondo.
  Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre propietats municipals al Parc de la Rambleta.
  Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la contractació d'un responsable de comunicació en l'EMT.
  Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures de cara a la Nit de Sant Joan.
  Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2014 i el Museu d'Història de València.
  Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els documents relatius als pontificats de Calixte II i Alexandre VI.
  Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre petició del Museu Valencià d'Història Natural.
  Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre substitució de semàfors en la ciutat.
  Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre caducitat de procediments.
  Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre conducció sota la influència d'estupefaents.
  Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre parcs singulars.
  Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre nou plec de condicions de manteniment i conservació d'espais enjardinats.
  Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Centre municipal d'activitats per a persones majors al barri de Sant Josep.
  Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre despeses del Pla Jove.
  Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les rutes escolars segures.
  Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la convocatòria per al 2014 de La Dipu et beca.
  Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajuts a l'acolliment familiar.
  Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre barreres arquitectòniques.
  Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dotacions al barri de Benicalap.
  Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació dels punts de venda d'orxata.
  Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació dels centres de majors al barri de Sant Josep.
  Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sancions als locals que incomplixen la normativa de contaminació acústica.
  Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estacionaments de bicis arrancats.
  Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nombre d'escocells buits i anul·lats.
  Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre solar abandonat en l'av. de les Balears.
  Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre venda del València CF.
  Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre carril bici en la Ronda Nord.
  Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la passarel·la Cuc de Llum.
  Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre accessos al cementeri del Grau.
  Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre dimissió del director del Museu de l'Almoina.
  Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre manteniment dels centres docents de la ciutat de València per al curs 2014-2015.
  Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
  Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils, excepte CACSA.
  Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre planificació de l'oferta educativa per al curs 2014-2015.
  Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recent incendi en el Centre Cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre dimissió del director del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cultura i ocupació.
  Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre incendi en el complex cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Orde 40/2014, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre queixes ciutadanes en la prova esportiva 15k.
  Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita conjuntament per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre control de costos de les instal·lacions electromecàniques.
  Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'edifici Arena Auditorium.
  Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'església de Sant Joan del Mercat.
  Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la utilització de productes químics en la desembocadura del Túria.
  Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicències de la plaça de Bous.
  Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat privada.
  Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat municipal.
  Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de la DGT de control de la taxa d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la seguretat en les platges durant la campanya de 2014.
  Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya sobre l'ús de la bicicleta.
  Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Paelles Fest.
  Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre uniformitat de la Policia Local.
  Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la venda ambulant il·legal.
  Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dispositiu de seguretat de l'Oktoberfest 2014.
  Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicència de l'Oktoberfest 2014.
  Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la contracta per a la prestació del servici d'assessorament de Vivenda Jove.
  Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre brutícia i abandonament de l'estany situat davall del pont de la Mar.
  Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.-
 • 0092.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el recurs contra el Pla del Cabanyal.
  Contestada
 • 0093.-Prec formulat in voce pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, en relació amb la retirada del recurs al Tribunal Suprem i demés aspectes sobre l''Orde Ministerial d'espoli en el Cabanyal.
  Quedar assabentat
 • 0094.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre atorgament de llicències al Cabanyal.
  Contestada
 • 0095.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Piscina València.
  Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS.-
 • 0096.-Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI