Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
29-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MARZO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de març de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Escola Valenciana.
  Expediente .- E-00201-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació seguit, i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 dictada en el PO núm. 108/17, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000088-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 111/18, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000085-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 487/18, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000087-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 461/18 contra concessió de llicencia d'edificació per a la construcció d'edifici de nova planta al carrer de Jaume Roig.
  Expediente .- E-00501-2019-000086-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de diferències econòmiques en execució del Decret núm. 203 del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17.
  Expediente .- E-01101-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics (MD-PH-N1-F2), referència núm. 3356, en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-002127-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de la comissió de servicis del lloc de treball d'agent de Policia Local en la Brigada Canina (DE1-PH-N-F), referència núm. 2234, en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-003780-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6241, en el Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2018-003865-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la correcció dels errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-004846-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de desembre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-005075-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de gener de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-000653-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i un agent de la Policia Local de l'Ajuntament d'Ontinyent.
  Expediente .- E-01101-2019-000552-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places de tècnic/a d'igualtat.
  Expediente .- E-01101-2019-001284-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
  Expediente .- E-01101-2019-001285-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
  Expediente .- E-01101-2019-001350-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-001446-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de subministrament de lluminàries de gran port.
  Expediente .- E-04101-2018-000080-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària.
  Expediente .- E-04101-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de construcció de sis arquetes subterrànies per al soterrament de contenidors en cinc emplaçaments de València.
  Expediente .- E-04101-2018-000160-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions per a les platges de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000193-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000195-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació per a un nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal al carrer de la Reina, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000201-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
  Expediente .- E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la IV edició dels Premis d'Innovació Social Ciutat de València.
  Expediente .- E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Proposa aprovar els objectius col·lectius específics per a l'any 2019 dels Servicis de Domini Públic i d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-00209-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reordenació i rehabilitació de l'Alcaldia de Massarrojos.
  Expediente .- E-01201-2019-000163-00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 139262.
  Expediente .- E-01305-2015-000643-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 66397.
  Expediente .- E-01305-2016-000333-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació Cultural Fractals Educació Artística en concepte de reintegrament de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-01902-2019-000059-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
  Expediente .- E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a servicis de personal per a l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001390-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides a projectes d'especial interés, convocatòria 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de compromisos adquirits en 2018.
  Expediente .- E-01905-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01905-2019-000086-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de compromisos adquirits en 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000092-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2019-000102-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de verificació del sistema de seguretat de l'Auditori 'la Mutant'.
  Expediente .- E-01905-2019-000103-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Valencià de Cultura l'any 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a l'associació Espai de no Ficció Notif Docs València.
  Expediente .- E-02000-2019-000023-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la convocatòria de la 'Beca Velázquez' per al curs acadèmic 2019-2020.
  Expediente .- E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000339-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de Servicios de Teleasistencia, SA, de la factura de febrer de 2019 del contracte de prestació del servici de teleassistència de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar corresponents a desembre de 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar per protecció corresponents a desembre de 2018.
  Expediente .- E-02201-2018-000146-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2019/2020.
  Expediente .- E-02201-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació anual corresponent a l'exercici 2018 a favor de l'associació Amics de la Gent Major.
  Expediente .- E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000141-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer corresponent al contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques' a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000149-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'la Puríssima' a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000157-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches' a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000160-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats per a la realització de l'Estudi sobre el Comerç Just a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02250-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de desenvolupament de la web del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-02250-2018-000315-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'annex I del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 i aprovar el règim jurídic per a la concessió d'una subvenció directa a favor de Intermon Oxfam.
  Expediente .- E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'assistència tècnica per a la dinamització, gestió i desenvolupament del procés participatiu sobre els possibles usos cívics de l'equipament municipal de la proximitat de la plaça de Goerlich (Federico Mayo).
  Expediente .- E-02301-2018-000662-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria 2019 del Concurs d'Art Floral de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000088-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de sincronització de la música amb el vídeo del CEMAS en les plataformes digitals.
  Expediente .- E-02310-2019-000114-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Unió de Consumidors de València (UCV) prevista en la 8a modificació pressupostària.
  Expediente .- E-02401-2018-002903-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Nova canonada DN 600 per avinguda de Jacinto Benavente, entre plaça d'Amèrica i avinguda de Peris i Valero.' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2018-000413-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6305, de 27 d'agost de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000683-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets corresponents a la subvenció concedida per a obres de millora i instal·lacions al mercat de Jesús.
  Expediente .- E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar en l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció EMCORP 2017-2018.
  Expediente .- E-02902-2017-000913-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del vigent Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa CONTROL FITOSANITARI II.
  Expediente .- E-02902-2017-001353-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció 'La Dipu et Beca 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa adjudicar la concessió demanial de diversos immobles a favor de FEVEC-FUNDEC, aprovar el plec de condicions administratives i facultar a la regidora delegada de Formació i Ocupació per a dur a terme les gestions i adoptar els acords necessaris per a la formalització i inscripció de la concessió.
  Expediente .- E-02902-2018-001616-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002299-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002311-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002328-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Consolidart 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
  Expediente .- E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Doctor Soriano Benlloch.
  Expediente .- E-03103-2011-000038-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'annex d'actualització del projecte d'urbanització del PAI 'Avinguda Malva-rosa'.
  Expediente .- E-03301-2003-000188-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2552, de 24 de maig de 2018, per la qual es va denegar una llicència d'obres al camí del Pouet de la Pedrereta.
  Expediente .- E-03501-2016-000478-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses viviendes municipals a diferents delegacions.
  Expediente .- E-03910-2019-000099-00 - Aprovat
 • 0081.-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar el document relatiu a les 'Idees orientades a missions, Reptes de València 2030'.
  Expediente .- E-00202-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0081.-PRECS I PREGUNTES
 • 0082(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa imposar una penalitat a Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL, per incompliment del contracte per a la prestació dels servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de diversos servicis i subministraments.
  Expediente .- E-01201-2019-000152-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un intendent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000038-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el plec de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria de l'edifici de Joventut i convocar procediment obert simplificat abreviat.
  Expediente .- E-01902-2018-000234-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de tríptics en diversos idiomes per al Museu del Corpus i el Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2018-001472-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de focus halògens, cablejat, transport, instal·lació i retirada del material amb motiu de les festes de Nadal 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001719-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a la realització de festivals i circuits 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la guanyadora del Premi Senyera d'Arts Visuals 2018.
  Expediente .- E-02001-2018-000102-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a les visites guiades al refugi de Serrans en els mesos de gener i febrer.
  Expediente .- E-02001-2019-000419-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Repsol Comercial de Productes Petrolífers, SA, pel subministrament de gasoil 'C' per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València durant el mes d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de contractació del servici de disseny i execució dels programes i campanyes de l'oferta educativa 2017/2019.
  Expediente .- E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
  Expediente .- E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer drets derivats del reintegrament de l'import d'una subvenció.
  Expediente .- E-02230-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02250-2018-000009-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
  Expediente .- E-02250-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del termini de l'execució del projecte subvencionat d'ajuda humanitària en la convocatòria 2018 a la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
  Expediente .- E-02250-2018-000261-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Diseny de Cartells amb motiu de l'activitat 'Premis Institucionals' de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000107-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2019 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02901-2019-000213-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana treball social per a nomenaments interins en el Servici de Benestar Social.
  Expediente .- E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a integració social per a nomenaments interins en el Servici de Benestar Social.
  Expediente .- E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica en comunicació per al Servici de Pobles de València (CEMAS).
  Expediente .- E-01101-2019-001176-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives per al Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-001263-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre auxiliars administratius/ives amb destinació al Servici de Gestió d'Emisions i Recaptació, i un al Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-001310-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subalterna en el lloc de treball referència núm. 5713.
  Expediente .- E-01101-2019-001359-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a estadístic.
  Expediente .- E-01101-2019-001383-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) referència núm. 1475, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua, en la Secció de Relació amb Entitats del Domini Hidràulic.
  Expediente .- E-01101-2019-001247-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8548, en el Servici de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-001333-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa atenció al públic, referència núm. 7668 en el Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació.
  Expediente .- E-01101-2019-001449-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar a Mercavalència per a realitzar les contractacions que resulten necessàries d'acord amb el 'Pla de Negoci de l'Àrea d'Activitats Càrnies'.
  Expediente .- E-01101-2019-001509-00 - Aprovat
 • 0113(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Esports. Proposa aprovar la continuïtat de la gestió de la Instal·lació Esportiva Municipal Piscina Aiora mitjançant concessió administrativa, com a forma de gestió de servicis.
  Expediente .- E-01903-2002-000173-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001464-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes de les Falles municipals gran i infantil 2020.
  Expediente .- E-01904-2019-000470-00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de gestió publicitària en autobusos de l'EMT.
  Expediente .- E-02301-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de neteja del pati de l'edifici situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (Arquitecte).
  Expediente .- E-02301-2018-000780-00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació i pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02901-2019-000197-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de sis auxiliars administratius/ives.
  Expediente .- E-01101-2019-000565-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administratiu, referència núm. 456 en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2019-000969-00 - Aprovat
(Informació publicada: 03/29/2019 02:04:52 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI