Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-11-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de novembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 388/13, interposat contra resolució per la qual s'acorda no accedir a la concessió d'ajudes d'emergència.
  Expediente .- E-00501-2014-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 210/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000243-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que no admet el Recurs PO núm. 337/11, interposat contra resolució relativa al compliment de les ordenances municipals en matèria d'evacuació d'aigües fecals d'activitat qualificada.
  Expediente .- E-00501-2011-000480-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, pel qual es declara acabat el Recurs PA núm. 273/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000267-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 6, que declara l'arxiu provisional del Procediment de Delimitació núm. 662/13, sobre dos parcel·les integrades en una finca registral del terme de Benimàmet.
  Expediente .- E-00501-2013-000198-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 418/12, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000476-00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 178/14, interposat contra imposició de sanció per infracció de la Llei sobre Protecció d'Animals de Companyia.
  Expediente .- E-00501-2014-000167-00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 267/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000265-00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 509/13, sobre denegació de legalització d'obres.
  Expediente .- E-00501-2014-000079-00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 50/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2013.
  Expediente .- E-00501-2014-000108-00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 15, estimatòria parcial del PO núm. 1393/13, interposat per l'Ajuntament en reclamació de quantitat per danys en béns de propietat municipal.
  Expediente .- E-00501-2013-000309-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 383.
  Expediente .- E-01002-2014-000403-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal en substitució de determinat personal amb destinació al Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes Ajuntament de València 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-001218-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació del subministrament de 400 equips especials d'intervenció contra incendis amb destinació al Servici de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.
  Expediente .- E-04101-2013-000137-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la classificació i el requeriment previ a l'adjudicació de l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre, perquè els distribuïsquen a persones en situació de precarietat econòmica, per mitjà de centres de distribució i menjadors socials.
  Expediente .- E-04101-2014-000043-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades al carrer de Llombai.
  Expediente .- E-05303-2014-000046-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades al carrer de Bernat Descoll.
  Expediente .- E-05303-2014-000141-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d’alta en l’Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada al carrer dels Sants Just i Pastor.
  Expediente .- E-05303-2014-000146-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acceptació a efectes registrals d'unes parcel·les situades als carrers d'Alcalà de Xivert i de Gran Canària.
  Expediente .- E-05303-2014-000170-00 - Aprovat
 • 0021.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a la Junta Major Setmana Santa Marinera, destinada als fins propis de la dita entitat.
  Expediente .- E-00201-2014-000004-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Specialist Computer Centres, SL.
  Expediente .- E-00801-2014-000141-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Semiconductores y Sistemas, SA.
  Expediente .- E-00801-2014-000149-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2008 40985.
  Expediente .- E-01305-2008-000185-00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 33547.
  Expediente .- E-01305-2013-000408-00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 119433.
  Expediente .- E-01305-2013-000442-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00159 2014 19.
  Expediente .- E-01305-2014-000138-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 232/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000345-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2952-W, de 10 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002144-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3452-W, de 14 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002348-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3485-W, de 14 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002347-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3049-W, de 17 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-001996-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3577-W, de 17 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002425-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3685-W, de 24 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002874-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3835-W, de 30 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002715-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4012-W, de 8 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-000138-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4188-W, de 8 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-003475-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4221-W, de 10 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002664-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4310-W, de 10 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-003442-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2726-W, de 15 de maig de 2012.
  Expediente .- E-01306-2012-002291-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 2904-W, de 6 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002117-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-01401-2011-000302-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el projecte de gasto del projecte europeu Polprimett II.
  Expediente .- E-01401-2014-000141-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Algeco Construcciones Modulares, SA.
  Expediente .- E-01401-2014-000181-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar la nova distribució de places en l'aparcament públic subterrani del carrer del Doctor J.J. Dòmine.
  Expediente .- E-01801-2014-002052-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E-01801-2014-003366-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2015.
  Expediente .- E-01801-2014-003762-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club d'Escacs Ciutat Vella corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01903-2014-000060-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Comité Paralímpic Espanyol una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats del Campionat d'Europa de Vela Paralímpica 2.4 MR.
  Expediente .- E-01903-2014-000363-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Duc de Gaeta-Pobla de Farnals per a l'edició i impremta d'un llibre sobre la història de la comissió.
  Expediente .- E-01904-2014-000553-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la cancel·lació d'una hipoteca per amortització del préstec per a compra i adequació de casal.
  Expediente .- E-01904-2014-000623-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'una subvenció a favor de l'Ateneu Marítim de València.
  Expediente .- E-01905-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2014-000122-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el xec escolar 2014/2015 fora del termini de la convocatòria general.
  Expediente .- E-02101-2014-000051-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02201-2013-008710-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
  Expediente .- E-02201-2014-000810-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'orde de pagament a justificar per a atendre al pagament de prestacions de manutenció i aliments bàsics per mitjà de la fórmula de la Targeta 'València amb tu' durant els mesos de novembre i desembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-005848-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació ‘la Caixa’ per al desenvolupament del programa ‘Caixa Proinfància’.
  Expediente .- E-02201-2012-007870-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa rectificar el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la licitació a través d'Aumsa per a la rehabilitació integral del mercat del Grau.
  Expediente .- E-02901-2013-000718-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Leing Ingeniería, SL.
  Expediente .- E-02901-2014-001425-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació 2013 (segon procediment).
  Expediente .- E-02902-2013-000153-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa mostrar la disconformitat al Text Refós del Pla General de Burjassot, aprovat provisionalment el 13 de juny de 2013, davant la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
  Expediente .- E-03001-2012-000165-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d’expropiació de les finques registrals núm. 47619 i 26097 i aprovar el full d’estimació de l’Administració.
  Expediente .- E-03103-2010-000068-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d’expropiació de diversos aprofitaments urbanístics.
  Expediente .- E-03103-2013-000015-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juny de 2014, pel qual es va aprovar i es va adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada i el projecte de reparcel·lació corresponents a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada a l'avinguda de Peris i Valero, cantó amb la carrera de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-03105-2009-000011-00 - Aprovat
 • 0066.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d’Editorial Prensa Valenciana, SA i de Publip’s.
  Expediente .- E-04103-2014-000067-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ D’EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l’obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d’ingressos municipals.
  Expediente .- E-H4980-2014-504886-00 - Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar els components de la Comissió de Valoració per a la provisió d'un lloc de treball de Coordinació Salut, Seguretat i Higiene Laboral (TD).
  Expediente .- E-01101-2014-000917-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 6530.
  Expediente .- E-01101-2014-001129-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3222.
  Expediente .- E-01101-2014-001130-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3584.
  Expediente .- E-01101-2014-001131-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3202.
  Expediente .- E-01101-2014-001134-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3592.
  Expediente .- E-01101-2014-001135-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3588.
  Expediente .- E-01101-2014-001137-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3262.
  Expediente .- E-01101-2014-001139-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3616.
  Expediente .- E-01101-2014-001140-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3590.
  Expediente .- E-01101-2014-001143-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 3570.
  Expediente .- E-01101-2014-001145-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització horària del lloc de treball referència núm. 5615.
  Expediente .- E-01101-2014-001146-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ajustar les aplicacions pressupostàries del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2014-001420-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2014-000124-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2014-000154-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa declarar disponible el gasto autoritzat en la proposta número 2014/01048.
  Expediente .- E-01902-2014-000064-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Pilota Valenciana corresponent a l’aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01903-2014-000041-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2014-000375-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa renunciar als drets que l'Ajuntament tinga sobre els terrenys del poliesportiu del Saler al ser de domini públic maritimoterrestre.
  Expediente .- E-01903-2014-000376-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del proppassat mes de setembre del contracte de subministrament d'aliments bàsics.
  Expediente .- O-02201-2014-000555-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació d’un projecte subvencionat al Comité Espanyol d’ACNUR.
  Expediente .- E-02201-2013-003881-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS).- Proposa aprovar les bases del Concurs de Relat Curt 2014.
  Expediente .- E-02304-2014-001679-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa la desestimació del recurs de reposició a l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-02802-2014-000131-00 - Aprovat
 • 0091(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Publip’s.
  Expediente .- E-04103-2014-000093-00 - Aprovat
 • 0092(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E-04103-2014-000101-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI FINANCER.- Proposa aprovar el procediment per a la selecció i adjudicació d'operacions de crèdit a curt termini, primer semestre 2015.
  Expediente .- E-05201-2014-000043-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 33a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-05501-2014-000036-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la convalidació del requeriment i adjudicació de l'autorització de l'explotació de màquines expenedores.
  Expediente .- E-04101-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2014-000357-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a gastos derivats de la realització de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats 2014.
  Expediente .- E-01904-2014-000324-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014 a favor de díhuit comissions per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E-01904-2013-000684-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la redacció de textos i documentació del llibre ‘Impressionisme valencià 1874-1920'.
  Expediente .- E-02000-2014-000052-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Dóna compte de diversos informes relatius a la 27a modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-00203-2014-000023-00 - Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI