18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
17-04-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 d'abril de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa als subfactors específics N i F de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01002-2015-000062-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 586.
  Expediente .- E-01002-2015-000067-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la gestió i explotació del Teatre el Musical, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2014-000163-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.15.360 i 1.S5.15.595, regularitzar el codi 1.S3.15.539 i donar d'alta en les relacions A3-Places enjardinades, A5-Instal·lacions esportives i S3-Sòl via pública, totes situades a la plaça de Sant Jeroni.
  Expediente .- E-05303-2014-000045-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-00202-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI D’INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Federico Doménech, SA, per al Congrés Innova València.
  Expediente .- E-00202-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00801-2015-000040-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa el reconeixement de l'obligació de factures emeses per l'empresa Canon.
  Expediente .- E-01201-2015-000044-00 - Aprovat
 • 0010.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00111 2008 7066.
  Expediente .- E-01305-2008-000186-00 - Aprovat
 • 0011.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 19309.
  Expediente .- E-01305-2014-000095-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 568-W, de 12 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-004779-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 574-W, de 12 de febrer de 2015.
  Expediente .- E-01306-2014-005032-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 869-W, de 10 de març de 2015.
  Expediente .- E-01306-2015-000661-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-002558-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte per a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2011-000004-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió de subvencions 2015 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2015-000039-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Pilota Valenciana Pelayo corresponent a la subvenció concedida als clubs esportius d'alt nivell, temporada 13/14.
  Expediente .- E-01903-2014-000174-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Penya Ciclista Campanar corresponent al conveni singular firmat amb l'esmentada entitat per a l'organització del XIX Ciclocròs Internacional Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2014-000299-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació Espanyola d'Associacions de Futbolistes Veterans corresponent a la subvenció concedida per a sufragar els gastos derivats de l'organització i realització de la 1a Jornada de la Lliga Solidària FEAFV.
  Expediente .- E-01903-2014-000355-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Comité Paralímpic Espanyol corresponent a l’ajuda econòmica concedida per a sufragar els gastos derivats del Campionat d'Europa de Vela Paralímpica 2.4 MR.
  Expediente .- E-01903-2014-000363-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana corresponent a la subvenció concedida per a sufragar els gastos derivats de la realització de l'esdeveniment ‘World Pàdel Tour de València’.
  Expediente .- E-01903-2014-000365-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria de subvencions destinades als clubs esportius de la ciutat de València per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2015-000071-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d’Artistes Fallers.
  Expediente .- E-01904-2014-000295-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Junta Central Vicentina.
  Expediente .- E-01904-2014-000301-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida al Capítol Metropolità de València.
  Expediente .- E-01904-2014-000302-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l’addenda per a l’any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València.
  Expediente .- E-01904-2015-000389-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a CulturArts.
  Expediente .- E-01905-2014-000008-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció de 2014 concedida a l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-01905-2014-000039-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vicenco Art, SL.
  Expediente .- E-02001-2015-000232-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D’EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria del xec escolar per al curs 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació pels servicis prestats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València en el Punt de Trobada Familiar durant desembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-001978-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal ‘Gravador Planes’. Any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-002160-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació una subvenció destinada al finançament dels gastos de funcionament de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02401-2015-000686-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment, conservació i explotació de l'estació de bombament 'Pinedo II'.
  Expediente .- E-02701-2013-000500-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment, conservació i explotació de la comporta ‘Germans Machado’.
  Expediente .- E-02701-2013-000501-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment de la nova estació de bombament de ‘Canta-ranes’.
  Expediente .- E-02701-2014-000486-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar els costos anuals de manteniment de les instal·lacions de sanejament de ‘Massarrojos Nord’.
  Expediente .- E-02701-2014-000489-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació i pagament a favor de determinats proveïdors per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02901-2015-000089-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar per a l'exercici 2015 el Programa Aula Exprés ‘En Positiu' i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02902-2015-000052-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar per a l'exercici 2015 el Programa Aula Exprés ‘Recicla't’ i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02902-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar per a l'exercici 2015 el Programa Aula Exprés ‘Work in Languages’ i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02902-2015-000054-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la visita a València dels socis del projecte Urbact II ‘My Generation at Work’.
  Expediente .- E-02902-2015-000078-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada a Benimàmet, partida de les Carolines, carretera de Paterna.
  Expediente .- E-03103-2008-000050-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació de dos parcel·les situades a l’avinguda del Doctor Tomàs Sala i al carrer del General Barroso.
  Expediente .- E-03103-2008-000071-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions, portar a efecte l’expropiació i reconéixer una obligació de crèdit relativa a una parcel·la situada al carrer de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E-03103-2010-000046-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada al carrer de Luis Crumiere.
  Expediente .- E-03103-2010-000063-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions, portar a efecte l’expropiació i reconéixer una obligació de crèdit relativa a una parcel·la situada al carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-03103-2011-000046-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d’Expropiacions i portar a efecte l’expropiació d’una parcel·la situada entre els carrers de Yáñez de la Almedina y de Lluís Peixó.
  Expediente .- E-03103-2012-000001-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d’expropiació d’una parcel·la situada en la confluència dels carrers del 9 d'Octubre i de Castán Tobeñas.
  Expediente .- E-03103-2012-000032-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació única i final de les obres d'adequació de la urbanització a la pedania de Mauella-Tauladella.
  Expediente .- E-03301-2015-000065-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de gener 2015 pels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2015-000073-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la factura de febrer 2015 pels treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres de repavimentació de la calçada al carrer de Fèlix Pizcueta.
  Expediente .- E-03301-2015-000074-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2015, sobre acceptació de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a la conservació i millora de camins rurals i aprovació de la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-03401-2014-000448-00 - Aprovat
 • 0058.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Europa Press Delegaciones, SA.
  Expediente .- E-04103-2014-000048-00 - Aprovat
 • 0059.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Artes Gráficas Juan Sáez, SL.
  Expediente .- E-04103-2014-000086-00 - Aprovat
 • 0060.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Gabinet de Comunicacions.
  Expediente .- E-04103-2015-000035-00 - Aprovat
 • 0061.-MOCIÓ del tinent d’alcalde delegat d’Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Dóna compte de la memòria d’activitats del Jurat Tributari corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00408-2015-000201-00 - Quedar assabentat
 • 0061.-PRECS I PREGUNTES
 • 0062(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa abonar als grups polítics municipals la primera i segona entrega a compte de l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00201-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari, segons documentació de la Direcció Superior de Policia de València, atestat núm. 774/15.
  Expediente .- E-01002-2015-000148-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el programa ‘Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aportació per extensió de xarxa. Exercici 2015’.
  Expediente .- E-02701-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la transferència a la Fundació València Crea 2015.
  Expediente .- E-00202-2014-000075-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de salvament i socorrisme en platges i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000011-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat tècnic núm. 1 de les obres de ‘Construcció de la infraestructura esportiva Pavelló de la Fontsanta’, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa requerir l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana perquè entregue a l'Ajuntament de València els Coberts 4 i 5.
  Expediente .- E-05305-2014-000080-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0070(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa assignar a l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, de manera provisional, l'enjardinament i la gestió integral de l'espai existent entre els carrers de Ruaya, de Bilbao, del Filòleg Sanelo i de Sagunt.
  Expediente .- E-04001-2015-000317-00 - Aprovat
 • 0071(E).-MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins i vicepresidenta de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge en relació amb l'enjardinament provisional dels ‘Jardins Antiga Fàbrica de Tabacs’.
  Expediente .- E-04001-2015-000306-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000024-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar els errors de transcripció detectats en els acords de la Junta de Govern Local pels que s'aprova la classificació i requeriment i l'adjudicació del contracte de servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat de València, dividit en dos lots.
  Expediente .- E-04101-2013-000135-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI