Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-02-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de febrer de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de la parcel·la D3 del sector NPR-2 del Pla parcial de Benicalap Sud i el seu corresponent estudi d'integració paisatgística. (18-2-2013).
  Expediente .- E 03001 2012 000162 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una obra pictòrica, per a la seua incorporació als fons artístics municipals. (18-2-2013).
  Expediente .- E 02001 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Recurs PO núm. 273/08, interposat contra orde de restauració de la legalitat alterada en l'autovia A-7/Carretera de Burjassot-Bétera.
  Expediente .- E 00501 2008 000278 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 12, estimatòria del Juí Verbal núm. 1265/12, que condemna, conjuntament i solidàriament, dos empreses a abonar a l'Ajuntament de València una quantitat per danys ocasionats en un arbre.
  Expediente .- E 00501 2012 000378 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 671/11, interposat contra l'aprovació del PAA corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada entre els carrers de Ramón Porta Carrasco, d'Enric Gaspar, de la Galera i de la Motonau.
  Expediente .- E 00501 2010 000731 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació interposada, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i estima parcialment el Recurs PO núm. 557/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000420 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 845/10, sobre liquidació en concepte d'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 886/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000172 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 170/12, interposat contra una resolució per la qual es concedix permís sense deducció de retribucions.
  Expediente .- E 00501 2012 000395 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 909/07, interposat contra la concessió de la llicència de primera ocupació per a un edifici de nova planta situat al carrer del Doctor Ruiz i Comes.
  Expediente .- E 00501 2008 000063 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 684/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000677 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 38/12, sobre meritació d'interessos expropiatoris.
  Expediente .- E 00501 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 8507.
  Expediente .- E 01101 2012 001880 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar la permuta en el lloc de treball referència núm. 8470.
  Expediente .- E 01101 2012 001859 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E 01101 2013 000131 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a personal funcionari divers de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2013 000198 00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte d'alienació del paper i cartó obtinguts per mitjà de l'arreplegada selectiva en la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Interparking Hispania, SA, de l'empresa Metropark Aparcamientos, SAU.
  Expediente .- E 04101 2011 000184 00 - Quedar assabentat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar el servici d'elaboració de la 2a fase del Pla de mobilitat de la ciutat de València i convocar procediment obert per a l'adjudicació de la dita contractació.
  Expediente .- E 04101 2012 000115 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
  Expediente .- E 05302 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A2.12.016, jardí d'Aiora, i donar d'alta el Palauet d'Aiora i la xarxa viària circumdant al carrer dels Sants Just i Pastor.
  Expediente .- E 05303 2012 000036 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa esmenar l'error material contingut en un acord plenari de 31 de juliol de 1980.
  Expediente .- E 05304 1969 000004 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de febrer de 2013, pel qual es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al conveni marc per a la implantació d'una Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà, en l'àmbit territorial de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000298 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa acceptar la sol·licitud de pròrroga recollida en el plec del contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial, danys i responsabilitat civil i d'accidents per actes festius.
  Expediente .- E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2008 17029.
  Expediente .- E 01305 2008 000403 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2010 7655.
  Expediente .- E 01305 2010 000559 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 104107.
  Expediente .- E 01305 2011 000461 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 4661.
  Expediente .- E 01305 2012 000039 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 55971.
  Expediente .- E 01305 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 51282.
  Expediente .- E 01305 2009 000173 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 174671.
  Expediente .- E 01305 2010 000684 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 8205.
  Expediente .- E 01305 2011 000057 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6932-W, de 3 de desembre de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 006821 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E 02201 2008 001867 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4776-Ñ, de 23 de novembre de 2012, sobre denegació d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements auxiliars.
  Expediente .- E 02302 2012 000796 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa el canvi de titularitat de l'autorització de la posada en funcionament de l'activitat del forn crematori annex al Tanatori municipal.
  Expediente .- E 02801 2003 002417 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa resoldre el contracte de prestació del servici de creativitat, coordinació i infraestructura de la campanya de promoció de zones de gran afluència turística.
  Expediente .- E 02901 2012 001214 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Plaça del Poeta Salvador Rueda.
  Expediente .- E 03103 2008 000073 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar els expedients d'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrer de Ricardo Micó.
  Expediente .- E 03103 2010 000035 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E 03103 2009 000004 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer d'Olba.
  Expediente .- E 03103 2010 000022 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la proposta d'acord continguda en l'expedient núm. 75/13, en relació amb el contracte de 'Neteja, reg, conservació i subministrament dels espais enjardinats i de l'arbratge urbà de la ciutat de València'.
  Expediente .- E 04001 2013 000075 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques de protecció durant l'any 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 001133 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus de la contracta de neteja viària, arreplegada i transport de residus sòlids de la Zona 1 per a l'exercici 2010.
  Expediente .- E 02801 2012 000149 00 - Aprovat
 • 0046(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una campanya de publicitat amb motiu de les Falles, en distints mitjans de comunicació.
  Expediente .- E 04103 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2013 que s'indiquen a continuació: 'Promoció turística local i informació al visitant'.
  Expediente .- E 02902 2013 000013 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2013 que s'indiquen a continuació: 'Atenció al client i xarxes socials'.
  Expediente .- E 02902 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2013 que s'indiquen a continuació: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
  Expediente .- E 02902 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2013 que s'indiquen a continuació: 'Socorrisme en espais aquàtics naturals'.
  Expediente .- E 02902 2013 000016 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte per a l'execució de les obres de construcció de dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000088 00 - Aprovat
 • 0052(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa que el Servici de Patrimoni realitze els tràmits oportuns a fi de llogar en l'edifici situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, la superfície necessària per a ubicar al personal de diversos servicis municipals.
  Expediente .- O 00615 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la memòria i el gasto per a les activitats de les Falles de València 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000037 00 - Aprovat
 • 0054(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde regidor delegat d'Esports, Joventut i Gestió Delegada de la Marina Reial Joan Carles I.- Proposa recolzar al Consorci València 2007 per a subscriure un pacte d'espera amb el Banc de Santander.
  Expediente .- E 01903 2013 000064 00 - Aprovat
 • 0055(E).-MOCIÓ conjunta del quart tinent d'alcalde, delegat de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació, la regidora delegada de Comerç i Abastiments i el regidor delegat d'Educació i Universitat Popular.- Proposen que s'atorgue la competència per a la gestió directa de determinades assignacions pressupostàries corresponents als Servicis d'Educació i de Comerç i Abastiments, a favor de l'Oficina de Coordinació de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- O 00615 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0056(E).-MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa renunciar a la realització del contracte per a la prestació del servici de gestió del trànsit de la ciutat València.
  Expediente .- O 00615 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del XV Concurs d'Esbossos de Falles de l'Ajuntament (Gran i Infantil) per a l'any 2014, així com el gasto plurianual.
  Expediente .- E 01904 2013 000211 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI