Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-03-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 10/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 1 al 2, 124-X al 206-X, 894-W al 1381-W, 1-V al 4-V, 84-U al 178-U, 63-T al 107-T, 49-S al 108-S, 21-R al 46-R, 105-Q al 690-Q, 106-P al 284-P, 97-O al 172-O, 59-N al 76-N, 3-M al 12-M, 229-L al 386-L, 7-K al 20-K, 60-J al 103-J, 166-I al 333-I, 1026-H al 1465-H, 231-G al 320-G, 5-F al 10-F, 15-E al 38-E, 12-D al 21-D, 119-C al 209-C, 20-B al 41-B, 17-A al 41-A i 520-Ñ al 905-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de febrer, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de la Resolució núm. 1, de 28 de febrer de 2014, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l´exercici 2013.
  Expediente .- E 04301 2014 000007 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre de nou a informació pública la Memòria corregida del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A.4-1 Parc Central. (24/03/2014)
  Expediente .- E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar la sol·licitud de caducitat del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Músic Chapí. (24/03/2014)
  Expediente .- E 03001 2000 000287 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Entrada Sant Pau. (24/03/2014)
  Expediente .- E 03001 2013 000211 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Benicalap Nord, promoguda per la mercantil Consum Societat Cooperativa Valenciana. (24/03/2014)
  Expediente .- E 03001 2012 000171 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal pel que fa al compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Gasto per la Liquidació dels Pressupostos Consolidats Municipals 2013. (25/03/2014)
  Expediente .- E 05201 2014 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2014. (25/03/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000012 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta de punts continguts en la proposta. (25/03/2014)
  Expediente .- E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0012.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. (25/03/2014)
  Expediente .- E 01902 2012 000122 00 - Aprovat
 • 0013.-PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament dels Centres d'Activitats per a Persones Majors de l'Ajuntament de València. (25/03/2014)
  Expediente .- E 02201 2013 006572 00 - Aprovat
 • 0014.-OAM UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa la modificació de la relació de llocs de treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Universitat Popular per a 2014.
  Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre deute històric de la Comunitat Valenciana.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre el Pla de renovació urbana per als barris de Montolivet i en Corts.
  Rebutjat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el districte escolar únic.
  Expediente .- E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre la constitució d'una mesa d'àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i aplicació de la Llei de Reforma Local 27/2013.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre recurs contenciós administratiu front a la resolució que estableix el catàleg d'unitats dels centres docents públics d'educació infantil i primària de titularitat de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre creació d'un Observatori Municipal d'Arts Escèniques.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre garanties del compliment d'obligacions en drets humans relacionades amb les desaparicions forçades a Espanya i creació d'una comissió institucional de la veritat sobre la repressió de la Dictadura franquista.
  Retirat
 • 0022.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre adaptació del PEPRI del Cabanyal en compliment de l'Orde CUL/3631/2009 del Ministeri de Cultura de 29 de desembre de 2009.
  Contestada
 • 0023.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el botellot.
  Contestada
 • 0024.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre reunió de la Comissió de Seguiment Ambiental de l' Aeroport de València.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mesura de la taxa d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urinaris químics en València a les Fallas.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Broseta, del Grup Socialista, sobre ampliació del Museu Nacional de Ceràmica.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denegació de permís per a la utilització de la sala multiusos de la UP Benimàmet.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre modificació puntual del PGOU en edificis de vivendes ubicats en l'av. de Portugal.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre neteja del circuit de Fórmula 1 al Grau.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació pel que fa a l'execució dels projectes de rehabilitació, ampliació o construcció d'edificis destinats a centres docents públics de la ciutat de València.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aparcament al carrer del Pare Porta.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vivendes no ocupades al carrer de Segària.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gestió de multes en valencià.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre apartaments turístics.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre contenidors emmagatzemats a Natzaret.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per consum d'alcohol en Falles.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls a motoristes durant les Falles.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, en relació amb els actes vandàlics sobre mobiliari urbà.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris del Servici de Bombers.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre crema de vehicles.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre nova proposta de l'Actuació Territorial Estratègica 'València Dinamitza'.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre situació del solar ubicat al carrer de Bernat Descoll.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre proposta veïnal de la plaça del Centenar de la Ploma.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre cessió de sòl municipal de Malilla.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre zona taronja d'aparcament per a residents al barri de Russafa.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació de vivenda en el carrer de Lluís Despuig.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cablejat al carrer de Cofrents.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre contenidors portuaris a Natzaret.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Convent de Sant Josep.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre tramitació del Pla Especial Marina Reial.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre consultes a l'OMIC.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre sancions per la venda de bunyols en Falles.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre molèsties per soroll en la gossera de Benimàmet.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre programes d'Educació Ambiental Llars Verdes.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre canvi de contenidors.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Reglament dels centres d'activitats per a persones majors.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la Nova Fe, de Malilla.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de la Trinitat i la Direcció General de Patrimoni.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estàtues públiques.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre edifici municipal al Parterre.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre local al carrer de Josep de Saragossa, 23.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre camp de futbol de Benimaclet.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre condicions de la Piscina València.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cures pal·liatives i mort digna.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació del projecte de creació d'una xarxa de reutilització de bicicletes.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre sorteig dels punts destinats a la venda de productes típics.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació d'abandó del solar del carrer de Franco Tormo.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre motos Harley Davidson del parc mòbil municipal.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gratuïtat de centres ocupacionals i centre de dia.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la festa cap d'any que es va celebrar al Centre Cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lació d'un bar en part del monument a les víctimes de la riuada de 1957.
  Contestada
 • 0078.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
  Contestada
 • 0079.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre sentència relativa a la reprovació d'un assessor del seu grup municipal.
  Contestada
 • 0080.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional amb motiu de la mort de l'Excm. Sr. Adolfo Suárez González.(Llegida al començament de la sessió)
  Aprovat
 • 0081.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de condol per la mort del Sr. Joaquín Marín, periodista Ràdio València-Cadena Ser.
  Aprovat
 • 0082.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre les determinacions contingudes en el projecte de Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer que afecten l'espai natural protegit de l'Albufera de València.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI