18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-03-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 211/14, interposat contra desestimació de reversió de superfícies incloses en el PAI de l'avinguda dels Tarongers, entre el carrer del Doctor Álvaro López i vial de vianants.
  Expediente .- E-00501-2014-000244-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 373/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000070-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la rehabilitació al servici actiu sol·licitada per una tècnica auxiliar de servicis socials i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-01101-2015-000629-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball de personal tècnic mitjà en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2016-001865-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000249-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acord del tribunal de selecció que jutja la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d'oficial/a de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2017-000274-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000370-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0010.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a l'atorgament de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000199-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i contingut, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000023-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'assistència veterinària i suport integral als centres municipals d'acollida d'animals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000088-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta de diverses parcel·les efectuada en benefici de la llicència d'obres concedida a Construcciones Puchades, SA.
  Expediente .- E-05307-1989-000004-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-05303-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'entitat pública empresarial Red.es, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-00801-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convocar procediment obert per a l'atorgament d'autorització d'ocupació de domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de begudes i productes sòlids en espais d'accés lliure dins dels edificis municipals i aprovar els corresponents plecs de condicions.
  Expediente .- E-01201-2016-000341-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa convocar procediment obert per a l'alienació per subhasta de diversos vehicles municipals i aprovar els corresponents plecs de condicions.
  Expediente .- E-01201-2016-000715-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa la baixa en l'Inventari d'efectes no utilitzables-Vehicles.
  Expediente .- E-01201-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 117/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000454-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa revocar parcialment la Resolució sancionadora núm. 4060-GO, de 13 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01306-2016-001707-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de febrer.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana relativa a la subvenció concedida per a l'organització de diversos esdeveniments esportius l'any 2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000132-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Podium relativa a la subvenció concedida per a l'organització de la Marxa Cicloturista Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2016-000297-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01903-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a una factura emesa per Editorial Prensa Valenciana, SA, en concepte de publicitat.
  Expediente .- E-01903-2017-000070-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de gener del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000075-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de diverses subvencions concedides per al desenvolupament de projectes esportius.
  Expediente .- E-01903-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-01905-2017-000041-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la realització de festivals i circuits escènics 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció escènica 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interès 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000046-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb Casa Àsia i aprovar el gasto corresponent en concepte d'aportació anual.
  Expediente .- E-01909-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneu Marítim de València per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02000-2016-000067-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València l'any 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02000-2017-000021-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2016, en el sentit d'incorporar un annex II al conveni de cessió de l'ermita del Puig.
  Expediente .- E-02001-2016-001089-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura emesa per Etralux, SA, en concepte de nova instal·lació elèctrica en les obres de tancament de Vivers.
  Expediente .- E-02001-2016-001181-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa corresponent a factures de subministrament de gasoil per a calefacció en els centres docents de València.
  Expediente .- E-02101-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2012-008513-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto de licitació del contracte de gestió de la residència i centre de dia 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000339-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a contribuir al pagament del lloguer en situacions d'emergència social.
  Expediente .- E-02201-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar.
  Expediente .- E-02201-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'any 2016 presentada pels quaranta-nou centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000049-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, en concepte de treballs realitzats per a l'adequació d'instal·lacions en diversos centres municipals.
  Expediente .- E-02224-2016-000054-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Savinelli Films, corresponent a la realització de la memòria audiovisual de desembre de 2016.
  Expediente .- E-02301-2016-000341-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2016.
  Expediente .- E-02310-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Modepran, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un gasto en concepte de subministrament municipal d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2017-000053-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors de les factures emeses per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02701-2017-000070-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de febrer del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000094-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar convocatòria de les ajudes 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar convocatòria de les ajudes 'València Activa Impuls Econòmic 2017'.
  Expediente .- E-02902-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb Bidef Consultoría, SL, per al desenvolupament d'un programa formatiu especialitzat en la inserció laboral de persones amb formació qualificada.
  Expediente .- E-02902-2017-000053-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment simplificat d'avaluació ambiental de l'estudi de detall en l'illa de cases situada a l'avinguda dels Germans Maristes amb el carrer del General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la primera aportació de fons de l'any 2017 a favor de la Societat València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA.
  Expediente .- E-03201-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1868, de 3 de novembre de 2015, sobre denegació de modificat de llicència d'obres.
  Expediente .- E-03502-2002-000077-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4284, de 21 d'octubre de 2016, sobre denegació de llicència per a legalització d'unes obres de reforma.
  Expediente .- E-03501-2005-000842-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats de l'acord marc per a obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants.
  Expediente .- E-03801-2015-000165-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
  Expediente .- E-04001-2016-000321-00 - Aprovat
 • 0063.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
  Expediente .- E-04103-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0063.-PRECS I PREGUNTES
 • 0064(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Sociocultural Fahz Dénia dins del programa de suport a les entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València 2016.
  Expediente .- E-01902-2016-000048-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització del programa 'Activitats per a jóvens de la Regidoria de Joventut de març a juny 2017' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2017-000031-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa l'aprovació provisional de la liquidació definitiva del contracte de gestió i explotació del Teatre El Musical firmat amb Crystal Forest, SL.
  Expediente .- E-01905-2014-000138-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2017 a la Fundació Turisme València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
  Expediente .- E-01909-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa rescindir el contracte d'arrendament del local situat al carrer del Reverend Josep Noguera.
  Expediente .- E-02101-2017-000063-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial en matèria de contractació núm. 103/17.
  Expediente .- E-04101-2016-000121-00 - Quedar assabentat
 • 0070(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regixen la contractació de la prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals.
  Expediente .- E-04101-2016-000216-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2017-000219-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-000385-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-000396-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació dels membres del tribunal selectiu de la convocatòria per a la constitució de borses de treball de mestre/a de diverses disciplines.
  Expediente .- E-01101-2016-000855-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI