Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-07-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 JULIO 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions extraordinàries de 15 de juny i de 18 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de juliol de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en session ordinàries de 18 i 26 d'abril; 3, 10, 17, 24 i 31 de maig; 7 i 28 de juny, i 5, 12 i 19 de juliol; i en sessions extraordinàries de 12 (dos sessions) i 21 de juny, i 16 de juliol de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les comissions de Ple.
  Expediente .- E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2019 sobre compliment de termini per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2019-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny de 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019. (EDUSI 3C).
  Expediente .- E-05501-2019-000019-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs PO 51/2016 interposat contra desestimació de sol·licitud denunciant l'incompliment del Conveni Urbanístic subscrit amb l'Ajuntament i indemnització per l'activitat situada en carrer del Pare Barranco núm. 34.
  Expediente .- E-00501-2019-000211-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Local de Comerç.
  Expediente .- E-02901-2019-000429-00 - Aprovat
 • 0013.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la FEHV el 26 d'abril del 2019 contra l'acord plenari de 28 de febrer del 2019 de rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del Barri del Carme.
  Expediente .- E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0014.-ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'excepció prevista en l'art. 11.2 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat Valenciana, de patrimoni arbori monumental.
  Expediente .- E-04001-2019-000694-00 - Aprovat
 • 0015.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Número 106 de Malilla.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0016.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0017.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la segona modificació de Plantilla 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-003096-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el règim jurídic i retributiu dels alts càrrecs de l'Ajuntamet de València. (Ratificar inclusió art. 58.1 Reglament Orgànic del Ple)
  Expediente .- E-01101-2019-003184-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENT DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament per obres del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner, Pardo i Copoví, portaveu i regidors Grup Ciutadans respectivament, sobre solucions urgents per a garantir la qualitat, ús i gaudi de les nostres platges.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre l'execució del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, per a garantir la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el necessari full de ruta per al Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000113-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, perquè les comunicacions per escrit entre membres de la corporació municipal i els seus treballadors es realitzen en castellà.
  Expediente .- O-00401-2019-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a instar el Govern de la Nació que vetle pel compliment en tots els municipis d'Espanya pel que fa al respecte a la nostra bandera.
  Expediente .- O-00401-2019-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0026.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'incompliment dels drets de les persones amb discapacitat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000111-00 - Contestada
 • 0027.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el tancament de platges.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre comunicacions, llicències i autoritzacions ambientals integrades.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre llicències d'obres.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre subvenciones a projectes de participació ciutadana 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pressupostos participatius d'inversions.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal psicòleg de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els suïcidis a la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la climatització als centres socials municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones majors en risc d'exclusió, abandó o soledat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb malaltia mental.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el conveni d'autogestió del Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els efectius de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Fira de Juliol o Gran Fira de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu GrowGreen en Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències pendents de resolució.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000105-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura en record de Valentín González Ramírez.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un banc trencat a les Torres dels Serrans.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris de les biblioteques.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el museu del Corpus.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la venda no sedentària en el mercat extraordinari de la pl. Redona.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els protocols sanitaris, els avisos i les campanyes relacionades amb el mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal assessor.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats per a edats de 0-12 anys durant l'estiu.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i la inversió en el Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el protocol 2019 de prevenció i tallers de prevenció pel risc d'onades de calor.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb especial vulnerabilitat per les onades de calor.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la contracta de neteja dels col·legis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els llocs de lliure designació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost per a la lluita contra el mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit a València segons modes de transport i emplaçaments.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació i la modificació del Reglament de participació i del Reglament orgànic de govern i administració.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas a finals de juny de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre aspectes relacionats amb els carrils bici i la gestió de l'Agència de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes de les grans places de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual dels programes o línies de finançament ARRU, EDUSI i Confiança en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing a la ciutat, capacitats i places d'aparcament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució de projectes/expedients urbanístics.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els segregadors dels carrils bus.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre previsió d'obres per als mesos estivals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retolació d'un carrer amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Col·legi Major Lluis Vives.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la gestió dels teatres de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el COL-LAB de Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Webit 2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el manteniment i programació del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Presupost municipal 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els museus municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre accessibilitat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre atenció social a l'exclusió.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre menors.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el segon trimestre de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'urbanització de places vàries a Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plans especials que han superat la fase d'exposició pública.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els expedientes d'Avaluació Ambiental Estratègica.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les beques menjador.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la contractació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió econòmic financer amb tecnologia SAP i un sistema de gestió de recursos humans i personal amb tecnologia SAP.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre neteja viària.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost turístic.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la instal·lació de fibra òptica als pobles de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la planificació de l'impacte del trànsit rodat derivat de les obres d'ampliació de la V- 21.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'extinció d'incendis del Parc Natural de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la investigació de la Fiscalia pel descens del nivell del llac de l'Albufera.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Dr. Collado.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la subhasta de parcel·les del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre denúncies a bicicletes, VMP i motocicletes de lloguer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les propostes de carrils bici als pressupostos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0108.-Prec formulat pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el port de València.
  Quedar assabentat
 • 0109.-Pregunta formulada per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre el port de València.
  Contestada
 • 0110.-Pregunta formulada pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en relació amb les respostes als dos punts anteriors relatius al port de València.
  Contestada
 • 0111.-Pregunta formulada pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'ordenança fiscal reguladora de l'aprofitament especial de domini públic pel lloguer de vehicles compartits i vehicles d'utilització turística amb guia o conductor.
  Contestada
 • MOCIONS URGENTS
 • 0112.-Moció urgent subscrita pel Grup Ciutadans de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000114-00 - Rebutjada l'urgència
(Informació publicada: 08/01/2019 02:44:40 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI