Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-07-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de juliol de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla de reforma interior de millora en camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre. (22-7-2013).
  Expediente .- E 03001 2013 000054 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Carrer de la Creu Roja'. (22-7-2013).
  Expediente .- E 01905 2013 000111 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar les vies públiques situades al denominat Grup Massarrojos (urbanització) amb les llegendes següents: 'Carrer del Castell de la Creu', 'Carrer de les Llometes', 'Carrer dels Calciners', 'Carrer del Badall', 'Carrer de l'Agrupació Musical de Massarrojos' i 'Carrer de Carlos Tomás Costa' (mestre seder). (22-7-2013).
  Expediente .- E 01905 2002 000119 00 - Aprovat
 • 0005.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una aportació econòmica a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E 00201 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 100/13, interposat contra denegació d'ajuda d'assistència per a pagament de vivenda habitual.
  Expediente .- E 00501 2013 000175 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 452/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000491 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 637/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 656/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2013 000039 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per l'Audiència Nacional, desestimatòria del Recurs PO núm. 3/465/12, interposat per l'Ajuntament contra resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que va acordar el reintegrament d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 00501 2012 000368 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 320/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000413 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 233/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000243 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 580/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000574 00 - Aprovat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 551/11, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000626 00 - Aprovat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 39/12, sobre impagament d'interessos de demora de factures derivades del contracte del servici de vigilància i seguretat en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 00501 2012 000117 00 - Aprovat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 411/12, interposat contra denegació de pagament de diferències retributives corresponents a la situació de dedicació especial en què l'interessat va prestar els servicis d'escorta i protecció d'autoritats.
  Expediente .- E 00501 2013 000072 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 197/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000197 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 2590.
  Expediente .- E 01101 2013 001082 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6643.
  Expediente .- E 01101 2013 001057 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6616.
  Expediente .- E 01101 2013 001062 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3218.
  Expediente .- E 01101 2013 001046 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 638.
  Expediente .- E 01101 2013 000893 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5721.
  Expediente .- E 01101 2013 000992 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7456.
  Expediente .- E 01101 2013 001045 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4341.
  Expediente .- E 01101 2013 001065 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8685.
  Expediente .- E 01101 2013 001063 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6985.
  Expediente .- E 01101 2013 001061 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6486.
  Expediente .- E 01101 2013 001060 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6987.
  Expediente .- E 01101 2013 001064 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reconeixement d'obligació de pagament.
  Expediente .- E 01002 2013 000280 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament situat en el subsòl del carrer de l'Enginyer José Sirera.
  Expediente .- E 05303 2009 000258 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E4.FT.12, planta potabilitzadora 'La Presa' situada en el terme municipal de Manises
  Expediente .- E 05303 2004 000028 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E5.08.343 i donar d'alta el local destinat a centre municipal d'activitats per a persones majors al carrer de l'Escultor Vicente Rodilla.
  Expediente .- E 05303 2011 000142 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2013, sobre alienació, per raó de contigüitat, d'una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05301 1993 000298 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2013, respecte a les sol·licituds presentades fins al proppassat 31 de maig.
  Expediente .- E 00202 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de servicis de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas.
  Expediente .- E 00801 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01201 2013 000141 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de manteniment de fotocopiadores.
  Expediente .- E 01201 2013 000154 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus i ajustar el gasto del contracte de servicis postals de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servici de neteja d'edificis municipals.
  Expediente .- E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes següents: Servici de llavat de vehicles.
  Expediente .- E 01201 2009 000111 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes següents: Subministrament de combustibles per a Parc Mòbil i calefacció de dependències municipals.
  Expediente .- E 01201 2009 000012 00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 2079.
  Expediente .- E 01305 2012 000018 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2063-W, de 12 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2013 000796 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2426-W, de 2 de maig.
  Expediente .- E 01306 2013 001991 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 156-T, de 13 de març de 2013, d'imposició de penalitat.
  Expediente .- E 01801 2010 004459 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dornier, SA, corresponents a les següents certificacions del contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA): Certificació núm. 85/13.
  Expediente .- E 01801 2013 002590 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dornier, SA, corresponents a les següents certificacions del contracte de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control a la ciutat de València (ORA): Certificació núm. 86/13.
  Expediente .- E 01801 2013 002632 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA, corresponent a la certificació del proppassat mes de juny del contracte de gestió del trànsit de la ciutat.
  Expediente .- E 01801 2013 002633 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la sexta revisió de preus del contracte de gestió del trànsit.
  Expediente .- E 01801 2013 002758 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa atorgar a Aumsa la concessió demanial del subsòl del domini públic ubicat a les places de Ciutat de Bruges i de Joan de Vila-rasa.
  Expediente .- E 01801 2013 002816 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
  Expediente .- E 02001 2013 000197 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto per la prestació del servici de monitors de menjador en l'escola infantil de Pinedo.
  Expediente .- E 02101 2013 001340 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte per a la prestació del servici d'educadors i monitors per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en els centres educatius de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02101 2013 001375 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a finançar el programa 'Xarxa lloga'.
  Expediente .- E 02201 2011 010318 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i Cáritas Diocesana, per a la realització d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2013 005912 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fundació Dasyc.
  Expediente .- E 02201 2013 006056 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2013 006078 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades en el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 185-C, de 7 de març de 2013, sobre cancel·lació de l'ús d'una targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda durant un any.
  Expediente .- E 02201 2012 009021 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a part de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb la Parròquia Sant Joan de la Ribera per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E 02201 2013 005441 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació i abonament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis durant desembre de 2012.
  Expediente .- E 02201 2013 005541 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la corresponent revisió de preus dels contractes de gestió dels centres següents: Centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'la Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E 02201 2009 000358 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la corresponent revisió de preus dels contractes de gestió dels centres següents: Centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
  Expediente .- E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències de la ciutat de València, fins a l'inici de la prestació del nou contracte.
  Expediente .- E 02201 2010 005959 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E 02201 2013 003465 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
  Expediente .- E 02302 2013 000808 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial destinada al Pla de Nuclis 2013 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 02310 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del conveni per a la gestió del nucli zoològic.
  Expediente .- E 02401 2013 001256 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi de València.
  Expediente .- E 02401 2010 000026 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte del programa 'A l'eixida de classe'.
  Expediente .- E 02501 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per Media Markt contra l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2013, pel qual es va desestimar la sol·licitud presentada perquè se li permetera obrir els 365 dies de l'any.
  Expediente .- E 02901 2013 000074 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer una obligació en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000128 00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud de l'Ajuntament a la Diputació Provincial de València, com a entitat gestora, d'una subvenció per a participar en el pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes.
  Expediente .- E 02902 2013 000203 00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indica més avall, sobre pagament del cànon del mobiliari urbà instal·lat i il·luminat dels exercicis 2010 i 2011, respectivament: Resolució núm. 2106-H, de 15 de març.
  Expediente .- E 03201 2011 000015 00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indica més avall, sobre pagament del cànon del mobiliari urbà instal·lat i il·luminat dels exercicis 2010 i 2011, respectivament: Resolució núm. 2519-H, de 26 de març.
  Expediente .- E 03201 2012 000040 00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2013 000160 00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto extraordinari destinat a la contracta d'obres de reparació, renovació, manteniment dels carrers i camins de la ciutat de València.
  Expediente .- E 03401 2013 000237 00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 417-I, de 28 de març de 2013, sobre denegació de llicència d'obres.
  Expediente .- E 03501 2009 000569 00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa resoldre el procediment de reintegrament d'una subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local, per haver quedat acreditat el compliment de les obligacions de la beneficiària.
  Expediente .- E 03910 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Meydis, SL, relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
  Expediente .- E H4980 2013 500299 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació Premis 'Rei Jaume I'.
  Expediente .- E 00202 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració subscrit amb la Federació d'Associacions de Veïns de València, en l'àmbit de la democratització de les noves tecnologies 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de DCU Language Services Ltd, per la prestació de servicis de traducció i interpretació.
  Expediente .- E 00203 2013 000016 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de l'obra 'Restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros' i sol·licitar-ne el finançament.
  Expediente .- E 01201 2013 000194 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits destinades als fins següents: Redistribució del crèdit del projecte europeu HERA.
  Expediente .- E 01401 2013 000155 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits destinades als fins següents: Adquisició d'estores per al Centre Integral de Seguretat i Emergències (CISE).
  Expediente .- E 01401 2013 000164 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000099 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa paralitzar la tramitació d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E 01401 2013 000123 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de suspensió provisional de funcions i sou.
  Expediente .- E 01401 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 178/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000178 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 180/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000180 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa rectificar el punt primer de l'exposició de motius del text del conveni de col·laboració firmat amb el Centre d'Estudis Administratius i Professionals, SA.
  Expediente .- E 01902 2013 000147 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Jóvens Empresaris de València.
  Expediente .- E 01902 2013 000174 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del XIV Certamen de Creació Jove-València Crea 2013.
  Expediente .- E 01902 2013 000067 00 - Quedar assabentat
 • 0095(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Torneos Deportivos de Tenis, SL, amb l'objecte de patrocinar el Torneig de Tenis València Open 500.
  Expediente .- E 01903 2013 000074 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar al·legacions i aprovar l'estudi de viabilitat per a la construcció i explotació d'un centre esportiu de tenis en la parcel·la municipal situada al carrer de la Reina Violant.
  Expediente .- E 01903 2012 000327 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar inicialment la liquidació del contracte de gestió del complex esportiu cultural de la Rambleta i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01903 2012 000429 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb Lo Rat Penat.
  Expediente .- E 01904 2013 000224 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de Materias Primas Grasas.
  Expediente .- E 01904 2013 000507 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 98/13.
  Expediente .- E 01905 2013 000098 00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 110/13.
  Expediente .- E 01905 2013 000110 00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Cercle de Belles Arts.
  Expediente .- E 01905 2013 000113 00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Obrador d'Idees, SLU.
  Expediente .- E 02001 2013 000187 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02101 2013 001317 00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a part de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola per a la intervenció social en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2009 001992 00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E 02201 2010 000223 00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a la Fundació de la Comunitat Valenciana de Pacte per a l'Ocupació i Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral per a dur a terme programes de suport a les dones que exercixen la prostitució.
  Expediente .- E 02201 2013 005655 00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació respecte dels guanyadors del I Concurs de Fotografia.
  Expediente .- E 02303 2013 000636 00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar les bases i convocatòria del IV Concurs de Relat Curt i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 02303 2013 000637 00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, corresponents als següents esdeveniments: Recital poètic.
  Expediente .- E 02307 2013 000594 00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, corresponents als següents esdeveniments: Concurs de pintura ràpida.
  Expediente .- E 02307 2013 000596 00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, corresponents als següents esdeveniments: Exposició d'artesania.
  Expediente .- E 02307 2013 000597 00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la regularització de l'aplicació 480.12 de l'estat d'ingressos.
  Expediente .- E 02401 2006 002930 00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per a l'adquisició de material destinat al desenvolupament del programa d'ajuda al bany del discapacitat de l'any 2013.
  Expediente .- E 02410 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el reajustament de les anualitats de la contracta de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
  Expediente .- E 02801 2012 000044 00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria inicial del projecte 'PIE per a desocupats jóvens menors de 30 anys 2013' i sol·licitar la corresponent subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2013 000226 00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar una transferència a favor d'Aumsa per a compra i rehabilitació d'immobles.
  Expediente .- E 03001 2013 000108 00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa convalidar l'encàrrec del pla especial de la Marina Reial Joan Carles I i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 03001 2013 000065 00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
  Expediente .- E 04001 2013 000518 00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2013 000044 00 - Aprovat
 • 0121(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici de monitors per a menjadors escolars dels col·legis públics municipals.
  Expediente .- E 04101 2013 000035 00 - Aprovat
 • 0122(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Construcció per a la finalització de les dependències municipals de Bombers i Policia Local al centre històric de València.
  Expediente .- E 04101 2013 000062 00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de retirada de vehicles en les vies públiques del terme municipal de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000120 00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte per a la gestió de la instal·lació esportiva municipal denominada 'Piscina de la Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E 04101 2013 000105 00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits interna.
  Expediente .- E 01101 2013 001018 00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar el lloc de treball referència núm. 7593.
  Expediente .- E 01101 2013 001056 00 - Aprovat
 • 0127(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar la imputació pressupostària del gasto autoritzat i disposat per acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013.
  Expediente .- E 01101 2010 002294 00 - Aprovat
 • 0128(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aplicació de la disposició addicional trentena octava de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.
  Expediente .- E 01101 2013 001109 00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar vàlid el concurs realitzat per a la selecció del projecte que ha de regir la concessió administrativa per a la utilització privativa d'una parcel·la municipal situada entre els carrers de Rafael Alberti, de Jorge Comín (metge pediatre), de la Serra Calderona i de Pío Baroja, amb destinació a la construcció i implantació d'un centre universitari i sanitari.
  Expediente .- E 05307 2010 000080 00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 02 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto, així com reconéixer l'obligació de pagament a favor de personal funcionari divers de la Policia Local, dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) que figuren en l'expedient núm. 17/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0132(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció al lloc de treball referència núm. 2346.
  Expediente .- E 01002 2013 000147 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI