20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Procediment de Drets Fonamentals núm. 420/17, interposat contra la inadmissió per extemporània d'una sol·licitud d'ocupació temporal de diversos punts del domini públic municipal.
  Expediente .- E-00501-2017-000359-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'endarreriments del subfactor F2 a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000484-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 3646, a lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1).
  Expediente .- E-01101-2017-000433-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 7481, a lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1).
  Expediente .- E-01101-2017-000434-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 1406, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2017-001424-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico, SL
  Expediente .- E-01101-2017-002004-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les factures derivades de processos selectius de constitució de borses de treball.
  Expediente .- E-01101-2017-001688-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic en el Servici de Gestió Tributària Integral.
  Expediente .- E-01101-2017-001888-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1).
  Expediente .- E-01101-2017-001905-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar substitucions per renúncia de personal laboral del taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar substitucions per renúncia de personal laboral del taller d'ocupació 'T'Atenem'.
  Expediente .- E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Adaptació de peces de roba tradicionals'.
  Expediente .- E-01101-2017-001986-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu per al Servici de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2017-001997-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis complementaris als servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la caducitat i aprovar la represa del procediment de la resolució del contracte d'obra ampliació del carril bici 2015.
  Expediente .- E-04101-2017-000049-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000034-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT i del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de transport urbà de l'Eixample, Algirós, Rascanya, Pobles de l'Oest i Pobles del Sud, dividit en 2 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
  Expediente .- E-05302-2017-000496-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
  Expediente .- E-05302-2017-000498-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el lloguer de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament 'Oest Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-05302-2017-000500-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2017-000504-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
  Expediente .- E-05302-2017-000510-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
  Expediente .- E-05302-2017-000513-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05302-2017-000519-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05302-2017-000520-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
  Expediente .- E-05302-2017-000556-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte de diversos locals adscrits al Servici de Educació.
  Expediente .- E-05302-2017-000573-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de diversos locals situats al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
  Expediente .- E-05302-2017-000593-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un immoble municipal situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
  Expediente .- E-05304-2017-000144-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la situada al carrer de Gilet.
  Expediente .- E-05305-2016-000091-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar la venda per contigüitat de dos parcel·les municipals situades al carrer del Comte de Melito.
  Expediente .- E-05305-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió efectuada per la Generalitat de dos parcel·les de cessió obligatòria amb destinació a vials i adquirir onerosament les parcel·les que no són de cessió obligatòria, necessàries per a l'execució del projecte d'urbanització i obertura dels carrers de la volta del Rossinyol, del Pintor Genaro Lahuerta i de Flora.
  Expediente .- E-05307-2013-000019-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per International Business Machines, SA.
  Expediente .- E-00801-2017-000199-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores Oki.
  Expediente .- E-01201-2017-000632-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000716-00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 43/17 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2016-000244-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2017-007196-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la reserva de crèdit destinada al període transitori del servici de retirada de vehicles.
  Expediente .- E-01401-2017-007538-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte 'Obres del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal'.
  Expediente .- E-01801-2016-000249-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 2 del contracte de redacció del projecte d'obres per a la instal·lació de sis elevadors en aparcaments públics.
  Expediente .- E-01801-2017-003405-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de novembre.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'espais a la Ciutat de les Arts i de les Ciències per a la 37a edició de la Marató de València Trinidad Alfonso i activitats complementàries.
  Expediente .- E-01903-2017-000136-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Sedaví, SL-2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000461-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01904-2017-000582-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Expediente .- E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació '10 Sentits'.
  Expediente .- E-02201-2016-000439-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a atorgar ajudes directes a persones en situació d'emergència social.
  Expediente .- E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria per a 2017 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures relatives a la celebració del Dia Internacional de la Infància.
  Expediente .- E-02201-2017-000319-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Ámbit per a donar suport a les accions d'integració social que realitza en matèria de drets humans i justícia social, donant espais habitacionals a col·lectius vulnerables per mitjà de la rehabilitació de vivendes en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana de Pacte per a l'Ocupació per a desenvolupar un programa d'integració sociolaboral de les persones provinents de la prostitució.
  Expediente .- E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de gener i febrer de 2018.
  Expediente .- E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E-02201-2017-000420-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
  Expediente .- E-02224-2017-000490-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una representació teatral i musical en el teatre Olympia.
  Expediente .- E-02224-2017-000498-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2017-000554-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor d'Oxfam Intermon per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a la República Dominicana.
  Expediente .- E-02250-2017-000168-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici d'assistència, recepció i acollida d'usuaris del casal d'esplai de Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Festa de la Infantesa' organitzada per la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2017-000936-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos ocasionats amb motiu de la modificació del pressupost de licitació de l'execució de l'obra de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal situat a la plaça d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- E-02301-2017-000940-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secanim Bio Industries, SAU.
  Expediente .- E-02401-2017-002933-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de presentació de l'acte de Reconeixement a Entitats i Associacions de Cures Pal·liatives.
  Expediente .- E-02401-2017-003105-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de subministrament d'aliments per als animals del Centre d'Acollida d'Animals de Natzaret.
  Expediente .- E-02401-2017-003202-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs realitzats en els centres d'acollida d'animals de Benimàmet i Natzaret.
  Expediente .- E-02401-2017-003203-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de la campanya nadalenca de benestar animal 'No l'abandones'.
  Expediente .- E-02401-2017-003215-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València en l'exercici 2017 i reconéixer l'obligació del tercer pagament.
  Expediente .- E-02501-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació del gasto de la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
  Expediente .- E-02701-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de renovació del clavegueram al barri de Patraix.
  Expediente .- E-02701-2017-000193-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació final del contracte d'obres de construcció de lavabos adaptats i reforma dels existents al mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2016-001078-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria per a concedir distincions a projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses.
  Expediente .- E-02902-2017-001370-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud de repercussió de l'IVA en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E-03103-2011-000014-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda dels Salesians.
  Expediente .- E-03103-2014-000071-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'execució de les obres de construcció d'un hivernacle als Vivers Municipals del Saler.
  Expediente .- E-03602-2016-000107-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
  Expediente .- E-03910-2017-000673-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici de l'avinguda de la Mediterrània.
  Expediente .- E-03910-2017-000754-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer d'Escalante.
  Expediente .- E-03910-2017-000755-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la substitució edificatòria duta a terme en un edifici del carrer d'Escalante.
  Expediente .- E-03910-2017-000757-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 4, per acumulació de materials, relativa a les obres del jardí Ermita de Sant Jeroni.
  Expediente .- E-04001-2016-000571-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 1, per acumulació de materials, relativa a les obres dels horts de la Rambleta.
  Expediente .- E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 1, per acumulació de materials, relativa a les obres de remodelació del jardí a la plaça de Joaquín Dualde.
  Expediente .- E-04001-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04001-2017-001150-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04001-2017-001177-00 - Aprovat
 • 0090.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre joguets no sexistes.
  Expediente .- E-04103-2017-000092-00 - Aprovat
 • 0090.-PRECS I PREGUNTES
 • 0091(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
  Expediente .- E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
 • 0092(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 169/13, interposat contra la imposició de dos sancions de suspensió de funcions i pèrdua de remuneració.
  Expediente .- E-00501-2013-000337-00 - Quedar assabentat
 • 0093(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis informàtics de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE de suport.
  Expediente .- E-04101-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets en concepte de préstec reembossable de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
  Expediente .- E-01201-2016-000354-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de manteniment de mercats, centres educatius, cementeris i edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000709-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un conjunt modular necessari perquè la Policia Local prestara el servici de platges.
  Expediente .- E-01401-2017-007200-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manutenció i estabulació dels cavalls de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2017-007301-00 - Aprovat
 • 0098(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
  Expediente .- E-01601-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada i reconéixer l'obligació en relació a la subvenció concedida al Club de Tennis València per a l'organizació del 'BBVA Open Ciutat de València-Torneig ITF 25.000K'.
  Expediente .- E-01903-2017-000365-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de distints elements de publicitat amb motiu de la Gala de presentació del nou logo de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000472-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2017-000484-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'ampliació de la subvenció per a reposició de llibres en col·legis municipals, curs 2017/2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris de la Xarxa Llibres 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2017.
  Expediente .- E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació del Secretariat Gitano en relació a la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
  Expediente .- E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
  Expediente .- E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000375-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció directa a favor de l'Associació '10 Sentits'.
  Expediente .- E-02201-2017-000409-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2017-000410-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
  Expediente .- E-02201-2010-008754-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç, consum i artesania.
  Expediente .- E-02901-2017-000657-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprobar el projecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de recepció i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació segona i final de les obres d'urbanització del carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03301-2016-000142-00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 3 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000171-00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000172-00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa instruccions i terminis previs a l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.
  Expediente .- E-04101-2017-000181-00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte parcialment l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2017.
  Expediente .- E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0123(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà (JP3) en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-001869-00 - Aprovat
 • 0124(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la borsa de treball d'informàtics/ques.
  Expediente .- E-01101-2016-002014-00 - Aprovat
 • 0125(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el subfactor específic 'Dedicació especial Policia Local (DE3)' corresponent a les Falles de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000844-00 - Aprovat
 • 0126(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'Activa jove VLC 2017-2018'.
  Expediente .- E-01101-2017-001455-00 - Aprovat
 • 0127(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic.
  Expediente .- E-01101-2017-001864-00 - Aprovat
 • 0128(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de cinc informàtics/ques per al Servici de Tecnologia de la informació i Comunicació.
  Expediente .- E-01101-2017-001909-00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no procedir a diversos nomenaments interins per falta de titulació.
  Expediente .- E-01101-2017-002050-00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliares administratius/ives per als Servicis de Personal i de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
  Expediente .- E-01101-2017-002076-00 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de set auxiliares administratius/ives per als Servicis de Benestar Social i Integració (1) i de Descentralització i Participació Ciutadana (6).
  Expediente .- E-01101-2017-002077-00 - Aprovat
 • 0132(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 2/17 del contracte de servicis de 'Redacció del projecte d'un carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
  Expediente .- E-01801-2017-003866-00 - Aprovat
 • 0133(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de restauració i preparació de set plecs de premsa històrica de 1937.
  Expediente .- E-02001-2017-001491-00 - Aprovat
 • 0134(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000592-00 - Aprovat
 • 0135(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
  Expediente .- E-01904-2017-000625-00 - Aprovat
 • 0136(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
  Expediente .- E-01904-2017-000791-00 - Aprovat
 • 0137(E).-Regidor delegat d'Hisenda. Dóna compte de l'informe remés a l'Autoritat Independent de la Responsabilitat Fiscal relatiu a la intenció de l'Ajuntament de València de complir la Regla de Gasto al finalitzar l'exercici 2017.
  Expediente .- E-C1512-2017-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0138(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada i reconéixer l'obligació en relació a la subvenció concedida a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana per a l'organizació de l'esdeveniment 'XXV Travessia nadant al Port de València'.
  Expediente .- E-01903-2017-000384-00 - Aprovat
 • 0139(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
  Expediente .- E-02001-2017-001564-00 - Aprovat
 • 0140(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02227-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0141(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7530, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- E-01101-2017-002094-00 - Aprovat
 • 0142(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament d'un funcionari de l'Ajuntament de València per nomenament per torn de mobilitat com a funcionari de carrera del Consorci Provincial per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant.
  Expediente .- E-01101-2017-002100-00 - Aprovat
 • 0143(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0144(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0145(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
 • 0146(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'anuncis en premsa.
  Expediente .- E-02401-2017-003186-00 - Aprovat
 • 0147(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació econòmica presentada per ATELIER del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0148(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORD.
  Expediente .- E-01101-2017-002080-00 - Aprovat
 • 0149(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP.
  Expediente .- E-01101-2017-002081-00 - Aprovat
 • 0150(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècnics/iques educadors/es socials.
  Expediente .- E-01101-2017-001805-00 - Aprovat
 • 0151(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-001896-00 - Aprovat
 • 0152(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació dels membres del tribunal selectiu de la convocatòria de trenta places d'agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000742-00 - Aprovat
 • 0153(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
  Expediente .- E-03201-2017-000099-00 - Aprovat
 • 0154(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2017-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0155(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició d'un autobús elèctric.
  Expediente .- E-01801-2017-004289-00 - Aprovat
 • 0156(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició de dos autobusos articulats.
  Expediente .- E-01801-2017-004290-00 - Aprovat
 • 0157(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda de la Constitució.
  Expediente .- E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
 • 0158(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de la marginal esquerra, Pont de les Arts-Pont de Fusta.
  Expediente .- E-01801-2017-004243-00 - Aprovat
 • 0159(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana.
  Expediente .- E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
 • 0160(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- E-01801-2017-004236-00 - Aprovat
 • 0161(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Vicent Sancho Tello-de Jeroni de Montsoriu.
  Expediente .- E-01801-2017-004241-00 - Aprovat
 • 0162(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda del Regne de València.
  Expediente .- E-01801-2017-004242-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI