Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-12-2011
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria diciembre (Exp 42/2011)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1151 a 1156, 445-G a 590-G, 142-S a 166-S, 2262-H a 2986-H, 604-P a 745-P, 329-U a 404-U, 353-C a 487-C, 133-M a 185-M, 341-T a 433-T, 48-K a 51-K, 321-X a 401-X, 228-O a 302-O, 55-B a 70-B, 2372-W a 3012-W, 43-R a 62-R, 60-A a 70-A, 50-J a 63-J, 37-D a 68-D, 16-F i 17-F, 395-L a 544-L, 24-E a 26-E, 93-Q a 110-Q, 488-I a 678-I y 1945-Ñ al 2529-Ñ, corresponents al mes de novembre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 28 d'octubre i 4, 11, 18, 21 i 25 de novembre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 1157, de 12 de desembre de 2011, sobre nomenament de vocals en la Junta Municipal de Russafa.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 1158, de 13 de desembre de 2011, sobre designació de representants en la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenrotllament i la Innovació.
  Quedar assabentat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PGOU de València als carrers del Nou d'Octubre, Poeta Rafael Alberti, Serra Calderona i Metge Pediatre Comín. (26/12/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000037 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de Modificació del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea, en l'àmbit de la Unitat d'Execució núm. 4, carrers d'Entença i d'Escoles del Temple, i catalogació dels edificis dels carrers dels Mestres, 7, i d'Escoles del Temple, 6 i 8. (26/12/2011)
  Expediente .- E 03502 2004 000078 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació d'ordenació detallada del PGOU 'Aparcament privat en subsòl públic RV al carrer del Clariano, cantó amb el carrer del Palància'. (26/12/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000254 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rectificar l'error material en l'art. 9.2 del Text Refós de les Normes Urbanístiques de la Modificació 1 del Pla Parcial Sector Residencial Font de Sant Lluís. (26/12/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000259 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar l'annex al Conveni urbanístic regulador de la Unitat d'Execució Avinguda de Tomàs de Sala.
  Expediente .- E 03001 1997 000671 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada per al desenrotllament de la Unitat d'Execució Torís-Tres Forques, presentada per la mercantil Hogares Urbanos, SL. (26/12/2011)
  Expediente .- E 03001 2010 000261 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara pertinent el recurs de cassació contra la Sentència de la Sala de València que va declarar la inadmissibilitat del contenciós núm. 2/120/06 interposat contra l'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 1 del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6 Malilla i estima el contenciós en el sentit d'anul.lar la inclusió dels terrenys propietat de les persones recurrents, ubicats a l'avinguda d'Ausiàs March, cantó amb el carrer de J. M. Izquierdo. (27/12/2011)
  Expediente .- E 00501 2006 000118 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret dictat per la Sala de València, que declara acabat el recurs contenciós administratiu PO 1/246/2010, interposat per CORE PROURVI, SL, contra Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per la qual es va aprovar la modificació del PGOU en l'àmbit el Grau-Cocoters i Pla Parcial sector el Grau. (27/12/2011)
  Expediente .- E 00501 2010 000673 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2010, per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València incloses en l'àmbit subjectiu de l'art. 4.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre. (27/10/2011)
  Expediente .- E 05201 2011 000033 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport públic col.lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports per a l'exercici 2012. (27/12/2011)
  Expediente .- E 01801 2011 004834 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposen aprovar definitivament el Pressupost Municipal de 2012. (27/12/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000067 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació. (27/12/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000068 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud relativa a la declaració com a obra d'especial interés i utilitat municipal l'obra de construcció del complex administratiu 9 d'Octubre al carrer de Castán Tobeñas, 77. (27/12/2011)
  Expediente .- E H4963 2011 500512 00 - Aprovat
 • 0019.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat. (27/12/2011)
  Expediente .- E 01101 2011 001801 00 - Aprovat
 • 0020.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (27/12/2011)
  Expediente .- E 01101 2011 002128 00 - Aprovat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre la creació d'una Comissió d'Investigació sobre Emarsa.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre col.laboració de l'Ajuntament de València amb la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes en relació amb l'empresa Emarsa.
  Expediente .- E 00606 2011 000044 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
  Retirat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic municipal d'ús escolar a disposició d'empreses privades.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, que proposa congelar els preus del transport públic.
  Retirat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, que proposa que als plecs d'adjudicació figuren clàusules que afavorisquen la igualtat entre dones i hòmens.
  Rebutjat
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre la rehabilitació del Reial Col·legi de l'Art Major de la Seda.
  Expediente .- E 00606 2011 000045 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la subvenció extraordinària del Centre d'Investigació Príncep Felipe.
  Rebutjat
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre el cas Palma Arena.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament per les Sres. Menguzzato, Castillo i Albert, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre subscripció d'un conveni amb la Conselleria de Benestar Social per al manteniment i funcionament de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
  Rebutjat
 • 0031.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la construcció per part del València, CF, d'un poliesportiu al barri de Benicalap.
  Retirat
 • 0032.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la convocatòria i l'orde del dia dels consells de les juntes municipals.
  Retirat
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre l'Institut Nóos.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre la situació actual de la permuta de solars en relació amb la construcció del nou estadi de futbol.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre els contractes subscrits entre l'Institut Nóos i l'Ajuntament o qualsevol de les seues fundacions.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció de 41 VPP al sector de les Moreres.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció per Gesfesa de dos edificis de 73 i 93 VPP per a lloguer al sector de les Moreres.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció per Gesfesa d'un edifici de 72 VPP per a lloguer al sector de Quatre Carreres.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció per Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar, SLU, de quatre edificis de VPP per a lloguer al sector de Patraix.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la construcció per Gesfesa de cinc edificis per a lloguer al sector de Patraix.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre expropiacions pendents de pagament com a conseqüència de sentències judicials.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el trasllat de la Biblioteca Municipal de Benimaclet.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre informe urbanístic en relació amb l'Autorització Ambiental Integrada de la mercantil Bunge Ibérica.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Festival VEO.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la factura de telefonia mòbil.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre disminuir gastos generats pels membres de la corporació.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les instal.lacions de l'antic parc zoològic.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la campanya de multes a ciclistes.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el deute de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el cessament de la prestació del servei de l'empresa Dervec Gestión Integral.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el procés d'adjudicació del servici que presten els centres municipals de Joventut.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre encàrrecs a la Televisió Digital Municipal de València d'espots i magazins publicitaris.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la qualificació del sòl de la Depuradora de Pinedo.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre quantitats transferides a la Societat Televisió Digital Municipal, SA.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions a ciclistes.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre aparcaments per a motocicletes.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre deficiències al mercat de Russafa.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre adhesió de l'Ajuntament al Pla de Xoc de la Diputació.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre taxes no ingressades.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el préstec de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre situació de la concessió administrativa Rain Forest Valencia, SA, del projecte Bioparc.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els Plans d'Ocupació per a jóvens universitaris en pràctiques.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el CEiD 2012.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les connexions wifi a València.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les microempreses a València.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla Estratègic de la Ciutat de València 2010-2020.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els tallers de formació per a jóvens i immigrants.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el dispositiu de neteja durant el temporal de vent del mes de desembre.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre infraccions viàries al voltant de l'estadi de Mestalla.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre infraccions viàries al Jardí del Túria.
  Contestada
 • 0072.-Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, del Grup Socialista, sobre convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0073.-Prec formulat pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Corredor Mediterrani.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI