12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de novembre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 72/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000371-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 512/17, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000350-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 52/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000374-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 62/18, interposat contra la imposició d'una segona multa coercitiva per incompliment de l'ordre de restauració per obres realitzades en un terreny no urbanitzable.
  Expediente .- E-00501-2018-000381-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara desistida a la recurrent del Recurs PA núm. 248/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra la denegació de la devolució d'una taxa per retirada de vehicle de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2018-000375-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 250/18, interposat contra la cancel·lació per un període de nou mesos d'una autorització d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-00501-2018-000378-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 199/15, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
  Expediente .- E-00501-2018-000379-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 796/17, interposat contra la designació dels membres del tribunal de selecció per a la convocatòria de dèsset places d'inspector/a de Policia Local.
  Expediente .- E-00501-2018-000383-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 436/18, interposat contra la desestimació de la modificació d'un nomenament com a tècnic d'administració general (TAG).
  Expediente .- E-00501-2018-000373-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció d'un treballador com a personal laboral indefinit no fix.
  Expediente .- E-01101-2016-000551-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció de dos treballadores com a personal laboral indefinit no fix.
  Expediente .- E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
  Expediente .- E-01101-2017-001286-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
  Expediente .- E-01101-2017-001940-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició d'abonament de quantitats referides al lloc d'intendent principal.
  Expediente .- E-01101-2017-001941-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació del lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics (JP3), referència núm. 6705, en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2018-003832-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà referència núm. 4080, en el Servici de Disciplina Urbanística.
  Expediente .- E-01101-2018-003833-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el nomenament interí d'una auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-003935-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa renunciar a la celebració del procediment de servicis de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000034-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa suspendre el procediment de contractació per a la prestació del 'Servici de redacció d'estudi històric-arqueològic, estudis previs, estudi geotècnic i projecte bàsic de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre'.
  Expediente .- E-04101-2017-000100-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució del 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3, del barri del Mercat, entorn Llotja de la Seda', finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2018-000033-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2018, pel qual es va adjudicar el contracte de subministrament, suport i manteniment de llicències SAP.
  Expediente .- E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació del sistema de climatització de les naus del Centre Esportiu-Cultural la Petxina, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte denominat 'Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de València', convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000158-00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 9858.
  Expediente .- E-01305-2016-000055-00 - Aprovat
 • 0027.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de vehicles.
  Expediente .- E-01501-2018-000649-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2018-003743-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad Deportiva Correcaminos per al finançament del muntatge de les infraestructures de les zones d'eixida i de meta de la 38a edició de la 'Marató València Trinidad Alfonso'.
  Expediente .- E-01903-2018-000207-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Baloncesto Claret Benimaclet i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Esgrima Ágora i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000234-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Fútbol Americano Valencia Giants i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000249-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Real Club Náutico Valencia i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000283-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
  Expediente .- E-01904-2017-000693-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
  Expediente .- E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001451-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública-La Red, en concepte de quota anual de 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000493-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió d'una plataforma unipersonal per al Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2018-000517-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis de publicitat del Teatre El Musical i l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01905-2018-000520-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis de publicitat del Teatre El Musical i l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01905-2018-000530-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universidad Internacional Menéndez Pelayo per a l'any 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del contracte de manteniment de la font Almoina.
  Expediente .- E-02001-2018-001396-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2018-2019 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02101-2018-000286-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Futbolistes del València, CF, en relació al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa 'Futbol als poblats marítims'.
  Expediente .- E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania per a desenvolupar programes d'acollida a persones amb problemes de marginalitat social greu.
  Expediente .- E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es va autoritzar el gasto necessari per a la concessió de prestacions econòmiques per protecció de menors durant 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000156-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la redacció del projecte d'execució per a la rehabilitació d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-02301-2016-000380-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a la Unió de Consumidors de València.
  Expediente .- E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública en relació a la proposta de mesures definitives de la Zona Acústicament Saturada del barri del Carme i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2019.
  Expediente .- E-02901-2018-003274-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2018-000162-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-001799-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-001842-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002299-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar la concessió d'una ajuda municipal 'València Activa Crea 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-001398-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres de remodelació de l'enjardinament a la plaça de Maria Beneyto (escriptora).
  Expediente .- E-04001-2017-000157-00 - Aprovat
 • 0060.-PRECS I PREGUNTES
 • 0061(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el projecte de canvi del règim jurídic de l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i el projecte dels seus estatuts.
  Expediente .- E-00400-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de correu ordinari (lot 1) i de correu certificat (lot 2).
  Expediente .- E-01201-2018-000687-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un conjunt modular amb la funció de dependències de la Policia Local per a prestar servici al barri del Cabanyal.
  Expediente .- E-01401-2018-006561-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2018-006573-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000167-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures del festival Bicifest 2018.
  Expediente .- E-01801-2018-001684-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de València.
  Expediente .- E-01902-2018-000215-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Esgrima Mediterráneo i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000179-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Baloncesto Petraher i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000181-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Valencia Club de Atletismo i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000184-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Karate Kumiai Valencia i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Sofbol Fènix València i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000202-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000255-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a Estudiantes Rugby Club Valencia i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000281-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Sala d'Armes Valencia i concedir termini d'al·legacions.
  Expediente .- E-01903-2017-000307-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament derivada de la factura corresponent al servici de senyalització i limitació de pas en l'esdeveniment esportiu '18a Volta a Peu al Cabanyal'.
  Expediente .- E-01903-2018-000378-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
  Expediente .- E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la diferència de la factura del passat mes de juliol del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents l'Amistat.
  Expediente .- E-02224-2018-000390-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2018-000460-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis del II Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
  Expediente .- E-02230-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de ponent de la Mesa Redona inclosa en els actes de celebració del Dia d'Amèrica 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000284-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa suspendre la tramitació i l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició a l'àmbit del pla especial de protecció del nucli històric tradicional de Patraix.
  Expediente .- E-03001-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior als acords de la Junta de Govern Local de 6 i 27 de juliol de 2018, anul·lats pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, i adjudicar el contracte de prestació del servici d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de València (010).
  Expediente .- E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en 4 lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'oficials/ales de servicis genèrics (MD-PH-N1-F2) amb destinació en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003916-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de l'associació AMBIT.
  Expediente .- E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Natania.
  Expediente .- E-02201-2018-000344-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Cruz Roja de modificació econòmica i ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000051-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu, referència núm. 276, del Servici d'Esports al Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2018-003452-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una oficiala de servicis genèrics al Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003950-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una oficiala de servicis genèrics al Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003951-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficiales de servicis genèrics.
  Expediente .- E-01101-2018-003952-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en el procés convocat pel sistema de lliure designació per a proveir onze llocs de treball de cap de servici (TD).
  Expediente .- E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini per als patrocinis privats de la Cavalcada de Reis de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001473-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2018-000059-00 - Aprovat
(Informació publicada: 11/23/2018 02:02:35 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI