21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
22-04-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE ABRIL DE 2016

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 d'abril de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PA núm. 414/15, sobre desestimació de reclamació diligència d'embargament per impagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2014.
  Expediente .- E-00501-2016-000088-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 14/14, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra sancions tributàries en matèria d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2014-000126-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 369/14, contra requeriment del reintegrament dels gastos per una actuació d'emergència.
  Expediente .- E-00501-2016-000086-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria aclaridora del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 137/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000077-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 175/15, interposat contra acord del Jurat Tributari desestimatori d'una reclamació seguida contra denegació de devolució de taxa per retirada de vehicles.
  Expediente .- E-00501-2016-000087-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a la sol·licitud de trasllat a lloc de cap de negociat administratiu, referència núm. 4034, en el Servici Fiscal d'Ingressos.
  Expediente .- E-01101-2016-000304-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 8550, en el Servici de Planejament.
  Expediente .- E-01101-2016-000514-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a la sol·licitud de trasllat de personal subaltern (PH), referència núm. 6641, en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2016-000518-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 965, en el Servici de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000552-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICIO DE PATRIMONI. Proposa procedir a l'execució subsidiària del desallotjament dels efectes situats al solar municipal del carrer del Doctor Marcos Sopena, a càrrec de Dealcri, SL.
  Expediente .- E-05304-2010-000110-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de febrer derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
  Expediente .- E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació del proppassat mes de març derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament Un riu de xiquets.
  Expediente .- E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la documentació final d'obra del projecte d'obres de rehabilitació i habilitació de la nau situada al carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a auditori.
  Expediente .- E-00202-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Eltec It Service, SL.
  Expediente .- E-00801-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament d'uniformitat per al personal de la Policia Local.
  Expediente .- E-01201-2013-000124-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament de combustible i al servici de telefonia mòbil de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2016-000220-00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 21553.
  Expediente .- E-01305-2014-000256-00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 70207.
  Expediente .- E-01305-2014-000282-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa contractar la prestació del servici de bar-cafeteria de la Central de Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000013-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar els supòsits, requisits i procediments per a l'obtenció del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2016.
  Expediente .- E-01801-2016-001021-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Pilota Valenciana Pelai València corresponent a la subvenció concedida per a la realització de diversos esdeveniments durant l'exercici 2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000053-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Patinatge 'Ciutat del Túria' corresponent a la subvenció concedida per a la temporada 2014-2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000205-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Garin 1820, SA, corresponent al subministrament d'espolins de la fallera major infantil 2016, lot B.
  Expediente .- E-01904-2015-000573-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció per a l'exercici 2015 concedida a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E-02000-2015-000065-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02000-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
  Expediente .- E-02001-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures en concepte de seguretat en els museus.
  Expediente .- E-02001-2016-000042-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures presentades per diverses empreses.
  Expediente .- E-02001-2016-000063-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió integral de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera', fins a l'adjudicació del nou contracte.
  Expediente .- E-02201-2009-002192-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI), fins a l'adjudicació del nou contracte.
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de pagament de les factures relatives als actes de commemoració del dia 8 de març de 2016 'Dia Internacional de la Dona'.
  Expediente .- E-02201-2016-000152-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la creació del Consell Municipal de Cooperació de València i el corresponent projecte de reglament.
  Expediente .- E-02201-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna de la factura del proppassat mes de març del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E-02201-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de març del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2016-000157-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de març del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2016-000163-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de març del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000034-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa l'inici d'un procés participatiu per a la revisió del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2016-000110-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa acceptar la donació de l'Obra Social 'la Caixa' per al desenvolupament del projecte 'El sentir del sol'.
  Expediente .- E-02410-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la conformitat a l'acord de la Comissió de Seguiment del conveni marc firmat entre la Generalitat i Ecoembalajes España que prorroga per a l'any 2016 les condicions econòmiques de les clàusules 2 i 3 de l'annex II previstes per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02801-2014-000076-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la modificació dels estatuts del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana per a l'adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre.
  Expediente .- E-02901-2016-000653-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuada la devolució d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén jove 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000132-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuada la devolució d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén jove 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuada la devolució d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén jove 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000178-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuada la devolució d'una ajuda municipal a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén 2015'.
  Expediente .- E-00202-2015-000237-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura emesa en concepte de creació i aplicació de nova base de dades de l'agència municipal de col·locació 'A Punt'.
  Expediente .- E-02902-2014-000019-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E-02902-2014-000435-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuada la devolució d'una ajuda municipal a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000235-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'ingrés corresponent al reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte ajuda municipal a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la Federació d'Empreses Valencianes d'Economia Social (FEVES).
  Expediente .- E-02902-2016-000090-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el conveni urbanístic de gestió i execució del planejament a subscriure amb Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, i els propietaris de sòl d'una parcel·la ubicada en l'àmbit de la unitat d'execució A4-1 'Parc Central'.
  Expediente .- E-03102-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament corresponent a part de la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'urbanització.
  Expediente .- E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0057.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament el primer semestre de 2016.
  Expediente .- E-04103-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament, en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
  Expediente .- E-H4962-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (Emivasa), en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant els mesos de març a desembre de 2016.
  Expediente .- E-H4962-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0059.-PRECS I PREGUNTES
 • 0060(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000092-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa autoritzar la posada en funcionament del Registre de Demandants de Lloguer Social.
  Expediente .- E-03910-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar la constitució d'hipoteca sobre la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament complementari del que es construïx en subsòl privat situat al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la suspensió de mesura cautelar.
  Expediente .- E-01101-2016-000493-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa no accedir a la suspensió de mesura cautelar.
  Expediente .- E-01101-2016-000495-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la correcció d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 d'abril de 2016, sobre adscripció provisional en lloc de cap bombers, referència núm. 2657.
  Expediente .- E-01101-2016-000308-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar els nomenaments interins de huit arquitectes tècnics/iques.
  Expediente .- E-01101-2016-000545-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a subaltern en el lloc de treball referència núm. 846.
  Expediente .- E-01101-2016-000555-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7721, en el Servici d'Energies Renovables i Canvi Climàtic.
  Expediente .- E-01101-2016-000556-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en lloc de treball de cap de Servici (TD) per procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2015-001261-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre parcialment la convocatòria de Xarxa Llibres 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000574-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació de pagament corresponent a la factura emesa en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut de diverses obres d'urbanització realitzats el proppassat mes de març.
  Expediente .- E-03301-2015-000248-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2015, 3a part.
  Expediente .- E-01904-2016-000411-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar, disposar, aprovar i compensar el reconeixement de l'obligació practicada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA (Emivasa) pels servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram.
  Expediente .- E-H4962-2016-000007-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI