18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de desembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E-00201-2015-000051-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la pèrdua d'objecte del Recurs PO núm. 4/173/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
  Expediente .- E-00501-2014-000141-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 485/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que desestima i no admet, respectivament, els recursos PA núm. 189/14 i acumulat núm. 259/14, interposats contra denegació de sol·licituds d'ajudes socials.
  Expediente .- E-00501-2014-000228-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 58/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de reintegrament del complement de productivitat detret de les retribucions de 2013.
  Expediente .- E-00501-2015-000146-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 157/15, interposat contra imposició de multa per infracció de l'Ordenança municipal d'ús de platges i zones adjacents.
  Expediente .- E-00501-2015-000145-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 12, dictada en Procediment Especial per Acomiadament núm. 1003/14, que desestima la demanda sobre contractes com a professors dels programes de qualificació professional inicial.
  Expediente .- E-00501-2015-000147-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 i estima parcialment el Recurs PO núm. 362/11, interposat contra reclamació de quantitat en concepte d'interessos de demora de factures per servicis de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2011-000483-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 481/14, sobre desestimació de reclamació d'interessos de demora per retard en el pagament de factures.
  Expediente .- E-00501-2015-000149-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de control de qualitat de les auditories financeres i de compliment de les entitats dependents que no formen part del Compte general de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00407-2015-000022-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00407-2015-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Sentència núm. 662/15 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01101-2015-001284-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6961, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció de Gestió de Programes i Centres, CMSS Trafalgar.
  Expediente .- E-01101-2015-001315-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar disponible crèdit de la renúncia del nomenament interí referència núm. 7605.
  Expediente .- E-01101-2015-001326-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 1120/15, estimatòria dels recursos especials en matèria de contractació núm. 1163/15 i 1165/15.
  Expediente .- E-04101-2014-000087-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa modificar la concessió administrativa de l'aparcament subterrani situat a la unitat d'execució 11, 12 i 13 del barri del Mercat.
  Expediente .- E-05304-2007-000112-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el centre escolar Sant Joan de Ribera, la servitud d'ús per a pati de jocs i recreació i la servitud de pas per a evacuació del col·legi.
  Expediente .- E-05303-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.16.379 i donar d'alta l'edifici per a dependències de la Policia Local, 5a Unitat de Districte-Trànsits.
  Expediente .- E-05303-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament d'ús privat amb la finalitat de vincular-lo a un edifici a construir al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia).
  Expediente .- E-05302-2015-000558-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa corresponent a la mensualitat de desembre de 2015 pel lloguer del local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 8.
  Expediente .- E-05302-2015-000599-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni per al desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2015.
  Expediente .- E-00202-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de la factura emesa per Secopsa Servicios, SA, per l'adequació d'uns locals situats a l'avinguda dels Germans Maristes.
  Expediente .- E-00202-2015-000438-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligacions a favor de diverses empreses.
  Expediente .- E-00801-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2015-000156-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per T-Systems ITC Iberia, SAU.
  Expediente .- E-00801-2015-000158-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000355-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures d'electricitat, gas i telefòn 010.
  Expediente .- E-01201-2015-000417-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000427-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació d'una factura d'uniformitat de bombers.
  Expediente .- E-01201-2015-000435-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació de neteja de novembre de 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000438-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Tissat, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000441-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de gas de novembre de 2015.
  Expediente .- E-01201-2015-000446-00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00101 2012 3050.
  Expediente .- E-01305-2012-000482-00 - Aprovat
 • 0036.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00104 2013 5184.
  Expediente .- E-01305-2013-000396-00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en apel•lació del Recurs PO núm. 277/11 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
  Expediente .- E-01305-2008-000620-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sothis Consultoria de Sistemas de Información.
  Expediente .- E-01401-2015-008358-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-008580-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sakurauto, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-008821-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-01501-2015-000392-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València per a l'avaluació d'un sistema d'identificació de dispositius mòbils.
  Expediente .- E-01801-2015-002336-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E-01902-2015-000333-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Giner de los Ríos.
  Expediente .- E-01903-2015-000181-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Reial Club Nàutic de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000184-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club d'Hoquei Xaloc.
  Expediente .- E-01903-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Natació Ferca.
  Expediente .- E-01903-2015-000192-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Pesca Esportiva Lluna de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000233-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Beisbol i Softbol Antorcha.
  Expediente .- E-01903-2015-000241-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Cau Rugby València.
  Expediente .- E-01903-2015-000244-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor del Club Esportiu Podium.
  Expediente .- E-01903-2015-000377-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, en concepte de lloguer de diversos espais.
  Expediente .- E-01903-2015-000383-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2015-000385-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000386-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000391-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent a l'organització de la 10a etapa de la Volta Ciclista a Espanya.
  Expediente .- E-01903-2015-000394-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000395-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000396-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000397-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000398-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000400-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius d'alt nivell.
  Expediente .- E-01903-2015-000401-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000402-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2015-000405-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians per acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2015 i reconéixer l'obligació de pagament de l'ajuda.
  Expediente .- E-01904-2015-000421-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció per a la conservació de l'edifici de la seu de Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2015-000538-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a servicis realitzats amb motiu de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000663-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases i convocatòria de la concessió de subvencions per a les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000735-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2015 a favor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-01905-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació General de la Universitat de València.
  Expediente .- E-02000-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-02000-2015-000060-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses.
  Expediente .- E-02000-2015-000066-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Art i Clar, SLL.
  Expediente .- E-02001-2015-000954-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa prorrogar per segon any la Beca "Carmen i Severo Ochoa".
  Expediente .- E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació i reconéixer l'obligació del pagament de la resta del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
  Expediente .- E-02101-2015-000075-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi extraordinari del Conservatori José Iturbi al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2015-000467-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Regesmit, SLU, per la prestació del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals durant el proppassat mes d'octubre.
  Expediente .- E-02101-2015-000623-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos d'octubre i novembre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València. Convocatòria 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor del Comité Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al desenvolupament del “Pla d'acció Un-i-Món 2015: l'observatori del refugi”.
  Expediente .- E-02201-2014-004262-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa no prorrogar el conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació primera i última de les obres efectuades en una vivenda municipal situada al carrer de Jaume Villanueva.
  Expediente .- E-02201-2015-000368-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació primera i última de les obres efectuades en una vivenda municipal situada a l'avinguda de Campanar.
  Expediente .- E-02201-2015-000369-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals de l'1 al 13 d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000414-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals del 14 de novembre al 4 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000414-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de novembre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2015-000539-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació dels servicis referits als actes del Dia Internacional per a combatre la Violència de Gènere.
  Expediente .- E-02201-2015-000540-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE.
  Expediente .- E-02201-2015-000545-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació concedida a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2015-000371-00 - Aprovat
 • 0090.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02305-2015-001893-00 - Aprovat
 • 0091.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Espina Bífida.
  Expediente .- E-02305-2015-002226-00 - Aprovat
 • 0092.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de la Torre.
  Expediente .- E-02310-2015-000189-00 - Aprovat
 • 0093.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E-02310-2015-000192-00 - Aprovat
 • 0094.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
  Expediente .- E-02401-2015-002836-00 - Aprovat
 • 0095.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' a les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0096.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la quinta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
  Expediente .- E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
 • 0097.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar el dret d'Acciona Infraestructuras SA i Acciona Aguas, SA, Saneamiento Valencia UTE, a ser indemnitzada per la quantia derivada de les liquidacions pagades amb ocasió d'acomiadaments.
  Expediente .- E-02701-2012-000588-00 - Aprovat
 • 0098.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte d'obres de “Renovació i obra nova dels col·lectors arterials en el barri del Cabanyal-el Canyamelar”, finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000121-00 - Aprovat
 • 0099.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1, a prestar al 2016.
  Expediente .- E-02801-2015-001132-00 - Aprovat
 • 0100.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2, a prestar al 2016.
  Expediente .- E-02801-2015-001050-00 - Aprovat
 • 0101.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la programació de servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3, a prestar al 2016.
  Expediente .- E-02801-2015-001037-00 - Aprovat
 • 0102.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar la revisió de les tarifes del tanatori-crematori municipal per a l'anualitat 2016.
  Expediente .- E-02802-2015-000515-00 - Aprovat
 • 0103.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa declarar la compactadora de residus del Mercat Central com a efecte no utilitzable.
  Expediente .- E-02901-2012-000063-00 - Aprovat
 • 0104.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2015, referent a les bases reguladores del concurs de premis de la campanya de promoció del comerç xicotet i mitjà.
  Expediente .- E-02901-2015-001399-00 - Aprovat
 • 0105.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament en lloguer de dos sanitaris portàtils per al mercat del passeig Marítim.
  Expediente .- E-02901-2015-001529-00 - Aprovat
 • 0106.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament en lloguer de dos sanitaris portàtils per al mercat de Vell.
  Expediente .- E-02901-2015-001670-00 - Aprovat
 • 0107.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Ofimàtica I.
  Expediente .- E-02902-2014-000492-00 - Aprovat
 • 0108.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Ofimàtica II.
  Expediente .- E-02902-2014-000493-00 - Aprovat
 • 0109.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés comercial I.
  Expediente .- E-02902-2014-000494-00 - Aprovat
 • 0110.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa el reconeixement de drets i la minoració del compromís d'ingressos en el Pressupost d'ingressos-Subvenció FPE 2014 Anglés comercial II.
  Expediente .- E-02902-2014-000495-00 - Aprovat
 • 0111.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials “VLC Emprén Jove 2015”.
  Expediente .- E-00202-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0112.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la inserció 2015 (2n procediment).
  Expediente .- E-02902-2015-000493-00 - Aprovat
 • 0113.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a quatre reserves d'aprofitament urbanístic situades als carrers de Marxalenes i de Montañana.
  Expediente .- E-03103-2011-000023-00 - Aprovat
 • 0114.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Renault Retail Group Levante, SA, en concepte de subministrament d'un vehicle.
  Expediente .- E-03602-2015-000185-00 - Aprovat
 • 0115.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura emesa per Diazotec, SA, en concepte de digitalització de documents en l'Arxiu Històric de la Conselleria de Cultura.
  Expediente .- E-03602-2015-000186-00 - Aprovat
 • 0116.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València de les factures corresponents a les certificacions d'octubre i novembre de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-03602-2015-000189-00 - Aprovat
 • 0117.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Renault Retail Group Levante, SA, en concepte de subministrament i instal·lació d'una estació de recarrega de vehicle elèctric.
  Expediente .- E-03602-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0118.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cerasta, SL, en concepte de redacció de quatre projectes.
  Expediente .- E-03602-2015-000190-00 - Aprovat
 • 0118.-PRECS I PREGUNTES
 • 0119(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa reconéixer drets en el concepte d'ingressos “Reintegraments de Pressupostos tancats” de les subvencions concedides als Grups Polítics Municipals components de la legislatura 2011-2015.
  Expediente .- E-00201-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05302-2015-000549-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05302-2015-000550-00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05302-2015-000551-00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05302-2015-000552-00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
  Expediente .- E-05302-2015-000553-00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
  Expediente .- E-05302-2015-000555-00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
  Expediente .- E-05302-2015-000556-00 - Aprovat
 • 0127(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
  Expediente .- E-05302-2015-000557-00 - Aprovat
 • 0128(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora.
  Expediente .- E-05302-2015-000559-00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la pròrroga del lloguer de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament “Oest Parcent” situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-05302-2015-000561-00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa l'adhesió a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E-01201-2014-000105-00 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar un ingrés en concepte de pagament final de la subvenció corresponent al projecte europeu Pol-Primett.
  Expediente .- O-01401-2015-004211-00 - Aprovat
 • 0132(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Art i Clar, SLL.
  Expediente .- E-02001-2015-001038-00 - Aprovat
 • 0133(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
  Expediente .- E-02001-2015-001040-00 - Aprovat
 • 0134(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada per Europea de Tratamientos Sanitarios, SL.
  Expediente .- E-02001-2015-001054-00 - Aprovat
 • 0135(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar del curs 2015-2016 corresponents al mes de desembre.
  Expediente .- E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
 • 0136(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Geroresidencias, SL.
  Expediente .- E-02201-2015-000541-00 - Aprovat
 • 0137(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV.
  Expediente .- E-02201-2015-000543-00 - Aprovat
 • 0138(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2212, de 14 d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-000863-00 - Aprovat
 • 0139(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E-03801-2015-000827-00 - Aprovat
 • 0140(E).-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució relativa al cessament d'activitat d'una gasolinera situada al carrer del Camp de Túria i a l'avinguda de les Corts Valencianes.
  Expediente .- E-03901-2007-001724-00 - Aprovat
 • 0141(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al Pla d'Ocupació Conjunt amb les Administracions Públiques Valencianes 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-001161-00 - Aprovat
 • 0142(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment d'una sol·licitud de permuta formulada per un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2015-001431-00 - Aprovat
 • 0143(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 3667, en “No inclosos en unitats orgàniques”, Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2015-001458-00 - Aprovat
 • 0144(E).-SERVICI FINANCER. Proposa concedir un crèdit a llarg termini a l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-05201-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0145(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015 (3r i 4t procediments).
  Expediente .- E-02902-2015-000400-00 - Aprovat
 • 0146(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2016.
  Expediente .- E-01801-2015-003362-00 - Aprovat
 • 0147(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a Aspaym Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-00201-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0148(E).-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), l'objecte del qual és la formació de personal en el terreny de l'anàlisi estadístic de la informació d'interés municipal.
  Expediente .- E-00810-2015-000069-00 - Aprovat
 • 0149(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la tercera pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
 • 0150(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades de gener i febrer de 2016.
  Expediente .- E-02201-2015-000547-00 - Aprovat
 • 0151(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Vallas y Toilets, SLU.
  Expediente .- O-02410-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0152(E).-MOCIÓ conjunta i impulsora dels regidors coordinadors de les Àrees de Desenvolupament Urbà i Vivenda i de Mobilitat Sostenible i Espai Públic sobre modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015, respecte de l'estudi de viabilitat de l'aparcament i de la urbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-C1507-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0153(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació de novembre de 2015 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament “Un riu de xiquets”.
  Expediente .- E-05304-2015-000004-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI