22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-02-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE FEBRERO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que van tindre lloc els dies 15 i 18 de febrer de 2019, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO núm. 4/1551/15 i acumulat núm. 1552/15, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per l'expropiació d'unes finques.
  Expediente .- E-00501-2019-000057-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 97/15, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'expropiació.
  Expediente .- E-00501-2019-000052-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 6/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000055-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 62/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000279-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 473/18-F, interposat contra la no exhibició de la bandera d'Espanya en edificis públics.
  Expediente .- E-00501-2019-000056-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2019.
  Expediente .- E-04906-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CF-3175, de 14 de desembre de 2018, que no va admetre una sol·licitud de reconeixement de drets passius.
  Expediente .- E-01101-2016-000699-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018, de nomenament en procés de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2019-000201-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el 'Servici d'assistència tècnica per a la governança, el partenariat i la coordinació i comunicació entre tots els agents involucrats en la implementació de l'estratègia EDUSI3C (Operació 13.1) finançada amb fons FEDER dins de l'eix 12: Desenvolupament Urbà del Programa Operatiu Creixement Sostenible 2014-2020', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2019.
  Expediente .- E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'edifici dotacional sociocultural situat a la plaça de Tavernes de la Valldigna.
  Expediente .- E-05303-2018-000224-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa acceptar el reintegrament parcial i aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS).
  Expediente .- E-00202-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a cursos de formació.
  Expediente .- E-00208-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-00703-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-01201-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a subministraments d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals i de gas natural, i al servici de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-01201-2019-000088-00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 49013.
  Expediente .- E-01305-2015-000183-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-005992-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-005994-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-005996-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-005998-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006202-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006203-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006205-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006206-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006207-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006208-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006209-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006215-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006218-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006224-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006225-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006232-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006233-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006235-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006273-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006276-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006277-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006278-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006279-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006281-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006283-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006285-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006471-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006473-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006474-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006475-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006477-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006478-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006558-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006563-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006564-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006566-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006567-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006568-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006569-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006570-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006571-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006572-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006574-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa denegar la mesura cautelar sol·licitada de suspensió de sanció.
  Expediente .- E-01306-2018-006575-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-01401-2019-000567-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de joventut.
  Expediente .- E-01902-2015-000331-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2018-000023-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de les activitats esportives promogudes per la Regidoria d'Esports.
  Expediente .- E-01903-2019-000057-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
  Expediente .- E-01904-2018-001211-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos del Marítimo.
  Expediente .- E-01904-2018-001318-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'associació Amics del Corpus de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001319-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de l'associació cultural Lo Rat Penat.
  Expediente .- E-01904-2018-001327-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs de restauració del ninot indultat 'el agranador' de 1956.
  Expediente .- E-01904-2018-001325-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu als treballs de restauració de cartells de falles de 1934 i 1954 del Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2018-001431-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament en règim de lloguer del mobiliari, infraestructures i elements de decoració per a la celebració de l'Expojove 2018-2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001442-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de quatre lones impreses.
  Expediente .- E-01904-2018-001484-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de dos cartons ploma per a un photocall per a promocionar el Museu Faller.
  Expediente .- E-01904-2018-001580-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01905-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Marítimo de València.
  Expediente .- E-02000-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-02000-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de conferència impartida a la Casa Museu Blasco Ibáñez.
  Expediente .- E-02001-2018-000554-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al 'Pla de mitjans de la campanya de premsa online'.
  Expediente .- E-02001-2018-001501-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents al disseny, maquetació i impressió del catàleg de l'exposició 'L'argila de la mitja lluna'.
  Expediente .- E-02001-2018-001520-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte d'impressió del catàleg de l'exposició 'Animals inanimats'.
  Expediente .- E-02001-2019-000068-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte d'actuacions en el sòl.
  Expediente .- E-02001-2019-000159-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil C per a calefacció en els col·legis públics i centres educatius de València.
  Expediente .- E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici de menjador i monitors del col·legi municipal Fernando de los Ríos.
  Expediente .- E-02101-2018-000503-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la configuració d'aules de l'escola infantil Mini-Poli.
  Expediente .- E-02101-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa a la Direcció General de Centres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el canvi de denominació de l'escola infantil General Urrutia per 'Mestra Empar Navarro i Giner'.
  Expediente .- E-02101-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0090.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
  Expediente .- E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
 • 0091.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0092.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. CP-1043, de 29 de novembre de 2018, per la qual es denega la renovació d'una targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-02201-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0093.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la sisena revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
 • 0094.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02224-2019-000062-00 - Aprovat
 • 0095.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
  Expediente .- E-02224-2019-000065-00 - Aprovat
 • 0096.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
  Expediente .- E-02224-2019-000067-00 - Aprovat
 • 0097.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2017-2018 del conveni de col·laboració amb l'entitat Movimiento contra la Intolerancia.
  Expediente .- E-02230-2017-000039-00 - Aprovat
 • 0098.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis de direcció del cor feminista.
  Expediente .- E-02230-2018-000085-00 - Aprovat
 • 0099.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria del III Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
  Expediente .- E-02230-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0100.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per SETEM d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0101.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0102.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament de projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000218-00 - Aprovat
 • 0103.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament de projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0104.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunidad de Pescadores de El Palmar.
  Expediente .- E-02310-2018-000230-00 - Aprovat
 • 0105.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de la cavalcada de Reis Mags a Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E-02310-2019-000077-00 - Aprovat
 • 0106.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'esterilització de gats dins del Pla Colonial Felí.
  Expediente .- E-02401-2019-000110-00 - Aprovat
 • 0107.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el programa 'Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aportació per extensió de xarxa. Exercici 2019'.
  Expediente .- E-02701-2019-000080-00 - Aprovat
 • 0108.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2019-000041-00 - Aprovat
 • 0109.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació pressupostària per generació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2018-000963-00 - Aprovat
 • 0110.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada al programa EMCORP 2018-2019 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
  Expediente .- E-02902-2018-001614-00 - Aprovat
 • 0111.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
  Expediente .- E-02902-2019-000031-00 - Aprovat
 • 0112.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Dona compte dels informes emesos pels servicis municipals respecte al decret de modificació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Túria i la declaració de parc natural.
  Expediente .- E-03001-2017-000278-00 - Quedar assabentat
 • 0113.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-03103-2016-000105-00 - Aprovat
 • 0114.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-03103-2016-000107-00 - Aprovat
 • 0115.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-03103-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0116.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2018.
  Expediente .- E-03103-2015-000085-00 - Aprovat
 • 0117.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'adaptació del projecte d'urbanització de la modificació núm. 2 del PRIM 'Camí fondo del Grau'.
  Expediente .- E-03301-2004-000121-00 - Aprovat
 • 0118.-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte modificat de les obras 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03401-2017-000507-00 - Aprovat
 • 0119.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa prorrogar el contracte de prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-03602-2016-000065-00 - Aprovat
 • 0120.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4185, de 4 de juny de 2018, sobre transmissió de llicència.
  Expediente .- E-03901-2017-000672-00 - Aprovat
 • 0121.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució d'obres de reedificació en un solar municipal situat al carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2018-000063-00 - Aprovat
 • 0122.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0123.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures del servici de gestió, conservació, manteniment i neteja dels espais enjardinats i de les seues instal·lacions i equipament i de l'arbratge urbà de les Zones Nord i Sud de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04001-2019-000034-00 - Aprovat
 • 0124.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1016, de 7 de febrer de 2019, referent al dret d'accés a la informació.
  Expediente .- E-04103-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0125.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el gasto derivat de la matrícula de personal funcionari en el seminari 'La gestió patrimonial en la gestió pública'.
  Expediente .- E-04301-2019-000008-00 - Aprovat
 • 0126.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària AE460 93200 22708, 'Conveni IVAT' 2018-2019.
  Expediente .- E-04901-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0127.-MOCIÓ del regidor delegat d'Espai Públic. Proposa aprovar el Pla d'Inspecció Municipal d'Obres i Activitats.
  Expediente .- E-03901-2019-000232-00 - Aprovat
 • 0127.-PRECS I PREGUNTES
 • 0128(E).-SERVICI DE LA SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI. Proposa renovar la subscripció a la Revista Espanyola de Dret Financer per a 2019.
  Expediente .- E-00408-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE LA SECRETARIA DEL JURAT TRIBUTARI. Proposa renovar la subscripció a la Revista Tributs Locals per a 2019.
  Expediente .- E-00408-2019-000074-00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora del funcionament d'espais educatius municipals i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
  Expediente .- E-01201-2019-000055-00 - Aprovat
 • 0132(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 448/17 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2016-000598-00 - Aprovat
 • 0133(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000108-00 - Aprovat
 • 0134(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0135(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
  Expediente .- E-01904-2018-001324-00 - Aprovat
 • 0136(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponents als 'Balls al carrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001455-00 - Aprovat
 • 0137(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del xec escolar per al curs 2019-2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0138(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
  Expediente .- E-02224-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0139(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
  Expediente .- E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
 • 0140(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
  Expediente .- E-02902-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0141(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-02902-2019-000068-00 - Aprovat
 • 0142(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-03201-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0143(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'apertura, urbanització i enjardinament de la plaça d'Hugo Zárate i carrers perimetrals.
  Expediente .- E-03401-2017-000450-00 - Aprovat
 • 0144(E).-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa el manteniment del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0145(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
  Expediente .- E-04101-2017-000173-00 - Aprovat
 • 0146(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0147(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
  Expediente .- E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
 • 0148(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la data d'inici d'una contractació del programa EMCORP.
  Expediente .- E-01101-2018-004953-00 - Aprovat
 • 0149(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a mitjà/ana treball social.
  Expediente .- E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
 • 0150(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments interins de tècnic/a integració social.
  Expediente .- E-01101-2019-001070-00 - Aprovat
 • 0151(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a en comunicació.
  Expediente .- E-01101-2018-000871-00 - Aprovat
 • 0152(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
 • 0153(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2019-001101-00 - Aprovat
 • 0154(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
  Expediente .- E-01101-2018-000046-00 - Aprovat
 • 0155(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a gestió ambiental.
  Expediente .- E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
 • 0156(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinc places de tècnic/a turisme.
  Expediente .- E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0157(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat dos places de tècnic/a en prevenció riscos laborals.
  Expediente .- E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
 • 0158(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats en el segon semestre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-004987-00 - Aprovat
 • 0159(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats en el segon semestre de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-005003-00 - Aprovat
 • 0160(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-04909-2019-000047-00 - Aprovat
 • 0161(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la Instrucció i la Guia de la Contractació Pública Responsable.
  Expediente .- E-04101-2019-000022-00 - Aprovat
 • 0162(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestuaris de Malilla.
  Expediente .- E-01903-2017-000158-00 - Aprovat
 • 0163(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 1ª modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0164(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent al cànon d'inversió de desembre de 2018 del Centre Cultural 'la Rambleta'.
  Expediente .- E-01905-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0165(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Servici de Patrimoni Històric i Cultural al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-02001-2019-000195-00 - Aprovat
 • 0166(E).-ALCALDIA PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 8 de març al día 7 de març de 2019.
  Aprovat
(Informació publicada: 02/25/2019 11:05:11 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI