15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
25-11-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 d'octubre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el dictamen sobre
  el Pla d'Acció Territorial d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Comunitat Valenciana. (21-11-2011).
  Expediente .- E 03001 2010 000185 00 - Aprovat
 • 0003.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'elevació a definitiu del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 1-El Palmar, del PGOU de València. (21-11-2011).
  Expediente .- E 03107 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0004.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa efectuar la donació al Museu Valencià d'Etnologia de diversos utensilis de valor etnogràfic trobats en la intervenció de l'alqueria de Solatge. (21-11-2011).
  Expediente .- E 02001 2011 000042 00 - Aprovat
 • 0005.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la donació de dos obres pictòriques per a la seua incorporació als fons museístics municipals. (21-11-2011).
  Expediente .- E 02001 2011 000526 00 - Aprovat
 • 0006.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar dos víes públiques de la ciutat amb les següents llegendes: 'Carrer d'Antonio Fuertes Pascual (Futbolista)' i 'Carrer de José Burguete Guillem (Músic)'. (21-11-2011).
  Expediente .- E 01905 2010 000011 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 708/09 i acumulat PO núm. 506/09, interposats contra la desestimació dels recursos de reposició seguits contra el requeriment de l'abonament dels gastos del derrocament d'un edifici de la plaça de la Mercé.
  Expediente .- E 00501 2009 000499 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 541/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2000 al 2005.
  Expediente .- E 00501 2010 000650 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 756/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000009 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 847/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació practicada en concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana al carrer de Federico Alcácer Aguilar.
  Expediente .- E 00501 2011 000219 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6, en els Actes núm. 821/11, que té per desistits els interessats de la seua demanda en reclamació d'extinció dels seus contractes.
  Expediente .- E 00501 2011 000501 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 467/09, interposat contra resolució de la Direcció de la Demarcació de Costes de l'Estat, per la qual es va imposar una multa per ocupació del domini públic maritimoterrestre sense autorització.
  Expediente .- E 00501 2009 000230 00 - Aprovat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que estima parcialment el Recurs PO núm. 265/06, interposat contra anul·lació de llicència d'obres d'insonorització i autorització de funcionament per a activitat de pub en un local de l'avinguda del Port; i quedar assabentada que no procedix incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística ni l'abonament d'indemnització per danys i perjuís ni la condemna a l'Ajuntament al pagament de les costes.
  Expediente .- E 00501 2006 000255 00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Construcció infraestructura esportiva de camp de beisbol i softbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000112 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 04101 2011 000057 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la reversió, prèvia desafectació aprovada per resolució del conseller d'Hisenda i Administració Pública, d'una parcel·la cedida per acord de la Junta de Govern Local d'11 d'abril de 2011.
  Expediente .- E 05307 2007 000105 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar un acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tindre lloc el 4 de novembre de 2011.
  Expediente .- E 05301 2000 000526 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar gasto del contracte de servici de telefonia mòbil digital.
  Expediente .- E 01201 2010 000169 01 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament d'uniformitat.
  Expediente .- E 01201 2008 000037 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Servicis postals.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament de material fungible d'informàtica.
  Expediente .- E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E 01301 2005 000171 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2009 64585.
  Expediente .- E 01305 2009 000347 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2010 177071.
  Expediente .- E 01305 2009 000716 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 823-W, de 26 de juliol de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 003459 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1730-W, de 15 d'abril de 2011, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 001055 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2406-W, de 25 de maig de 2011, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 000963 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el nomenament del jurat qualificador del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2012.
  Expediente .- E 01904 2011 000417 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes festius enguany.
  Expediente .- E 01904 2011 000588 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la col·laboració municipal i autoritzar el funcionament de la Fira d'Atraccions de Nadal 2011/2012.
  Expediente .- E 01904 2011 000554 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ràdio Popular, SA-Cope, per la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la infraestructura dels espectacles musicals celebrats als Jardins de Vivers en el marc de la Fira de Juliol de 2011.
  Expediente .- E 01904 2011 000601 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació de 2011 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01905 2011 000171 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa adjudicar els premis del XIV Concurs Internacional de Piano 'José Roca'.
  Expediente .- E 02101 2011 000716 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Castell Coop. V. per la prestació del servici de monitors per a la prevenció de l'absentisme durant el mes de juny de 2011.
  Expediente .- E 02101 2011 001276 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte de construcció del nou accés al centre comercial 'Arena Multiespai' des de l'avinguda dels Germans Machado.
  Expediente .- E 03301 2011 000085 00 - Aprovat
 • 0036.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2011.
  Expediente .- E 04103 2008 000002 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar gasto del contracte de prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- E 01201 2008 000160 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 257/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000257 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 258/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000258 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 259/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000259 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 260/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000260 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 261/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000261 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos oficials i agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 262/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000262 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual del contracte de renting de vehicles de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2010 000045 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea, destinada al projecte 'SAFELAND', i aprovar la corresponent Modificació de Crèdits.
  Expediente .- E 01401 2011 000086 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor dels socis participants en el projecte europeu 'HERA', en concepte de segon pagament de la corresponent subvenció.
  Expediente .- E 01401 2011 000253 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa requerir a la Direcció General del Patrimoni Cultural l'anul·lació o revocació d'una resolució.
  Expediente .- E 01801 2007 005240 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del cartell anunciador del XX Fòrum Universitari 'Joan Lluís Vives'.
  Expediente .- E 01902 2011 000227 00 - Quedar assabentat
 • 0049(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades a clubs esportius de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01903 2010 000420 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes enguany.
  Expediente .- E 01904 2011 000509 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E 01905 2011 000170 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC i CULTURAL.- Proposa declarar exclosa una participant de la convocatòria de la beca de restauració de fons arqueològics municipals 2011.
  Expediente .- E 02001 2011 000384 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Associació Sercoval, corresponent a la factura d'octubre de 2011 del contracte de tallers per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 008762 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Seruviasa, SL, pels servicis realitzats el mes de juliol de 2011.
  Expediente .- E 02201 2011 007642 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: FM Shows, SL, per la factura d'octubre de 2011 del contracte d'activitats del programa d'animació sociocultural, festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 008629 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus del contracte de prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI), adjudicats a l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2008 007751 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa ratificar l'adhesió al conveni Imserso-Once i aprovar el gasto de la Delegació de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E 02201 2011 003695 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de gastos ocasionats per concursos celebrats en la Junta.
  Expediente .- E 02307 2011 000904 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'empresa Analaqua, SL.
  Expediente .- E 02701 2011 000615 00 - Aprovat
 • 0060(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2011 i successius.
  Expediente .- E 04101 2010 000329 00 - Aprovat
 • 0061(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes següents: Servici de realització i execució de les activitats previstes en el programa d'animació sociocultural per a persones majors.
  Expediente .- E 04101 2011 000083 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la metodologia de càlcul del valor del subsòl públic amb el qual determinar el valor econòmic del subsòl que ha sigut objecte de concessió demanial per a la construcció de places de garatge vinculades a l'edificació residencial o terciària per a complir la reserva mínima establida en el PGOU, una vegada desafectat este.
  Expediente .- E 05304 2011 000171 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Talher, SA, corresponent als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant el passat mes de juliol.
  Expediente .- E 04001 2011 000651 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la devolució de la quantitat transferida i no gastada de la subvenció destinada a la 2a fase del projecte de casa d'oficis 'Sastreria i indumentària tradicional III'.
  Expediente .- E 02902 2010 000637 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la quantitat transferida en concepte de subvenció, corresponent a salaris d'alumnes treballadors del projecte de taller d'ocupació 'Jardí de Ricós' (1a fase).
  Expediente .- E 02902 2011 000602 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef i cofinançada pel Fons Social Europeu, en concepte de compensació econòmica a les accions en matèria d'intermediació laboral.
  Expediente .- E 02902 2011 000021 00 - Aprovat
 • 0067(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
  Expediente .- E 02902 2011 000613 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació per a l'escolarització dels xiquets de primer cicle d'educació infantil en l'escola infantil de Pinedo durant el curs escolar 2010/2011.
  Expediente .- E 02101 2010 000198 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit corresponent al contracte de dependències fúnebres i arreplegada de cadàvers judicials.
  Expediente .- E 02802 2011 000745 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI