Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-06-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE JUNIO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor d'Aspaym Comunidad Valenciana.
  Expediente .- E-00201-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0003.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00201-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, i Interlocutòria que la completa, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament i estima l'adhesió al recurs de les demandants amb estimació del recurs contenciós administratiu PO núm. 329/15, interposat contra denegació d'una autorització d'activitat d'allotjament turístic.
  Expediente .- E-00501-2019-000178-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/388/14, interposat contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que van fixar el preu just d'una parcel·la expropiada.
  Expediente .- E-00501-2019-000175-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 2 que no admet el Recurs PO núm. 324/16, interposat contra desestimació presumpta de la sol·licitud de restitució o indemnització per ocupació en via de fet d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000179-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el recurs contenciós administratiu PO núm. 4/107/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar un preu just per expropiació.
  Expediente .- E-00501-2019-000180-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 75/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000170-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 274/15, interposat contra l'aprovació del programa d'actuació aïllada, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació per a la rehabilitació d'uns immobles situats a la plaça del Doctor Collado i acorda la modificació del compte de liquidació.
  Expediente .- E-00501-2019-000191-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 495/18, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000192-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 542/18, interposat contra desestimació de la sol·licitud d'anul·lació d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000184-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 65/19, interposat contra desestimació de la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000172-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 1201, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001023-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 6511, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001022-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions i abonar les diferències entre el lloc de personal subaltern (PH-N1-F1), referència núm. 6658, i el de personal subaltern (PH-N1-F3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001018-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del Tribunal Selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a de gestió ambiental.
  Expediente .- E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la retenció inicial complementària per regularització del cost addicional dels policies locals.
  Expediente .- E-01101-2019-000309-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball d'Inspecció Obres i Servicis, referència núm. 1587, en lloc d'Inspecció Tributs, Rendes i Recaptació (MD).
  Expediente .- E-01101-2019-000957-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de febrer i març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002699-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002708-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de suport integral amb famílies integrants del cens de vivenda precària i aquelles altres que presenten situació de vulnerabilitat i siguen derivades al programa des dels centres municipals de servicis socials, que accedixen a una vivenda; la gestió i actualització del cens de vivenda precària de la ciutat de València dins del Programa Marc d'Inserció Social i Laboral; i les gestions relacionades amb situacions d'empadronament especial, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000177-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici integral de huitanta-cinc places en el centre de dia municipal de Tres Forques per a persones majors dependents a la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000178-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de manteniment correctiu i conservació del parc de cent onze vivendes assignades al Programa d'Accés a la Vivenda Municipal, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000189-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns part de la propietat d'una parcel·la edificable situada al carrer de Sant Pere.
  Expediente .- E-05303-2019-000100-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
  Expediente .- E-05307-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció a favor de la Universitat de València.
  Expediente .- E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
  Expediente .- E-01201-2019-000308-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de muntatge i manteniment de la il·luminació nadalenca dels carrers de la ciutat.
  Expediente .- E-01201-2019-000432-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00102 2016 6611.
  Expediente .- E-01305-2016-000484-00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 49431.
  Expediente .- E-01305-2018-000311-00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 309/17.
  Expediente .- E-01305-2014-000381-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de gorres i pantalons bielàstics per als components del Cos de Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2019-002969-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2019-002069-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de maig.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2019-000132-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació derivada del reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
  Expediente .- E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de hosting, emmagatzemament i manteniment de la pàgina web de la Delegació de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01904-2018-000572-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la celebració del segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
  Expediente .- E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'organització i celebració de diversos esdeveniments i festivitats de l'any 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-463, de 6 de març de 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000508-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el major gasto produït per l'increment del cànon d'explotació del centre cultural 'la Rambleta'.
  Expediente .- E-01905-2019-000253-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de visites guiades al refugi del carrer dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2018-000442-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de servici de monitors per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02101-2016-000469-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa minorar el compromís d'ingrés de la subvenció destinada a l'escola infantil municipal de Pinedo.
  Expediente .- E-02101-2017-000251-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves beneficiàries i nous beneficiaris i aprovar renúncies i caducitats del xec escolar 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASIEM del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
  Expediente .- E-02201-2018-000186-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-144, de 14 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-02201-2018-000375-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis CALIU 2019 a les falles grans i infantils que tinguen un caràcter igualitari i divers.
  Expediente .- E-02230-2018-000095-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor d'España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
  Expediente .- E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
  Expediente .- E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de costos derivats de l'allotjament, manutenció i bugaderia de setanta-dos persones allotjades a l'hostal la Barraca de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02250-2019-000143-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida en 2018 a l'AVV Favara.
  Expediente .- E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02401-2019-001044-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el Protocol de comunicació i coordinació en cas d'onada de calor del municipi de València 2019.
  Expediente .- E-02401-2019-001516-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa modificar a la baixa l'import corresponent a l'any 2019 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
  Expediente .- E-02701-2010-000218-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció destinada a l'acció formativa 'Cuina, modalitat formació i inserció 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-001369-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció del programa EMCUJU 2018-2019.
  Expediente .- E-02902-2018-000358-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció instrumentada per mitjà de conveni de col·laboració a favor de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia.
  Expediente .- E-02902-2019-000087-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-000295-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
  Expediente .- E-02902-2019-000306-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional corresponent al projecte de reparcel·lació forçosa del PAI de la unitat d'execució 'Carrer del Brasil-de Navarro Cabanes'.
  Expediente .- E-03102-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Alqueria de Benet' i imposar una quota d'urbanització extraordinària.
  Expediente .- E-03107-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Cruz Roja Española per a impulsar la conservació i recuperació dels espais naturals del municipi de València.
  Expediente .- E-03602-2016-000121-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-466, de 30 de gener de 2019.
  Expediente .- E-03803-2018-002939-00 - Aprovat
 • 0074.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8273, de 24 d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-04103-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0075.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2019-000025-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit en les vies públiques urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-04909-2019-000207-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer d'Ernest Anastasio.
  Expediente .- E-03910-2019-001147-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de la Valldigna.
  Expediente .- E-05302-2019-000059-00 - Aprovat
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES
 • 0079(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 636/18, interposat contra la imposició d'una sanció de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2019-000176-00 - Quedar assabentat
 • 0080(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials l'identificat com a antic 'Menjador social' situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife.
  Expediente .- E-05304-2019-000035-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una vertadera plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-00801-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de manteniment d'equips informàtics.
  Expediente .- E-00801-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la segona pròrroga del lot 3 (neteja de mercats) del contracte de prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals.
  Expediente .- E-01201-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de prestació del servici de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a la reparació dels danys ocasionats als vehicles de lloguer del personal laboral contractat del programa EMPUJU.
  Expediente .- E-01201-2019-000338-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació dels servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
  Expediente .- E-01201-2019-000393-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000075-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la designació d'un nou responsable del contracte de subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina.
  Expediente .- E-01903-2018-000190-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la XIX edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2019-000134-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
  Expediente .- E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a una actuació amb motiu de les festes de Nadal.
  Expediente .- E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. FT-1 i núm. FT-2, de 3 de gener de 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000498-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
  Expediente .- E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
  Expediente .- E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria de la XVI edició de la Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal.
  Expediente .- E-01905-2019-000304-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i continguts, inclosos els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E-02001-2015-000932-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de tres impressores multifunció per a les escoles infantils municipals.
  Expediente .- E-02101-2019-000125-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de tallers d'habilitats i competències bàsiques.
  Expediente .- E-02201-2018-000183-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'elaboració de l'estudi diagnòstic participat de les necessitats formatives i ocupacionals de la població en exclusió o risc d'exclusió social al barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
  Expediente .- E-02201-2018-000298-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'edició de cartelleria per a la difusió de la campanya de joguets no sexistes.
  Expediente .- E-02230-2017-000067-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds de reformulació econòmica i tècnica de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració del 'Dia d'Àfrica'.
  Expediente .- E-02250-2019-000146-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
  Expediente .- E-02310-2019-000159-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Unió de Consumidors de València-UCV.
  Expediente .- E-02401-2019-001367-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Arreglaments i adaptacions de peces de roba i articles en tèxtil i pell'.
  Expediente .- E-02902-2017-001357-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa modificar les bases per a la selecció de personal tècnic per a programes d'ocupació i formació.
  Expediente .- E-02902-2018-000772-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una reserva d'aprofitament urbanístic d'una parcel·la situada a la plaça de l'Urbanista Antonino Sancho.
  Expediente .- E-03103-2014-000068-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, com a aportació de fons realitzada per l'Ajuntament en concepte de comissió de l'1 % per amortització anticipada i pagament d'interessos.
  Expediente .- E-03201-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres de renovació d'infraestructura i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra.
  Expediente .- E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1818, de 3 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-03801-2000-000056-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Benestar Social i Integració d'una vivenda municipal situada al carrer de Llíria i adscriure-la a la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
  Expediente .- E-05302-2019-000293-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 382/19.
  Expediente .- E-04101-2018-000080-00 - Quedar assabentat
 • 0115(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 489/19.
  Expediente .- E-04101-2018-000193-00 - Quedar assabentat
 • 0116(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 51/18).
  Expediente .- E-01001-2018-000403-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 56/18).
  Expediente .- E-01001-2016-000186-00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 423/16 (peça núm. 75/18).
  Expediente .- E-01001-2018-000423-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 456, en lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat.
  Expediente .- E-01101-2019-000969-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa suspendre la tramitació d'un expedient de diligències prèvies.
  Expediente .- E-01101-2019-002581-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2019-002697-00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les baixes del personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-002727-00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'Organigrama del Servici de Pobles de València.
  Expediente .- E-01101-2019-002744-00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 3165, en el Servici Coordinació Obra Via Pública i Manteniment Infraestructures.
  Expediente .- E-01101-2019-002382-00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002730-00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002675-00 - Aprovat
 • 0127(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la concessió dels premis del 7é concurs 'K em contes' amb la temàtica: 'Ús responsable de les noves tecnologies'.
  Expediente .- E-02501-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0128(E).-SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS. Proposa aprovar el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
  Expediente .- E-8RE02-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició de reconeixement de diferències retributives.
  Expediente .- E-01101-2017-001939-00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a auxiliar administratiu atenció al públic en el Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-002721-00 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia del comissionat especial de l'Ajuntament al CEMAS (Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible).
  Expediente .- E-01101-2019-002757-00 - Aprovat
 • 0132(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar dels diferents espectacles que tindran lloc a l'Auditori la Mutant dins de les Jornades Internacionals d'Arts Vives i Camp Social.
  Expediente .- E-01905-2019-000319-00 - Aprovat
 • 0133(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat i subministrament de subscripcions.
  Expediente .- E-04103-2019-000029-00 - Aprovat
 • 0134(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04103-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0135(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000200-00 - Aprovat
 • 0136(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0137(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió demanial d'un immoble municipal situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife a favor de Cruz Roja Española.
  Expediente .- E-02202-2019-000074-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/07/2019 01:38:03 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI