Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-09-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i extraordinària i urgent que van tindre lloc el dia 8 de setembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015, sobre designació de representant en la Comissió Delegada del Consorci València 2007.
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa designar vocal titular de la Junta Local de Seguretat de València.
  Expediente .- E-00401-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 380/14, interposat contra Resolució de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social que va minorar la subvenció concedida a l'Ajuntament per al taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
  Expediente .- E-00501-2014-000231-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 391/14, interposat contra l'adjudicació del contracte d'explotació del poliesportiu 'Juan Antonio Samaranch'.
  Expediente .- E-00501-2016-000207-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 85/15, interposat contra cànon i actualització de fiança, exercici 2014, relatius a la concessió d'aparcaments en diversos emplaçaments.
  Expediente .- E-00501-2016-000205-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 479/15, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora de factures derivades del contracte del servici de neteja.
  Expediente .- E-00501-2016-000215-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 87/13, interposat contra desestimació de reclamació d'interessos de demora de factures per servicis de retirada de vehicles en vies públiques.
  Expediente .- E-00501-2013-000105-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara l'arxivament de les actuacions en el PA núm. 255/16, sobre suspensió provisional de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000213-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara l'arxivament de les actuacions en el Procediment Especial per a la Protecció dels Drets Fonamentals 196/16, sobre suspensió provisional de funcions.
  Expediente .- E-00501-2016-000214-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa substitucions de personal en el pla d'ocupació 'Treball ciutat de València Activa Ocupa 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-000758-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball de personal subaltern (JP1), en la Secció de Centres Educatius del Servici d'Educació, referència núm. 866.
  Expediente .- E-01101-2016-000951-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 8240.
  Expediente .- E-01101-2016-001210-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió de patrimoni històric i cultura per al Servici d'Acció Cultural, referència núm. 6604.
  Expediente .- E-01101-2016-001060-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) de juliol de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001328-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) d'agost de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001329-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de setembre 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001375-00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa, en compliment de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, classificar les proposicions del procediment per a contractar la prestació del servici de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000097-00 - Aprovat
 • 0020.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres 'Ampliació xarxa ciclista 2015', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000113-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de resolució de mutu acord de la concessió de l'explotació d'un estacionament públic de vehicles al subsòl del carrer d'Esteban Dolz del Castellar.
  Expediente .- E-04101-2016-000092-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns un aparcament de vehicles situat al subsòl del carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-05303-2009-000288-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.01.002 i 1.S3.01.480, per a donar d'alta l'edifici 'Parc de Bombers del Centre Històric i dependències de la Policia Local 1a Unitat del Districte de Ciutat Vella', i regularitzar la xarxa viària circumdant.
  Expediente .- E-05303-2015-000149-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa promoure reclamació prèvia a la terceria de domini davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social, URE-03 de València, per a cancel·lar l'embargament sobre unes finques de propietat municipal.
  Expediente .- E-05303-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Centrals una nau situada al carrer de Santa Cruz de Tenerife.
  Expediente .- E-05304-2016-000115-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa imposar una penalitat a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, per incompliment del contracte per a la prestació dels servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit destinat al contracte de subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2013-000234-00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 107303.
  Expediente .- E-01305-2015-000488-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes de juliol.
  Expediente .- E-01401-2016-005294-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de diverses factures de publicitat de 2015.
  Expediente .- E-01903-2016-000302-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'un proveïdor d'Expojove 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000609-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del quart trimestre de 2016 del Centre Cultural La Rambleta.
  Expediente .- E-01905-2015-000158-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Empreses de Teatre, Circ i Dansa (AVETID), per al Festival Internacional d'Arts Escèniques en la ciutat de València, edició 2016.
  Expediente .- E-02000-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor d'Amical Mauthausen, per al projecte 'La deportació republicana. Mauthausen 2016. Recordant Montserrat Roig'.
  Expediente .- E-02000-2016-000060-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos de juliol i agost del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa denegar la segona pròrroga del conveni amb Creu Roja Espanyola per a la intervenció social a la ciutat de València i iniciar tràmits per a l'aprovació d'un nou instrument de col·laboració.
  Expediente .- E-02201-2013-003377-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per ADSIS i CERMI dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Secretariat Gitano relativa a la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa de promoció social i laboral de la dona gitana 'Opre Romnia'.
  Expediente .- E-02201-2014-000798-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per la Fundació Randstad relativa al projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per Musol i la reformulació sol·licitada per Assemblea de Cooperació per la Pau dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de pagament de dos factures relatives als actes de commemoració del 8 de març 'Dia Internacional de la Dona'.
  Expediente .- E-02201-2016-000351-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de juliol del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2016-000381-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de juliol del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000382-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes d'agost del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000402-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció al centre municipal d'activitats per a persones majors 'Benimaclet'.
  Expediente .- E-02224-2016-000049-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la realització d'una campanya d'informació i difusió sobre envelliment saludable, actiu i participatiu.
  Expediente .- E-02224-2016-000078-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02301-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del Concurs de Redacció de la Junta Municipal de Patraix per al 2016.
  Expediente .- E-02301-2016-000280-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del Certamen Literari de la Junta Municipal de Patraix per al 2016.
  Expediente .- E-02301-2016-000306-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria del Concurs 'Cap a un camí escolar segur' de la Junta Municipal d'Abastos per al 2016.
  Expediente .- E-02301-2016-000253-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'addenda 2016 al conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
  Expediente .- E-03103-2013-000048-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar de Palància.
  Expediente .- E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Masquefa.
  Expediente .- E-03103-2014-000011-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al segon trimestre de l'any 2016.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1700, de 22 d'abril de 2016, d'inadmissió de proposta de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2004-001466-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1702, de 22 d'abril de 2016, d'inadmissió de proposta de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2005-000739-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-1840, de 5 de maig de 2016, d'inadmissió de proposta de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2005-000738-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
  Expediente .- E-04001-2016-000119-00 - Aprovat
 • 0060.-PRECS I PREGUNTES
 • 0061(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa la designació de membre en el Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-00401-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits de cap Oficina Benestar Social (TD).
  Expediente .- E-01101-2015-000153-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap secció mitjana (TD) en el Servici de Pobles de València.
  Expediente .- E-01101-2016-001338-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01201-2016-000382-00 - Aprovat
 • 0065(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 283/15 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000122-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-01905-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa ratificar la firma de la sol·licitud davant de la Comissió Europea de la proposta Life denominada 'Ecological Salt Marshes Restoration in SCI l'Albufera Valencia. Its Integration in Areas with Hight Socio-economic Use' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-03602-2016-000188-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa ratificar la firma de la sol·licitud davant de la Comissió Europea de la proposta Life denominada 'Reducció de l'empremta de carboni i mitigació del canvi climàtic en el ramat caprí lleter, a partir d'un canvi en l'alimentació mitjançant de la valoració de residus agrícoles. LOW CARBON FEED' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-03602-2016-000189-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02000-2016-000056-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa la finalització del conveni de col·laboració amb l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  Expediente .- E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar la subvenció per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència social convocada per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  Expediente .- E-02201-2016-000407-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció per al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral.
  Expediente .- E-02201-2016-000413-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar els convenis de col·laboració derivats de la campanya de promoció de mercats municipals 'Bonic/a fest'.
  Expediente .- E-02901-2016-001255-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució CF-1409, de 9 de setembre de 2016, sobre rectificació dels plecs de prescripcions tècniques que regixen el contracte del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera i ampliació del termini de proposicions.
  Expediente .- E-04101-2016-000093-00 - Quedar assabentat
 • 0075(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa alliberar el crèdit autoritzat per acord de la Junta de Govern Local d'1 de juliol de 2016 en l'aplicació pressupostària IF650 24120 47000.
  Expediente .- E-02902-2016-000358-00 - Aprovat
 • 0076(E).-TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANA. Dóna compte de l'informe de conclusions sobre retaxació de dos parcel·les del parc de Capçalera.
  Expediente .- E-C1509-2016-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa concedir una subvenció a la Fundació de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01401-2016-005046-00 - Aprovat
 • 0078(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost Municipal de 2016.
  Expediente .- E-04301-2016-000363-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI