Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-10-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària i extraordinària de 25 de setembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries d'11, 18 i 25 de setembre, i 2 d'octubre de 2015, i en sessió extraordinària de 17 de setembre de 2105, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2015.
  Expediente .- E-00401-2015-000052-00 - Aprovat
 • 0005.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar les retribucions brutes anuals dels directors generals nomenats. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
  Expediente .- E-00201-2015-000034-00 - Aprovat
 • 0006.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar una sèrie de mesures tendents a aconseguir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió (TTIP) entre la UE i els EUA, just, solidari i mediambientalment sostenible. (Ratificar inclusió. art. 82.3 ROF)
  Expediente .- O-00201-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9).
  Expediente .- E-03001-2014-000054-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar la documentació que esmena el Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex Convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia i ex Convent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP-EBIC 08), requerida per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  Expediente .- E-03502-2012-000021-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT.- Proposa aprovar la documentació subsanatòria del Pla Especial de Protecció dels entorns dels BIC de la zona central de Ciutat Vella (PEP-EBIC 06-07), requerida por la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  Expediente .- E-03502-2013-000030-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/384/07, interposat contra Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de Declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic; i això tenint en compte que per sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat que no és pertinent al recurs de cassació, amb imposició de costes als recurrents.
  Expediente .- E-00501-2007-000683-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar la modificació de l'Acord plenari de 31 de maig de 2013 sobre les quantitats percebudes en concepte d'assignació econòmica per al funcionament dels grups polítics municipals i la seua justificació.
  Expediente .- E-00407-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2015.
  Expediente .- E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar el 7m expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Proposa aprovar el Pla EconomicoFinancer 2015-2016 exigit per la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització d'inversions financerament sostenibles de la Diputació Provincial de València.
  Expediente .- E-05201-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE.- Dóna compte de l'Informe del tercer trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2015-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSBENIBLE.- Proposa aprovar la creació del Consell Local de Comerç de València.
  Expediente .- E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
 • 0018.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa aprovar la autorització de compatibilitat per a l'activitat pública de professor associat en el Departament d'Informàtica de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000334-00 - Aprovat
 • 0019.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU.- Proposa aprovar la Memòria municipal anual de gestió de l'Ajuntament de València de 2014.
  Expediente .- E-00401-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0020.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2015-001451-00 - Aprovat
 • 0021.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar la moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, relativa a 'Impuls a la transparència, el Dret de Accés a la Informació i la Participació Ciutadana en l'Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-00910-2015-000053-00 - Aprovat amb esmenes
 • MOCIONS
 • 0022.-Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, amb motiu de la Marxa estatal contra les violències masclistes, que tindrà lloc el propvinent 7 de novembre de 2015.
  Expediente .- E-C1515-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre adequació dels parcs municipals d'oci infantil a l'accessibilitat universal.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre implantació del sistema CoordCom del 112 en la sala 092 de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la participació, la transparència i les oportunitats.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre declaració com a Bé d'Interés Cultural Material de la Reial Senyera original del segle XVI que es conserva en l'Arxiu Històric Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla d'atenció integral a la infància.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Novo i el Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Novo i la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre mesures a favor de l'activitat comercial i la creació d'ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre convocatòria d'un Gran Pacte per les festes i les tradicions de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000029-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0031.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les Zones de Gran Afluència Turística.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre acord relatiu al Trinquet de Pelai.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'edició del Torneig de Tennis València Open ATP World Tour 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura gratuïta dels poliesportius municipals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'oferta d'ocupació pública de 2015 en què es va aprovar l'ingrés de 81 places de diferents categories en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'accés a la Funció Pública de cinc oficials i cinc suboficials de Bombers.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre certificacions, propostes d'acord, factures, memòries justificatives i reconeixements de crèdit tramitats pels Servicis Centrals Tècnics i abonats per la Tresoreria municipal des de l'1 de juliol.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el concurs de mèrits per a la provisió de llocs al personal funcionari de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els ingressos tributaris per al 2016.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reestructuració del deute.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'acta d'ocupació del camp de futbol dels Orriols i la no obertura del poliesportiu de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Escola Infantil Municipal situada al carrer de la Diputada Clara Campoamor i l'av. d'Alfauir.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre Unitats d'Execució.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'àrea de foment de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes urbanístiques transitòries aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur de la Zona d'Activitats Logístiques.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte Citysens.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el conveni econòmic V Pacte d'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Centre Navegaweb.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la programació d'exposicions municipals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'eliminació del copagament en centres de dia i residències per a persones majors i amb diversitat funcional.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre noves accions per a visibilitzar la situació de les persones sense llar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous programes per a combatre la violència masclista.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cooperatives de jóvens llauradors al Castellar–l'Oliverar.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'empacat de la palla de l'arròs a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre valoració de les persones dependents pels Servicis Socials municipals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta VLC amb tu majors.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre deficiències en jardineria en diversos carrers de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes de promoció del comerç.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la venda directa de productes de l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a Poble Nou.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reintroducció de la rata penada en l'horta de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes d'evacuació d'aigües pluvials a la plaça d'Emili Beüt i Belenguer.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre participació a les fires ambientals.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja en Halloween.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni entre la Regidoria d'Agricultura i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre falta de neteja als voltants del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi de model de papereres.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'actuació de la Policia Local davant els desnonaments.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la selecció del gerent de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per botellot a la plaça de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la campanya de platges de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de Bombers en època estival.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sancions a motocicletes i bicicletes durant el 2015.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici prestat per la Policia Local de València a les pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre nous estacionaments de motos a la calçada.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanya de control de bicicletes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre controls de velocitat a vehicles en zones 30.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de la Setmana Europea de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000002-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova gerència de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat del carril bici.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Registre Municipal de Solars.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de les ajudes a la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, dle Grup Ciutadans, sobre obligacions emeses per la Fira Mostrari Internacional de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'evolució del compte de reserva de Fira València i planificació actual per a la seua dotació.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur dels coberts 2, 4 i 5 del Port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000026-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les activitats i actes a realitzar a la plaça de l'Ajuntament durant els pròxims festejos de Nadal de 2015.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre compliment de l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment informàtic de la Sala 092 de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre criteris per a la concessió de condecoracions de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni subscrit entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els voluntaris de Protecció Civil.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la implantació del sistema de gestió d'emergències, CoordCom, a la sala 092.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000025-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de símbols de caràcter religiós als tanatoris municipals.
  Contestada
 • 0099.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats en Falles.
  Contestada
 • 0100.-Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el Nou d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
  Quedar assabentat
 • 0101.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la representació dels mercats municipals en Mercavalència.
  A contestar en pròxima sessió


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI