Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
19-12-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 DICIEMBRE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinàries de 31 d'octubre i 14 de novembre de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre l'11 de novembre i el 15 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2019, i de 5 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa a nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- E-00401-2019-000149-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació del PGOU La Ceramo.
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
  Expediente .- E-00401-2019-000130-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer 2020 i actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00407-2019-000024-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal 2019, fins el 14 de juny de 2019, final del mandat 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2019-000015-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 8a Relació d'expedients de reconeixements de crèdits i obligacions de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000033-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits per aplicació del superàvit de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- E-70010-2019-000076-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal per al 2020.
  Expediente .- E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, així com l'Ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, així com de l'Ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2020.
  Expediente .- E-01801-2019-004423-00 - Aprovat
 • 0024.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propsa aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0025.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propone autoritzar la compatibilitat per a exercici segona activitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Processal i Administratiu de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-004287-00 - Aprovat
 • 0026.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-004660-00 - Aprovat
 • 0027.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-002356-00 - Aprovat
 • 0028.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment el projecte d'Ordenança municipal del servei de Teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
 • 0029.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de titulars del Pla Edifcant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0030.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la creació del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat/Diversitat funcional i aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
  Expediente .- E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
 • 0031.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proponsa aprovar inicialment l'Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública en el municipi de València.
  Expediente .- E-02401-2018-001352-00 - Aprovat
 • 0032.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa reconéixer la singularitat de la professió d'artista faller/a.
  Expediente .- O-00606-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0033.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar la seua inclusió en l'orde del dia, art 58.1 del Reglament orgànic del Ple).
  Expediente .- E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0035.-Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, sobre conscienciació de la població sobre la necessitat del reciclatge i adquisició de contenidors per a recollida d'oli usat.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, per a sol·licitar la senyalització (pictogrames) en espais públics adaptats a persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0037.-Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000213-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0038.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a adoptar mesures a l'entorn de l'Albufera sobre la palla de l'arròs i Pla Rector de l'Albufera.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Retirat
 • 0039.-Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre el Día Mundial del Xicotet Comerç.
  Expediente .- E-C1911-2019-000008-00 - Retirat
 • 0040.-Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Climent, en defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
 • 0041.-Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'adopció de mesures a l'EMT, SAU (mitjà propi).
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0042.-Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Ballester, sobre l'operatiu extraordinari de Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
 • 0043.-Moció subscrita per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre condemna de l'atemptat terrorista sofert pel Centre d'Hortaleza, en Madrid.
  Expediente .- O-C1910-2019-000081-00 - Aprovat
 • 0044.-Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
  Expediente .- O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0045.-Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Copoví, sobre l'accessibilitat universal en la infància.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0046.-Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Estellés, sobre mesures urgents d'aplicació immediata en la gestió de l'EMT, SAU.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0047.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de mesures d'acció positiva per a persones amb discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0048.-Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, de valoració del mandat present.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'interins en els darrers cinc anys.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat de Ruedas y Lavado, SL, en l'av. Ausias March, 48 i 52 i en el c/ de Bernat Descoll, 3.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els trages de valenciana per a la Cort d'Honor.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres en el Museu de la Ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reurbanització del carrer de Jorge Juan.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu nova de la Delegació d'Hisenda..
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de reparació de patologies estructurals en el mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un conveni de la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el contracte menor per a la compra de 29 trages especials d'intervenció per al Servici de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la iniciativa València, ciutat lliure de residus plàstics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pressupost de Turisme per a 2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre de majors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus orgàniques.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus durant la campanya de Nadal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats, tallers i cursos impartits en els centres municipals de Joventut en 2018 i 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja durant la 40a Marató.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les memòries dels barris elaborades pels Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància en els centres municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el cens de persones sense sostre.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Cooperació i previsió per a 2020.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre exclusió social.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adaptació de l'edifici de les Drassanes per a Museu Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura de les biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cost del Conveni de col·laboració amb la Universitat de València, Projecte Silknow.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, en relació amb els programes EMPUJU i EMCUJU.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000225-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit en novembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades per districtes i barris.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre transferències de crèdits en Acció Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions de l'Ajuntament de València al projecte de la CV-500 de la Generalitat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta suscrita por el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre la col·locació d'estàtues a la pl. del Dr. Llorenç de la Flor.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els honoraris per la rehabilitació de l'edifici de Tabacalera.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions a promotors d'edificis destinats a hotels.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la sentència relativa a directors de poliesportius municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les inversions en instal·lacions esportives en 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre cànon d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre concessió demanial a la Federació de Judo de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre condicionament del tram final del vell llit del Riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre qualitat de l'aigua en el tram final del vell llit del Riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina de Recerca i desenvolupament del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la caducitat de l'autorització d'abocaments de l'emissari de Vera.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'inversions per al tram final del vell llit del Riu Túria
  Expediente .- O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre nou poliesportiu del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost de Desenvolupament i Renovació urbana i Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres d'hotel en el carrer de Blanqueries.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000227-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre equipamients municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels projectes i plans en el barri del Cabanyal – Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre espècies exòtiques invasores en el llac de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions de la Generalitat en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament de Valéncia 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Clima i Energia.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Visit València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional d'AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'EMT, SAU.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Patronat de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de Congressos.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'encàrrec de compostatge de palla d'arròs amb restes de vegetals en el Mercat d'Abastos de València (Mercavalència).
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Memòria d'Activitats de la Guarderia Rural del Consell Agrari Municipal de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat, subvencions d'Acció Cultural i el Conveni d'Alcaldia amb la Societat Coral el Micalet i la Companyia Teatre El Micalet, SL.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els depòsits pluvials de la pista de Silla.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre el clavegueram.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre despesa en personal.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre ajudes a la maternitat.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre la falta de manteniment en el barri de Benicalap - Ciutat Fallera.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
 • 0126.-PRECS I PREGUNTES
 • 0127.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes de publicitat.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0128.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un alberg nou.
  Contestada
 • 0129.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució dels projectes EDUSI.
  Contestada
 • 0130.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament definitiu d'alcaldes i alcaldesses als pobles de València.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0131(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar els criteris generals per a l'adscripció de personal administratiu als grups polítics municipals.
  Expediente .- E-00401-2019-000123-00 - Aprovat
 • 0132(E).-SERVICI DE PERSONAL. Dona compte i ratifica l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2019 relatiu al nomenament del coordinador general de l'àrea d'Educació, Cultura i Esports.
  Expediente .- E-01101-2019-005284-00 - Aprovat
 • (E)DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0133(E).-Declaració Institucional sobre el Dia Mundial del Xicotet Comerç.
  Aprovat
 • (E)MOCIÓ URGENT
 • 0134(E).-Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. CAtalá i Sra. Ferrer, sobre la regulació del nomenament dels alcaldes i alcaldesses dels pobles de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjada l'urgència
(Informació publicada: 12/20/2019 11:21:30 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI