12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-02-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de febrer de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa acceptar la donació del monument homenatge a les víctimes de l'accident del metro de 3 de juliol de 2006.
  Expediente .- E-02001-2016-000716-00 - Aprovat
 • 0003.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa denominar una via pública de la ciutat amb el nom de 'Carrer de la Il·lusió'.
  Expediente .- E-02000-2016-000131-00 - Aprovat
 • 0004.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Asindown.
  Expediente .- E-00201-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0005.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
  Expediente .- E-00201-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0006.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
  Expediente .- E-00201-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0007.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació municipal a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de la quota corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00201-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0008.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el conveni singular de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), per al condicionament i gestió del 'Jardí d'escultures' de l'IVAM.
  Expediente .- E-00400-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 431/16, interposat contra Resolució del director general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana que deixa sense efecte la declaració de zones de gran influència turística del municipi de València.
  Expediente .- E-00501-2017-000056-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 243/16, sobre imposició de mesura cautelar de suspensió de funcions.
  Expediente .- E-00501-2017-000054-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 309/16, d'imposició de sanció per infracció greu tipificada en l'ordenança municipal de neteja urbana.
  Expediente .- E-00501-2017-000055-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 374/16, interposat contra resolució del Jurat Tributari recaiguda en reclamació relativa a l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-00501-2017-000049-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PO núm. 364/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000434-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada i no recórrer la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 419/15, interposat contra actuació en via de fet de l'Ajuntament per ocupació il·legal per a execució del projecte de nou jardí al carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- E-00501-2017-000060-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 181/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000053-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament com a funcionaris de carrera de catorze sergents de bombers/es.
  Expediente .- E-01101-2014-001323-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 'València Activa Treball II 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-001490-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'inspecció de tributs, rendes i recaptació (MD) en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
  Expediente .- E-01101-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu en categoria de subaltern i nomenament provisional per millora d'ocupació d'auxiliar administrativa en el Gabinet de Comunicacions.
  Expediente .- E-01101-2017-000208-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'ajuda a domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals al terme municipal de València (dividit en 3 lots).
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de gener derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
  Expediente .- E-05304-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació de servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals.
  Expediente .- E-00801-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una ampliació del termini de presentació de la documentació addicional relativa a l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal.
  Expediente .- E-01201-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-01201-2017-000117-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures d'inversions de 2016.
  Expediente .- E-01201-2017-000132-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Promaxsa Protección de Madera, SL, pel tractament contra els tèrmits en edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000136-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 134/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000185-00 - Aprovat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València de l'any 2017.
  Expediente .- E-01601-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Rotulaciones 4P, SL, pel subministrament i instal·lació d'elements de decoració.
  Expediente .- E-01902-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Decorados Merbau, SL, en concepte de lloguer de tres escenaris per al festival 'Art al carrer'.
  Expediente .- E-01902-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Amigó, corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació dels centres municipals de Joventut durant novembre de 2016.
  Expediente .- E-01902-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Bàdminton Drop València relativa a la subvenció concedida per a projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000239-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2016 corresponents a la prestació de servicis d'inserció publicitària i al subministrament de trofeus.
  Expediente .- E-01903-2017-000042-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2016 corresponents a la prestació de servicis d'inserció publicitària.
  Expediente .- E-01903-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis d'inserció publicitària.
  Expediente .- E-01903-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-01904-2017-000388-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria de la XX edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000396-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02000-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
  Expediente .- E-02001-2017-000057-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Auca Projectes Educatius, SL, corresponent a la factura de desembre de 2016 del contracte del servici de monitors per a l'execució del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02101-2014-001678-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de 2016.
  Expediente .- E-02101-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Valenciana del Deporte y Salud, SL, de la factura de desembre de 2016 del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici d'urgències socials a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de gener del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Sandorom, SL, de la factura del proppassat mes de gener del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a la 'Oficina municipal d'infovivenda solidària'.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de Serunión, SA, corresponent al servici de 'Menjar a casa' durant desembre de 2016.
  Expediente .- E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per ADSIS del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per Unió Pobles Solidaris i Associació Hispanosiriana de la Comunitat Valenciana dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Jarit relativa a les subvencions concedides a entitats pertanyents a les meses de solidaritat de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Secretariat Gitano relativa al conveni de col·laboració firmat per a la complementarietat del programa operatiu d'inclusió social i economia social del fons social europeu POISES 2016-2019.
  Expediente .- E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Creu Roja Espanyola corresponent a la formació en atenció sociosanitària dirigida a persones del programa d'inserció social.
  Expediente .- E-02201-2016-000230-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la resta de la factura emesa per la realització de quatre tallers de creixement personal per a dones.
  Expediente .- E-02201-2016-000232-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Edeta Escuela de Conductores, corresponent a l'acció formativa per a l'obtenció del permís de conduir tipus B per a persones en risc o situació d'exclusió.
  Expediente .- E-02201-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de subvencions a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per ACOEC i AVALCAB dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa per Integras tu Empresa de Inserción, SLU, per la realització de dos tallers de mecànic de bicicletes dirigits a persones en risc d'exclusió social.
  Expediente .- E-02201-2016-000478-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de març i abril de 2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de gener del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2017-000054-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de gener del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2017-000057-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per l'associació Solidaritat Perifèries del Món del projecte subvencionat en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor d'Assemblea de Cooperació per la Pau, en concepte de taller formatiu impartit en matèria d'acció humanitària.
  Expediente .- E-02227-2016-000084-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cercavila, Coop. V., corresponent a l'animació musical de la jornada 'De l'horta a la plaça'.
  Expediente .- E-02310-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de desembre 2016 corresponents a la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-02401-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures de desembre de 2016 corresponents a diversos subministraments.
  Expediente .- E-02401-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Lokímica, SA, corresponent a la factura de desembre de 2016 per la prestació del servici de control de plagues en el municipi de València.
  Expediente .- E-02401-2017-000319-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL, per la prestació del servici de monitors per a l'execució del programa 'A l'eixida de classe' corresponent a desembre de 2016.
  Expediente .- E-02501-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2674, de 21 de juny de 2016, sobre factura emesa en concepte de substitució de comptador d'aigua per ruptura.
  Expediente .- E-02701-2016-000097-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Intervalencia, SA, corresponent a la realització del programa de ràdio 'La veu al mercat'.
  Expediente .- E-02901-2017-000231-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia, deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda concedida pel concepte ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000351-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000413-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa estimar les al·legacions presentades per l'interessat i arxivar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000973-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de modificació puntual del PGOU 'Carrer Major de Natzaret, núm. 87, 89 y 91, i carrer de Dalt de la Mar, núm. 66'.
  Expediente .- E-03001-2016-000128-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual de la qualificació de la parcel·la M-14.2 del pla parcial PRR-6 'Malilla Nord'.
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Bernat Morales Sanmartín.
  Expediente .- E-03103-2013-000083-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de Gecival, SL, en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres de condicionament del carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03301-2016-000143-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016, d'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució número 4 del PEPRI del barri de Velluters.
  Expediente .- E-03502-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E-03801-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7258, d'11 de novembre de 2016, sobra la no admissió d'una declaració responsable d'obertura de restaurant.
  Expediente .- E-03901-2016-000931-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-04001-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0084.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu del Dia internacional de la Dona.
  Expediente .- E-04103-2017-000020-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura de desembre de 2016.
  Expediente .- E-04901-2017-000021-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per entrada per a visitar museus i monuments municipals.
  Expediente .- E-H4969-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0087.-MOCIÓ d'Alcaldia sobre danys ocasionats per les pluges de novembre-desembre de 2016.
  Expediente .- E-00400-2017-000005-00 - Aprovat
 • 0088.-MOCIÓ d'Alcaldia sobre ocupació il·legal d'una vivenda de titularitat municipal situada al carrer de Joan Mercader.
  Expediente .- E-00400-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0088.-PRECS I PREGUNTES
 • 0089(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per distints conceptes.
  Expediente .- E-00801-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01401-2017-001047-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de pagament de diverses factures reclamades per Pavapark Movilidad, SL-Autobuses Playa San Juan, SA. Grúa de Valencia, UTE Ley 18/1982.
  Expediente .- E-01404-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases de la segona consulta ciutadana d'inversions en barris.
  Expediente .- E-02301-2016-000361-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del PGOU 'Entorn carrer del Riu Minho'.
  Expediente .- E-03001-2016-000081-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del pla de reforma interior modificatiu del sector 'Camí Fondo del Grau'.
  Expediente .- E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2016, en el sentit de considerar nous titulars.
  Expediente .- E-03103-2013-000006-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E-03103-2013-000058-00 - Aprovat
 • 0097(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada del subministrament de premsa.
  Expediente .- E-04103-2016-000087-00 - Aprovat
 • 0098(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de les Falles 2017.
  Expediente .- E-04103-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'inspector/a d'obres i servicis per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques per a proveir diversos llocs de treball de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2017-000249-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà de treball social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000282-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a educador/a social per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000284-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-000310-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una sol·licitud relativa a l'exercici del dret de petició i desestimar la petició de tancament d'expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-000315-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa denegar una sol·licitud relativa a abonament de gastos d'assistència jurídica en la Comissió Taula.
  Expediente .- O-01101-2016-000424-00 - Aprovat
 • 0106(E).-MOCIÓ conjunta de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible i del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposen iniciar els tràmits oportuns perquè el programa VIT EMPRÉN passe a ser gestionat per la Delegació d'Emprenedoria, Formació i Ocupació.
  Expediente .- E-C1502-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0107(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa constituir l'Organisme Intermedi Lleuger en el marc del programa operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020.
  Expediente .- E-00202-2015-000440-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI