Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-06-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de juny de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima el Recurs de Suplicació núm. 718/14, interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 1 en actes de juí per acomiadament núm. 875/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000464 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0003.-Recurs PO núm. 524/12.
  Expediente .- E 00501 2013 000010 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Recurs PA núm. 327/13.
  Expediente .- E 00501 2014 000037 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que no admet el Recurs PO núm. 782/11, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local que va acordar un cessament com a funcionària interina.
  Expediente .- E 00501 2012 000058 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E 01101 2014 000636 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds d'adscripció en comissió de servicis, en relació amb els expedients següents:
 • 0007.-Expedient núm. 378/14.
  Expediente .- E 01002 2014 000378 00 - Aprovat
 • 0008.-Expedient núm. 379/14.
  Expediente .- E 01002 2014 000379 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs interposat contra la Resolució núm. 1296-P, de 23 de desembre de 2013.
  Expediente .- E 01101 2012 000506 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre.
  Expediente .- E 04101 2014 000043 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió parcial d'activitat de la mercantil Secopsa Aparcamientos, SL, i el traspàs en bloc a la societat Aparcamiento Jardines de Monforte, SL.
  Expediente .- E 04101 2013 000122 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Benestar Social i Integració uns locals situats al carrer del Salado.
  Expediente .- E 05304 2014 000110 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit efectuada en la proposta de gasto 2011/7596, ítem 2014/680.
  Expediente .- E 05304 2014 000111 00 - Aprovat
 • SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament d'unes vivendes municipals, en relació amb els expedients següents:
 • 0014.-Expedient núm. 192/14.
  Expediente .- E 05302 2014 000192 00 - Aprovat
 • 0015.-Expedient núm. 193/14.
  Expediente .- E 05302 2014 000193 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.11.296 i 1.S5.11.297 i regularitzar el codi 1.S3.11.454, per alta del jardí situat als carrers d'Oset, del Beat Juan Grande i del Pare Antón Martín.
  Expediente .- E 05303 2013 000214 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les parcel·les per a xarxa viària i espais lliures situades a la plaça del Pintor Vidal Corella.
  Expediente .- E 05301 1998 000724 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre i declarar extingida de mutu acord la concessió relativa al quiosc-bar 'La Puerta', situat als Jardins del Real.
  Expediente .- E 05301 1996 000656 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per a l'abonament de la factura relativa a la presentació i organització de la realització del Dia d'Internet.
  Expediente .- E 00202 2014 000092 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de València, relativa a la subvenció concedida per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00202 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa corregir l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de maig de 2014, pel qual es va acordar aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E 00801 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del contracte d'assegurances de responsabilitat civil/patrimonial i de danys materials de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 01201 2009 000041 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions:
 • 0023.-Resolució núm. 1546-W, de 26 de març.
  Expediente .- E 01306 2014 000803 00 - Aprovat
 • 0024.-Resolució núm. 1703-W, de 2 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2014 000023 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions:
 • 0025.-Resolució núm. 1224-W, de 10 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 005612 00 - Aprovat
 • 0026.-Resolució núm. 1476-W, de 21 de març.
  Expediente .- E 01306 2014 000455 00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2014 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions:
 • 0027.-Resolució núm. 197-W, de 17 de gener.
  Expediente .- E 01306 2013 005349 00 - Aprovat
 • 0028.-Resolució núm. 985-W, de 19 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2013 006959 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el plec de condicions que regulen l'ocupació de terrenys en l'Alt del pi' (Serra), per a la instal·lació d'una estació repetidora de radiocomunicació de la Policia Local de València, i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01401 2013 000086 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació de liquidació corresponent al servici 'Gestió del trànsit en la ciutat de València', a favor d'Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2014 001939 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'ONG Jarit Associació Civil, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E 01902 2013 000120 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació del Col·legi de Metges de la Província de València.
  Expediente .- E 01905 2013 000128 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar modificacions en el Registre Municipal de Centres Educatius de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 02101 2012 000978 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en virtut de la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.
  Expediente .- E 02201 2011 000444 01 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i Càritas Diocesana de València, per a la realització d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat per a l'any 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 000797 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern de 31 de gener de 2014, relatiu a l'aprovació de noves adjudicacions de vivendes a famílies procedents del cens de vivenda precària.
  Expediente .- E 02201 2014 000452 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola, per al desenvolupament del programa 'Promoció d'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social'.
  Expediente .- E 02201 2013 003164 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València, per al finançament de l'activitat d'interés social desenvolupada durant el període comprés entre març i desembre de 2013.
  Expediente .- E 02201 2014 004276 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l'any 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 003873 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació destinada a la realització d'activitats relacionades amb el consum durant l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02402 2014 000013 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 332-X, de 30 d'abril de 2014.
  Expediente .- E 02901 2014 000338 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda municipal per a la inserció 'Ocupació autònoma' 2012, concedida en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2012.
  Expediente .- E 02902 2014 000013 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per al desenvolupament del projecte denominat 'Taller d'infraestructura verda urbana de València 2014'.
  Expediente .- E 03001 2014 000051 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
  Expediente .- E 03401 2014 000187 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191-I, de 25 de febrer de 2014, relativa a la denegació d'una llicència d'estació base de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 03501 2007 000117 00 - Aprovat
 • 0046.-MOCIÓ del regidor delegat de Devesa-Albufera.- Proposa al·legacions a l'Esquema provisional dels temes importants' del procés de planificació hidrològica (revisió 2015), corresponent a la demarcació hidrogràfica del Xúquer, en virtut de resolució de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
  Expediente .- E 03602 2014 000132 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aprovació de la liquidació del complement productivitat de juny 2014.
  Expediente .- E 01101 2014 000825 00 - Aprovat
 • 0048(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Ordinari núm. 492/10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2009 000615 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents:
 • 0049(E).-Reial Acadèmia de Medicina.
  Expediente .- E 01905 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0050(E).-Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E 01905 2014 000060 00 - Aprovat
 • 0051(E).-Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
  Expediente .- E 01905 2014 000061 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa sol·licitar unes ajudes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinades a les finalitats següents:
 • 0052(E).-Millora d'instal·lacions de l'Arxiu Intermedi.
  Expediente .- E 02001 2014 000134 00 - Aprovat
 • 0053(E).-Digitalització de fons de l'Arxiu Municipal.
  Expediente .- E 02001 2014 000137 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació per a realitzar un projecte educatiu en valors d'igualtat de gènere.
  Expediente .- E 02201 2014 004943 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social una ajuda per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 005806 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E 02701 2013 000542 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases per a la concessió de beques a jóvens de València que realitzen estades formatives en l'estranger en el marc del projecte 'Europajove'.
  Expediente .- E 02902 2014 000216 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les memòries dels projectes formatius de tallers d'ocupació que s'indiquen a continuació, dirigits a la formació de persones desocupades majors de 25 anys:
 • 0058(E).-'Recuperació i manteniment de patrimoni'.
  Expediente .- E 02902 2014 000222 00 - Aprovat
 • 0059(E).-'Promoció turística VLC 2014'.
  Expediente .- E 02902 2014 000223 00 - Aprovat
 • 0060(E).-'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera II'.
  Expediente .- E 02902 2014 000224 00 - Aprovat
 • 0061(E).-'Activitats lúdiques i tecnològiques'.
  Expediente .- E 02902 2014 000225 00 - Aprovat
 • 0062(E).-'Conservació i reparació de vehicles de motor'.
  Expediente .- E 02902 2014 000263 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat 'Condicionament de rebaixaments de voreres en passos de vianants'.
  Expediente .- E 03301 2014 000071 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar l'error material detectat de manera directa i manifesta en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contracta de fonts ornamentals de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2014 000038 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
  Expediente .- E 05501 2014 000021 00 - Aprovat
 • 0066(E).-MOCIÓ del primer tinent d'alcalde i vicealcalde.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal desistir del recurs interposat contra l'Orde de 29 de desembre del 2009 del Ministeri de Cultura.
  Expediente .- O 00615 2014 000002 00 - Aprovat
 • 0067(E).-MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde.- Proposa aprovar el nomenament de directora general de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.
  Expediente .- O 00615 2014 000003 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'encàrrec a la contracta global Clece, SA, del servici del personal de la Fira de Juliol 2014.
  Expediente .- E 01904 2012 000001 13 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de les quotes de la Seguretat Social dels mesos de novembre i desembre del 2013 del personal que presta servicis en la UTE Sevicleop-Cleop, en el contracte de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2014 002059 00 - Aprovat
 • 0070(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa mostrar el condol de la Corporació per la defunció del Sr. Francesc Ramírez Izquierdo, conservador de la 'Casa de les Roques'.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI