18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-05-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de maig de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 333/13, que no admet a tràmit una sol·licitud d'abonament de la paga extraordinària de Nadal 2012.
  Expediente .- E 00501 2013 000292 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0003.-Recurs PA núm. 199/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000287 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Recurs PA núm. 238/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000216 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 648/12, sobre sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000575 00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destinació a Policia Local.
  Expediente .- E 04101 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació de vàlvules xarxa arterial IV' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2014 000049 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa encarregar a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa) la memòria valorada 'Renovació del grup de bombament núm. 7 de la sala de bombament d'aigua filtrada de la planta potabilitzadora del Realó'.
  Expediente .- E 04101 2014 000042 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor, finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000091 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, desestimatòria del recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2014, sobre la contractació del servici de retirada de vehicles de la via pública en el terme municipal de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000120 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la efectuada per concessió de llicència en l'expedient núm. 42/95 de Llicències Urbanístiques.
  Expediente .- E 05303 2014 000086 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del 2014 al 2016 aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013.
  Expediente .- E 00202 2014 000034 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació econòmica a la Fundació 'València Crea' per a l'exercici 2014, en concepte de gastos de funcionament.
  Expediente .- E 00202 2014 000013 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I', relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de subministrament d'impresos de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0016.-Registre núm. 00110 2013 15971.
  Expediente .- E 01305 2013 000061 00 - Aprovat
 • 0017.-Registre núm. 00110 2013 51168.
  Expediente .- E 01305 2013 000178 00 - Aprovat
 • 0018.-Registre núm. 00110 2013 60899.
  Expediente .- E 01305 2013 000211 00 - Aprovat
 • 0019.-Registre núm. 00110 2013 61749.
  Expediente .- E 01305 2013 000214 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2013 i 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0020.-Resolució núm. 5467-W, de 18 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2013 005233 00 - Aprovat
 • 0021.-Resolució núm. 6104-W, de 21 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 004597 00 - Aprovat
 • 0022.-Resolució núm. 672-W, de 6 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 006489 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reajustar les anualitats del contracte de servicis per al 'Control de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
  Expediente .- E 01801 2012 003944 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació MAPFRE.
  Expediente .- E 01902 2014 000111 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa de València, en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01902 2013 000170 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa la contractació i tramitació del projecte modificat de l'obra 'Construcció infraestructura esportiva complex esportiu Nou Moles'.
  Expediente .- E 01903 2014 000121 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2014.
  Expediente .- E 01903 2011 000052 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar unes factures presentades per Prosegur España, SL.
  Expediente .- E 02001 2014 000105 00 - Aprovat
 • SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar els següents projectes de gasto:
 • 0029.-'Conservatori Municipal José Iturbi'.
  Expediente .- E 02101 2014 000505 00 - Aprovat
 • 0030.-'Gabinet Psicopedagògic'.
  Expediente .- E 02101 2014 000506 00 - Aprovat
 • 0031.-'Conveni col·legis municipals'.
  Expediente .- E 02101 2014 000507 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa ampliar el termini d'execució del projecte de Farmacèutics Mundi subvencionat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 003874 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per Cáritas Diocesana, relativa al conveni de col·laboració firmat amb l'Ajuntament, la Delegació del Govern en la Comunitat València i la Conselleria de Benestar Social, per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució en els carrers de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2013 005912 00 - Aprovat
 • SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents:
 • 0034.-Fundació Secretariat Gitano, per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
  Expediente .- E 02201 2014 001609 00 - Aprovat
 • 0035.-Conselleria de Benestar Social, per al desenvolupament del programa d'acollida i atenció a immigrants.
  Expediente .- E 02201 2014 000360 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal per a persones beneficiàries del programa marc d'inserció social i laboral i del Centre Municipal de la Dona.
  Expediente .- E 02201 2010 008119 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Comité Espanyol d'ACNUR, per al finançament de la 'Proposta integral del Comité Espanyol d'ACNUR: Emergència de Síria: accés a necessitats bàsiques per als/es refugiats/des sirians/es i sensibilització i educació per al desenvolupament a València'.
  Expediente .- E 02201 2014 004262 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de servici d'ajuda a domicili en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2010 003879 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar la primera revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 02201 2011 004933 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar una transferència de capital a favor d'Aumsa destinada al desenvolupament del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 03001 2011 000140 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de Yáñez de la Almedina y de Lluís Peixó.
  Expediente .- E 03103 2012 000001 00 - Aprovat
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa ratificar els acords de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, pels quals es va acordar portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immoble situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació:
 • 0042.-Carrer de Rodrigo de Pertegás.
  Expediente .- E 03103 2009 000015 00 - Aprovat
 • 0043.-Camí de l'Alqueria d'Albors.
  Expediente .- E 03103 2009 000031 00 - Aprovat
 • 0044.-Senda de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E 03103 2010 000040 00 - Aprovat
 • 0045.-Carrer de Ramón de Castro.
  Expediente .- E 03103 2010 000061 00 - Aprovat
 • 0046.-Carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
  Expediente .- E 03103 2010 000064 00 - Aprovat
 • 0047.-Carrer de Francisco Falcons.
  Expediente .- E 03103 2011 000016 00 - Aprovat
 • 0048.-Avinguda de Joan XXIII.
  Expediente .- E 03103 2011 000022 00 - Aprovat
 • 0049.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar la sol·licitud de reintegrament del cèntim sanitari.
  Expediente .- E 04302 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica, en matèria de formació d'alumnes de la Facultat i de l'Escola Universitària d'Informàtica.
  Expediente .- E 00801 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2014 000114 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa autoritzar els servicis extraordinaris fins al 31 de març de 2014.
  Expediente .- E 01401 2014 000117 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica de València per a l'establiment d'una línia d'investigació conjunta en el desenvolupament i posada al punt de sistemes de seguretat.
  Expediente .- E 01501 2014 000024 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament de seixanta equips autònoms de respiració.
  Expediente .- E 01501 2014 000140 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2014 000112 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2014 000120 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa excloure els aspirants que no s'ajusten a les bases de la beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XIII edició.
  Expediente .- E 01905 2014 000016 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa convalidar la sol·licitud d'ajuda/subvenció per a la conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana 2014, destinada a les obres d'execució del projecte bàsic i d'execució de reparació de danys per humitats en la façana nord de les Drassanes de València.
  Expediente .- E 02001 2014 000103 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa sol·licitar les ajudes convocades per la Diputació Provincial de València per als exercicis 2014 i 2015, amb destinació a la realització de les finalitats que s'indiquen a continuació:
 • 0060(E).-Obres de restauració per a la conservació d'immobles de la província de València que posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés local.
  Expediente .- E 02001 2014 000113 00 - Aprovat
 • 0061(E).-Restauració del patrimoni moble de la província de València.
  Expediente .- E 02001 2014 000114 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar preliminarment l'inici d'expedient.
  Expediente .- E 02802 2014 000131 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa sol·licitar al Consell Superior de Cambres de Comerç una ajuda destinada a l'execució del projecte 'Nova ubicació refrigeradora i adequacions per a la climatització del Mercat Central de València'.
  Expediente .- E 02901 2014 000696 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de les ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000128 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones participants en les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació, en concepte de beca assistencial corresponent al proppassat mes d'abril:
 • 0065(E).-'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
  Expediente .- E 02902 2014 000099 00 - Aprovat
 • 0066(E).-'Activitats administratives en la relació amb el client'.
  Expediente .- E 02902 2014 000100 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa interposar recurs contenciós administratiu contra la Resolució de 8 de novembre de 2013, per la qual es minora la subvenció concedida a l'Ajuntament de València per a la 2a fase del projecte de taller d'ocupació 'Adequació de Germans Maristes'.
  Expediente .- E 02902 2014 000113 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases de selecció de participants en el programa 'La Dipu et Beca 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000120 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent als mesos de maig a agost de 2014.
  Expediente .- E 03701 2014 000873 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
  Expediente .- E 04001 2014 000191 00 - Aprovat
 • 0071(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la suspensió de la tramitació del procediment obert per a l'execució de les obres de construcció de dos naus auxiliars en el recinte del Parc Central de Bombers.
  Expediente .- E 04101 2014 000015 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar el tinent d'alcalde, delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal, per a interposar recurs de reposició i, si és el cas, reclamació economicoadministrativa davant de l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- E 04906 2014 000010 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa sol·licitar a la Diputació de València una subvenció amb destinació a la realització d'obres de consolidació estructural de tancaments i coberta de l'immoble propietat municipal conegut com 'La aceitera'.
  Expediente .- E 05302 2014 000330 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa rectificar un error material en les quanties del pressupost total dels projectes aprovats en la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, relatius a la urbanització del Cabanyal i de l'avinguda de l'Estació.
  Expediente .- E 03201 2009 000032 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar components de la comissió de valoració per a la provisió de llocs de treball.
  Expediente .- E 01101 2014 000341 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
  Expediente .- E 05501 2014 000018 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la plataforma electrònica 'Emprén en 3' del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
  Expediente .- E 00202 2014 000081 00 - Aprovat
 • 0078(E).-OFICINA DE TURISME.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de la Fundació 'Turisme València Convention Bureau', corresponent a l'aportació econòmica de l'any 2014.
  Expediente .- E 01909 2014 000022 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI