Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
22-02-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria febrero (Exp 4/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 10262-H al 10272-H i 1379-P al 1445-P, corresponents al mes de desembre de 2012, i núm. 1 al 3, 21-X al 66 -X, 251-W al 630-W, 12-U al 63-U, 27-T al 84-T, 12-S al 25-S, 1-R al 4-R, 3-Q al 5-Q, 12-P al 37-P, 16-O al 109-O, 7-N al 23-N, 1-M al 3-M, 24-L al 86-L, 6-K al 10-K, 8-J al 29-J, 57-I al 101-I, 540-H al 1078-H, 81-G al 151-G, 3-E al 15-E, 2-D al 9-D, 33-C al 73-C, 3-B al 7-B, 1-A al 9-A i 94-Ñ al 248-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 i el 31 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 de desembre de 2012 i 11, 18 i 25 de gener de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa traslladar la sessió ordinària del Ple de març al dia 26 de l'esmentat mes.
  Aprovat
 • 0005.-COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.- Proposa aprovar l'Informe anual de 2012 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes, Reclamacions i Relacions amb del Defensor del Poble i el Síndic de Greuges. (29/01/2013)
  Expediente .- E 00911 2012 000346 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector Patraix, així com iniciar el tràmit de participació pública del Estudi d'Integració Paisatgística. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar motivadament l'Alternativa Tècnica formulada per Hogarval, SL, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí de Montcada, en execució de la sentència del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2011 (recurs de casació núm. 3288/2007). (18/02/2013)
  Expediente .- E 03001 2002 000329 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a un nou tràmit d'informació pública el Catàleg Estructural de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la correcció de l'error material en el Pla d'Ordenació del PGOU de València, en el carrer de Salvador Ferrandis Luna, 43. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000032 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa emetre dictamen en relació amb la revisió del Pla General de l'Ajuntament de Burjassot en tràmit. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000165 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'annex per l'actualització del Pla Tècnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonia mòbil en el terme municipal de València presentat per France Telecom España, SA. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03501 2010 000127 00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'annex per l'actualització del Pla Tècnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonia mòbil en el terme municipal de València presentat per Neo-Sky 2002, SAU. (18/02/2013)
  Expediente .- E 03501 2011 000713 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del P.O. 2/519/07 interposat per la Comissió Promotora del Nou Municipi de Benimàmet contra Decret del Consell 100/2006. (19/02/2013)
  Expediente .- E 00501 2007 000127 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria parcial del recurs contenciós-administratiu PO núm 4/108/2009 interposat per France Telecom Espanya, SA, contra aprovació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament del Domini Públic Local. (19/02/2013)
  Expediente .- E 00501 2009 000075 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, que correspon al quart trimestre de 2012. (19/02/2013)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el reconeixement del Museu d'Història de València, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana. (18/02/2013)
  Expediente .- E 02001 2012 000103 00 - Aprovat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el valencià i les falles.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, el Sr. Sarrià i el Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre mesures per a fomentar l'activitat turística, cultural i comercial, i garantir la mobilitat segura de la ciutadania.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre pagament de la paga extra de Nadal de 2012.
  Retirat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sarrià, el Sr. Ribó i el Sr. Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre obres d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Broseta i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre repte d'augmentar la taxa d'ocupació i l''ocupabilitat' de les dones per a millorar el funcionament del mercat de treball i reduir les desigualtats.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, contra la corrupció i per la transparència.
  Expediente .- E 00606 2013 000005 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la Fundació Valencia Turisme Convention Bureau.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre participació en els assumptes públics.
  Rebutjat
 • 0025.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb el procés judicial sobre el cas Emarsa.
  Contestada
 • 0026.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre obres a la plaça de la Ciutat de Bruges i el Mercat Central.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la retenció de dos activistes de la bici a la ronda Nord de València.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre incompliment del Reglament d'Ús del Valencià a l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre manca de transparència en l'Administració local de València.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre expropiació per a ampliar el CEIP el Grau i l'IES Balears.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Carles Salvador.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Marqués del Túria.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Villar Palasí.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre implementació dels expedients de forma electrònica.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre dades de la "Bústia de Suggeriments" de la web municipal i reclamacions i suggeriments rebuts a través del Registre General d'Entrada.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gual del Conservatori Superior de Música.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el cas Nóos.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ús del valencià.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, en relació amb el poliesportiu del Carme.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre diagnòstic de la qualitat de l'aire.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre transformador elèctric al col·legi Ciutat de l'Artista Faller.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre locals llogats per l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres al carrer Bidasoa.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre conveni de l'Ajuntament de València i l'empresa municipal Promoció de Madrid, S.A.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre canvi d'adscripció de Regidoria de la Fundació VEO.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents per cànon d'instal·lacions esportives.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el cens d'immobles.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre expropiació de les parcel·les del parc de Capçalera.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre vehicles retirats per la grua municipal.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre desocupació i conseqüències socials.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la paga extraordinària.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València i els creuers.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Biblioteca municipal Carmelina Sánchez-Cutillas.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre informes de la Fundació InnDEA.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre carrer a nom de Cases Ibáñez.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre centre d'ocupació i formació Emili Baró.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el projecte Bàcul.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre destrossa de mobiliari urbà.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre escales del cos de bombers.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre plantilla de la Policia Local.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre robatori de material públic.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre soterrament de les vies dels carrers de la Serradora i d'Eivissa.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre servei municipal de grua.
  Contestada
 • 0066.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre anunci de mobilitzacions dels bombers durant les Falles.
  Contestada
 • 0067.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre suposats regals a l'alcaldessa.
  Contestada
 • 0068.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Centre Social de Benimaclet.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0069.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre suposat encontre de la Sra. Alcaldessa i el Sr. Camps amb el Sr. Urdangarín al palau de La Zarzuela.
  Contestada
 • 0070.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre aplicació de l'IVA reduït a les Falles.
  Contestada
 • 0071.-MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compensació de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (antiga plusvàlua).
  Rebutjada l'urgència


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI