Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
14-07-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE JULIO DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de juliol de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2016-000032-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PO núm. 528/10, interposat contra la denegació d'una llicència ambiental per a aparcament de vehicles.
  Expediente .- E-00501-2010-000611-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PO núm. 47/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000077-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 346/14, interposat contra denegació de legalització d'obres i orde de demolició.
  Expediente .- E-00501-2017-000226-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs de revisió d'ofici interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2005.
  Expediente .- E-01101-2017-000948-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 3777, en el Servici de Joventut, Secció d'Activitats i Programes.
  Expediente .- E-01101-2017-000982-00 - Aprovat
 • 0008.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000216-00 - Aprovat
 • 0009.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'alienació per subhasta d'uns vehicles de propietat municipal (dividit en dos lots), quant al lot 2.
  Expediente .- E-04101-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de disseny i adaptació dels programes educatius, campanyes i concursos de les propostes educatives de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000172-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'assistència i col·laboració a la inspecció tributària de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000197-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05302-2017-000319-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al passeig de les Facultats.
  Expediente .- E-05302-2017-000320-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Federació d'Associacions de Veïns de València de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de Platges redactada pel Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- E-00209-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de subministrament de de gas natural.
  Expediente .- E-01201-2016-000175-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar l'octava revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000437-00 - Aprovat
 • 0022.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Siena, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
 • 0023.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici Torres Collverd, situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
 • 0024.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al finançament de les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01601-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al festival Bicifest.
  Expediente .- E-01801-2017-001724-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club de Pescadors Safari per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000219-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida a la Unió Esportiva Fonteta per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000226-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida a Nosaltres Esportistes, Associació de Dones en l'Esport, per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000289-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana per a la realització del 'València Triatló 2017'.
  Expediente .- E-01903-2017-000127-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Falla Joan Bautista Vives-Salvador Ferrandis Luna per a la construcció dels seus monuments fallers i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació de 2015.
  Expediente .- E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera destinada a sufragar els gastos de reparació d'imatges de la Casa-Museu 'Salvador Caurín'.
  Expediente .- E-01904-2016-000459-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000420-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la realització i el gasto d'activitats derivades de les relacions d'Agermanament de València amb altres ciutats durant l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01909-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura presentada en concepte de producció i muntatge de l'exposició 'Tempesta de ferro'.
  Expediente .- E-02001-2016-001273-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures de gastos corrents.
  Expediente .- E-02001-2017-000423-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de març corresponents a la seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2017-000560-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'abril corresponents a la seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2017-000665-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar de setembre a desembre de 2016.
  Expediente .- E-02101-2016-000514-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa procedir al canvi de titularitat d'un local situat al carrer de Tirant lo Blanch.
  Expediente .- E-02101-2017-000431-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa prorrogar el conveni de col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al servici de 'Menjar a casa' a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per València Acoge i CEAR relatives als projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Aspas València del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
  Expediente .- E-02201-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de Josep d'Orga.
  Expediente .- E-02201-2017-000116-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000118-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer del Gravador Manuel Peleguer.
  Expediente .- E-02201-2017-000130-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del tercer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer dels Carters.
  Expediente .- E-02201-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor del Col·legi Oficial de Psicòlegs i del Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana de les factures corresponents a la prestació de servicis en el Punt Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2017-000213-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors corresponents a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02224-2017-000199-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
  Expediente .- E-02224-2017-000202-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a un curs de formació sobre transversalitat de gènere inclusiva dirigit a responsables polítics i tècnics.
  Expediente .- E-02230-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de CESAL, per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària al Perú.
  Expediente .- E-02250-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'aportació municipal de l'exercici 2017 a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000105-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de disseny, maquetació i impressió.
  Expediente .- E-02301-2017-000264-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'edició del llibre 'L'ombra de la cebera' per a la difusió del patrimoni rural valencià.
  Expediente .- E-02310-2017-000178-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs sobre informació del mosquit tigre.
  Expediente .- E-02401-2017-001755-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual relatiu al projecte 'Renovació clavegueram al barri de Torrefiel'.
  Expediente .- O-02701-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual relatiu al projecte 'Renovació clavegueram carrer de les Dunes (el Perellonet) i de Tous (València)'.
  Expediente .- O-02701-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual relatiu al projecte 'Renovació clavegueram carrer de Berenguer Mallol i de la Conserva al barri d'Aiora'.
  Expediente .- O-02701-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a l'ampliació i millora del servici d'arreplegada selectiva d'envasos lleugers i de paper cartó.
  Expediente .- E-02801-2017-000835-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa de millora dels servicis d'arreplega selectiva i altres del contracte de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar a la Zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2017-000864-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa de millora dels servicis d'arreplega selectiva i altres del contracte de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar a la Zona 2 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2017-000836-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un programa de millora dels servicis d'arreplega selectiva i altres del contracte de neteja viària i arreplegada de residus urbans a desenvolupar a la Zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2017-000850-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000240-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció anual concedida a l'Associació de Venedors del Mercat Central per ocupació de parades, corresponent a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02901-2016-000137-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3117, de 26 de maig de 2017, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2016-001819-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa modificar la base 6.2 de la convocatòria d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2017.
  Expediente .- E-02901-2017-000739-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís en l'estat d'ingressos del Pressupost municipal corresponent a la subvenció 'La Dipu et Beca 2015'.
  Expediente .- E-02902-2015-000145-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de maig de 2017, sobre suspensió de llicències.
  Expediente .- E-03A01-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0072.-MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa la modificació d'un habilitat en la Bestreta de Caixa Fixa del Servici de Contractació.
  Expediente .- E-04102-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0073.-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar a Aumsa la rehabilitació d'un immoble situat al carrer dels Soguers.
  Expediente .- E-C1509-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0073.-PRECS I PREGUNTES
 • 0074(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'elaboració d'una Agenda de temes comuns i intercanvi d'informació i bones pràctiques.
  Expediente .- E-00400-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la devolució de l'aval bancari d'una beneficiària de les ajudes municipals 'SEED VLCemprén 2014'.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar els projectes de subministrament per a la millora de l'eficiència energètica de la instal·lació d'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01201-2016-000354-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
  Expediente .- E-01904-2016-000445-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Capítol Metropolità de València per a l'any 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000487-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017, d'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
  Expediente .- E-01904-2017-000495-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
  Expediente .- E-01904-2017-000503-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adjudicació d'ajudes a residències de creació, convocatòria 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació de Dones amb Discapacitat Xarxa corresponent a la convocatòria de 2016 per a la realització de projectes per al foment de la igualtat de gènere i del col·lectiu LGTBI.
  Expediente .- E-02201-2016-000305-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de l'Associació Espanya amb Acnur per al desenvolupament del projecte 'Assistència bàsica per a la població refugiada siriana a Jordània 2017'.
  Expediente .- E-02250-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del PGOU per a centre cívic i cultural al carrer del Pintor Ricard Verde, núm. 9 i 11.
  Expediente .- E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de l'estudi de detall per a l'ordenació de volums en l'illa de cases 6.3 del PRIM Patraix, cantó entre l'avinguda de José Roca Coll i el carrer de Pius XI.
  Expediente .- E-03001-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries dels Servicis de Gestió Urbanística i d'Obres d'Infraestructura.
  Expediente .- E-03101-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0090(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de diverses peces de roba d'uniformitat per al personal de la Policia Local, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000095-00 - Aprovat
 • 0091(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent Màrtir (tram comprés entre el carrer del Periodista Azzati i la plaça de Sant Agustí) i carrers del Periodista Azzati i de Padilla, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar dos errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001009-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2017-001146-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
  Expediente .- E-01101-2016-001194-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2017-001072-00 - Aprovat
 • 0096(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa que la Fundació Esportiva Municipal autoritze la continuïtat de la utilització d'instal·lacions esportives elementals a determinades entitats esportives sense ànim de lucre.
  Expediente .- E-01903-2017-000348-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-2836, de 22 de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001001-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost municipal de 2018.
  Expediente .- E-05501-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a Auditoria.
  Expediente .- E-01101-2017-000893-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat trenta places de tècnic/a gestió d'Administració general.
  Expediente .- E-01101-2017-001090-00 - Aprovat
 • 0101(E).-ALCALDIA. Proposa modificar, amb caràcter transitori, el règim de substitució previst, com a conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Jordi Peris Blanes.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI