Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-05-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE MAYO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de maig de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 435/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que no va admetre a tràmit una sol·licitud de determinació de preu just.
  Expediente .- E-00501-2019-000157-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 1/320/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000154-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la satisfacció extraprocessal de les pretensions formulades en el Recurs PA núm. 46/19, interposat contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2014-2018.
  Expediente .- E-00501-2019-000159-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 282/17, interposat contra ordre de clausura i precinte de les instal·lacions d'una estació de servici.
  Expediente .- E-00501-2019-000146-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 61/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts derivats d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2019-000153-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis del lloc d'encarregada de servicis, referència núm. 3137, en el Servici de Comerç i Abastiment.
  Expediente .- E-01101-2018-000090-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament d'una indemnització per acomiadament improcedent.
  Expediente .- E-01101-2018-002093-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de director/a de banda (TD) (PM) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2019-000827-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a la provisió definitiva de tres llocs de cap de servici (TD) i un lloc de delegat/ada de protecció de dades pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació de l'increment salarial del 2,25 % en els subfactors específics N i FS de febrer de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001458-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic educador infantil per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2019-002519-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra un acord de valoració de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-04101-2018-000184-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre a tràmit una sol·licitud d'accés a expedient de contractació per no reunir la qualitat d'interessat.
  Expediente .- E-04101-2019-000034-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de remodelació del Museu Històric Municipal i de condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adquisició d'una parcel·la situada al carrer d'en Borrás per a l'execució del 'Projecte d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel'.
  Expediente .- E-05305-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió d'ús per huit mesos a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de part d'una parcel·la municipal situada a l'avinguda d'Amat Granell Mesado (militar) per a la ubicació d'instal·lacions necessàries per a les obres de la Línia 10 del Metre de València.
  Expediente .- E-05307-2019-000045-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus) per a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-00202-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la contractació dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
  Expediente .- E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2015 26325.
  Expediente .- E-01305-2015-000322-00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 85599.
  Expediente .- E-01305-2015-000364-00 - Aprovat
 • 0023.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa la suspensió temporal de l'execució del contracte per al subministrament i instal·lació del sistema de monitorització i domotització SIDEINFO® de defensa contra incendis forestals al parc natural de la Devesa del Saler.
  Expediente .- E-01501-2017-000144-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de servicis per al 'Control de la contracta de gestió del trànsit a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la quarta anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
  Expediente .- E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la certificació final del contracte d'obres de construcció d'una IDE Soternes al districte de l'Olivereta.
  Expediente .- E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la certificació final del contracte d'obres de construcció d'una IDE al barri de Jesús.
  Expediente .- E-01903-2017-000102-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Náutico Un Mar Sin Barreras.
  Expediente .- E-01903-2018-000319-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Yoshinkai.
  Expediente .- E-01903-2018-000322-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso (AVAST).
  Expediente .- E-01903-2018-000332-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, relatiu a la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'any 2019.
  Expediente .- E-01905-2019-000157-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Encom Games SL, per a desenvolupar les actuacions corresponents a la realització del Festival Dreamhack a València durant els anys 2019, 2020 i 2021.
  Expediente .- E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat de la Beca Velázquez 2019-2020.
  Expediente .- E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' per al curs 2018-2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés públic i social d'una subvenció a favor de l'Associació Institut Joan Lluís Vives.
  Expediente .- E-02101-2018-000415-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici d'atenció a urgències socials i col·laboració en emergències.
  Expediente .- E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019.
  Expediente .- E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
  Expediente .- E-02224-2018-000300-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor dels centres municipals d'activitats per a persones majors corresponents a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02224-2019-000096-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02224-2019-000218-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2019-000291-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2019.
  Expediente .- E-02250-2018-000332-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de prestació del servici de gestió diària de recursos durant el passat mes d'abril.
  Expediente .- E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció nominativa a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
  Expediente .- E-02250-2019-000118-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación por la Justicia.
  Expediente .- E-02250-2019-000121-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'asociación CANDOMBE.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Plataforma Intercultural de España per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE SANITAT. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Red Española de Ciudades Saludables.
  Expediente .- E-02401-2019-000988-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació dels servicis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i ajuda al bany a les platges de València.
  Expediente .- E-02410-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació i neteja de les fonts abeurador, dutxes, llavapeus, canalitzacions i passarel·les de platja de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02701-2012-000045-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació, manteniment i reparació de fonts ornamentals de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03303-2014-000052-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València'.
  Expediente .- E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
  Expediente .- E-02701-2019-000229-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3547, de 15 de maig de 2018.
  Expediente .- E-02901-2018-001657-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció per a desenvolupar el projecte denominat T'Avalem 'Esport i Salut'.
  Expediente .- E-02902-2016-001013-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a UGT-PV, CCOO-PV, USO-CV i CEV en concepte d'aportació municipal 2018 al conveni del VI Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2018-000590-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i el VI Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València per a la realització de fòrums d'ocupació en el marc del pla 'Avalem Territori'.
  Expediente .- E-02902-2019-000067-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament en concepte de quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-02902-2019-000273-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació núm. 2 del pla parcial 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-03001-2019-000010-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la subscripció a una revista de dret urbanístic.
  Expediente .- O-03101-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa l'aprovació de factures de 'pagament en espècie' corresponents al projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector de SUPN 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-03102-2012-000010-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al costat de la plaça de Segòvia.
  Expediente .- E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa no acceptar la renúncia a una ajuda municipal al lloguer social 2018.
  Expediente .- E-03910-2018-002607-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la 21ª modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-04001-2019-000263-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa prorrogar el contracte d'assistència i col·laboració en matèria de gestió i inspecció tributària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4979-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença a la Xarxa de Ciutats pel Clima.
  Expediente .- E-08001-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0072.-PRECS I PREGUNTES
 • 0073(E).-VICESECRETARIA GENERAL. Proposa modificar i completar el contingut de l'acord pel qual es va aprovar el Pla-Programa d'Harmonització i Homologació de les Entitats del Sector Públic Local de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00613-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar les normes de funcionament del registre electrònic de convenis de l'Ajuntament de València, així com els criteris de coordinació de l'activitat convencional.
  Expediente .- E-00601-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01201-2019-000340-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Balonmano Algirós.
  Expediente .- E-01903-2017-000227-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01903-2019-000092-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat.
  Expediente .- E-01904-2018-001433-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les condicions que regiran els patrocinis privats de la Gran Fira de València 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000675-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a atendre el gasto derivat d'una actuació a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01905-2019-000168-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'una escultura homenatge a Valentín González.
  Expediente .- E-02001-2017-000601-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta d'activitats per al 2019 de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures del servici d'urgències socials.
  Expediente .- E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
  Expediente .- E-02201-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2019-000171-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una actuació musical al Palmar.
  Expediente .- E-02310-2019-000198-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Médico Valenciano.
  Expediente .- E-02401-2019-001082-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de manteniment de colomers ecològics.
  Expediente .- E-02401-2019-001294-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria del 7é concurs 'K em contes' amb la temàtica: 'Ús responsable de les noves tecnologies'.
  Expediente .- E-02501-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa desestimar una sol·licitud de suspensió de la rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del barri del Carme.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000167-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-539, de 27 de gener de 2017.
  Expediente .- E-02901-2016-001820-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar la quarta pròrroga del contracte d'obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat.
  Expediente .- E-03401-2019-000162-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprobar un preu contradictori de les obres de remodelació de jardí a la plaça del Centenar de la Ploma.
  Expediente .- E-04001-2018-000473-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària Valenciana en matèria d'embargaments per sancions de multes de trànsit i ORA i altres ingressos de dret públic a realitzar fora del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04901-2019-000157-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/2871.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto de la proposta de gasto 2019/3249.
  Expediente .- E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'alienació directa de sòl a favor del concessionari d'un immoble situat als carrers d'Eugènia Viñes i de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
  Expediente .- E-05307-2017-000089-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware.
  Expediente .- E-04101-2018-000083-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa atorgar la autorització municipal per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de diversos edificis situats als carrers de Josep Benlliure, d'Escalante i d'Empar Guillem, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000074-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-625, de 21 de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-003131-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001181-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional al lloc de cap secció mitjana (TD), referència núm. 3798, en el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- E-01101-2019-001694-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de personal tècnic mitjà (Direcció centre social) (MD), referència núm. 6731, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2019-001888-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en lloc de cap de servici (TD), referència núm. 7350, en el Servici d'Innovació, pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2018-002247-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7385, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E-01101-2019-002314-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 4079, en el Servici de Control Financer Permanent i Intervencions Delegades.
  Expediente .- E-01101-2019-002538-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
  Expediente .- E-01101-2019-002610-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic auxiliar, referència núm. 1549, en el Negociat de Banda.
  Expediente .- E-01101-2019-002625-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2019-002633-00 - Aprovat
 • 0116(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la proposta de programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de juny de 2019.
  Expediente .- E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
 • 0117(E).-MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
  Expediente .- E-01909-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra les qualificacions del sisé exercici de la convocatòria de cinquanta-dos places d'oficial/a Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002524-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de transcripció contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus d'impresos relatius a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a població d'estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
  Expediente .- E-00910-2019-000011-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2019-000127-00 - Aprovat
 • 0122(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04103-2019-000027-00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2019-000788-00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les beques del projecte Activa Jove VLC 2017-2018 corresponents a desembre de 2018.
  Expediente .- E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació artístic cultural Arketipa per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2019.
  Expediente .- E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
(Informació publicada: 05/24/2019 01:31:57 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI