13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-05-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE MAYO DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de maig de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00408-2018-000325-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del recurs PO núm. 397/2008 interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació 'Camí de Montcada'.
  Expediente .- E-00501-2008-000183-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PO núm. 803/2010 interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI 'Músic Chapí' del PGOU.
  Expediente .- E-00501-2010-000721-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PA núm. 272/2017 interposat contra imposició de sanció per infracció tipificada en l'Ordenança municipal d'ocupació del domini públic municipal.
  Expediente .- E-00501-2018-000150-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del recurs PA núm. 191/2017 interposat contra desestimació de sol·licitud de reconeixement del seu dret a disfrutar de reducció de jornada, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2018-000162-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 1/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatori de la sol·licitud de reconeixement del dret a disfrutar o a la retribució de les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000163-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 5/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000164-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 3/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000165-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el recurs PA núm. 426/2017 interposat per sobre recàrrec i interessos de liquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
  Expediente .- E-00501-2018-000153-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el recurs PA núm. 369/2017 interposat contra imposició sanció per infracció de l'Ordenança municipal sobre l'exercici de la prostitució en la via pública.
  Expediente .- E-00501-2018-000152-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-8RE05-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 8883, en el Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
  Expediente .- E-01101-2018-001116-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció adjunt a cap de servici (TD), referència núm. 8956, en el Servici de Patrimoni, Secció d'Inventari i Drets Reals.
  Expediente .- E-01101-2018-001141-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 8521, en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua, Secció Planificació i Projectes.
  Expediente .- E-01101-2018-001119-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 8532, en la secció Fonts i Sistemes Automàtics de Sanejament.
  Expediente .- E-01101-2018-001121-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció adjunt a cap de servici (TD), referència núm. 8915, en el Servici de Vivendes, Secció Administrativa.
  Expediente .- E-01101-2018-001126-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció adjunt a cap de servici (TD), referència núm. 8909, en el Servici de Disciplina Urbanística, Secció Ordres d'Execució.
  Expediente .- E-01101-2018-001133-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 6956, en la Secció d'Arquitectura i Supervisió de Projectes del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2018-001435-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional d'un oficial de bombers per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2018-001285-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària de diversos llocs de treball en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2018-000986-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament provisional per millora d'ocupació com a tècnic d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2018-001655-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Adaptació de peces de roba tradicionals' en concepte d'indemnització per finalització del contracte.
  Expediente .- E-01101-2017-001986-00 - Aprovat
 • 0024.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'alienació de catorze immobles de propietat municipal i naturalesa jurídica patrimonial (dividit en catorze lots), classificar les proposicions i requerir a l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000017-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra un acte d'exclusió de la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E-04101-2017-000081-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra el plec de clàusules administratives particulars que regix la contractació dels servicis per a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres del camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla.
  Expediente .- E-04101-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer de Bèrnia.
  Expediente .- E-05304-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud efectuada per Creu Roja Espanyola de cessió de dos parcel·les situades al carrer d'Alboraia.
  Expediente .- E-05307-2017-000071-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'exercici 2017 presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana.
  Expediente .- E-00202-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar el reintegrament de l'import no justificat en relació al conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto corresponent a la pròrroga del contracte de servicis informàtics per al suport a l'explotació i evolució dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
  Expediente .- E-00801-2016-000053-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa prorrogar l'acord marc per a la contractació dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular.
  Expediente .- E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de llavat de vehicles i motos.
  Expediente .- E-01201-2018-000276-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per obres adjudicades en 2017.
  Expediente .- E-01201-2018-000281-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2018-000286-00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 144/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2011-000556-00 - Aprovat
 • 0038.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01601-2017-000032-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa concedir una pròrroga per a l'execució de les obres del 'Projecte d'actuacions preparatòries. Ferms i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
  Expediente .- E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprobar el reintegrament total de la subvenció concedida al Club Esportiu Malilla-Escola de Futbol.
  Expediente .- E-01903-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa deixar sense efecte el punt tercer de l'acord de Junta de Govern Local de data 2 de març de 2018 i en conseqüència alliberar el crèdit de la proposta de gasto.
  Expediente .- E-01905-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la justificació de la quota anual abonada a favor de Casa Àsia en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01909-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
  Expediente .- E-02000-2017-000071-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a la valoració i concessió de les subvencions a programacions i projectes culturals 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic per a la concessió de subvencions directes a entitats culturals sense ànim de lucre de 2018.
  Expediente .- E-02000-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de diversos quadres i fotografies de la família Benlliure.
  Expediente .- E-02001-2018-000107-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000129-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de subrogació del personal que treballa en les escoles infantils Solc i Quatre Carreres.
  Expediente .- E-02101-2018-000116-00 - Retirat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'activitats en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2013-000484-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar la factura del proppassat mes de febrer del contracte de prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar la factura del proppassat mes de març del contracte de prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar corresponents a desembre de 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000132-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció per a projectes d'intervenció col.laborativa 2017 a Moviment contra la Intolerància.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial de Treball Social en virtut dels servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar durant els proppassats mesos de febrer i març.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte el conveni de col·laboració amb Clece, SA, com a conseqüència del tràmit per a l'aprovació d'un nou conveni que instrumente la col·laboració.
  Expediente .- E-02201-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar del mes de desembre del 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000157-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per Col·lectiu Lambda de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2016.
  Expediente .- E-02230-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis dels concursos de Còmic i Relat Curt organitzats per les Juntes Municipals de Russafa i d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2017-000178-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Abastos per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000329-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Marítim per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida en 2017 a l'AMPA del CEIP 'Mare Nostrum'.
  Expediente .- E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió dels servicis per a l'establiment de la recollida orgànica i ampliació de la recollida selectiva a la zona 1 de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02801-2018-000513-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió dels servicis per a l'establiment de la recollida orgànica i ampliació de la recollida selectiva a la zona 2 de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02801-2018-000514-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió dels servicis per a l'establiment de la recollida orgànica i ampliació de la recollida selectiva a la zona 3 de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02801-2018-000515-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1028, de 8 de febrer de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per al mercat extraordinari de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2017-001920-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs de millora i instal·lacions al mercat d'Algirós.
  Expediente .- E-02901-2018-001581-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU que afecta a una parcel·la que recau a l'avinguda de Blasco Ibáñez-Plaça Xúquer de València.
  Expediente .- E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de renovació d'infraestructures al carrer del Literat Gabriel Miró i reconèixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 2 i final.
  Expediente .- E-03301-2017-000262-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016 pel qual es va autoritzar la posada en funcionament del Registre de Demandants de Lloguer Social.
  Expediente .- E-03910-2016-000005-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
  Expediente .- E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2018-000027-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici del carrer dels Àngels.
  Expediente .- E-03910-2018-000028-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici del carrer de Tramoyeres.
  Expediente .- E-03910-2018-000038-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici del carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2018-000090-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2018-000091-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Pare Lluís Navarro.
  Expediente .- E-03910-2018-000108-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici del carrer de la Reina.
  Expediente .- E-03910-2018-000109-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-04901-2018-000067-00 - Aprovat
 • 0083.-UNIVERSITAT POPULAR. Proposa el nomenament de directora de l'organisme autònom municipal Universitat Popular.
  Expediente .- E-70008-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0084.-MOCIÓ de la presidenta delegada del Consell Agrari Municipal sobre la circulació de vehicles agraris.
  Expediente .- E-70009-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0084.-PRECS I PREGUNTES
 • 0085(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2018.
  Expediente .- E-04906-2018-000008-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a diversos membres de la Policia local.
  Expediente .- E-01404-2018-000071-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01903-2018-000116-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de qualsevol de les subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva durant l'any 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001279-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la aprovació de la pròrroga del conveni 'Opre Romnia' amb la Fundació Secretariat Gitano.
  Expediente .- E-02201-2016-000222-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2018-000237-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 i aprovar la convocatòria de subvencions amb concurrència competitiva per a projectes de promoció de la salut i consum responsable 2018.
  Expediente .- E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-02501-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució voluntària de l'import que s'ha de reintegrar i dels interessos d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000354-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos professionals del programa 'Activa Jove VLC 2017-2018-POEJ'.
  Expediente .- E-02902-2018-000416-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000749-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de les ajudes municipals al lloguer 2018.
  Expediente .- E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-04001-2018-000299-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa sol·licitar a l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, que acredite la titularitat i pose a disposició de l'Ajuntament un immoble necessari per a l'execució d'una inversió municipal a l'entorn del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-05301-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de comunicació.
  Expediente .- E-01101-2017-000244-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la compensació dels servicis extraordinaris prestats per conductors de l'Ajuntament a requeriment de la Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-01101-2017-001819-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral d'una directora amb destinació al taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reestructuració dels Servicis d'Acció Cultural i de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2018-000582-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal tècnic mitjà, referència núm. 5709, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2018-001162-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 8954, en el Servici de Gestió Tributària Específica-AE.
  Expediente .- E-01101-2018-001132-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 8911, en l'Oficina d'Optimització en la Gestió de Recursos Humans.
  Expediente .- E-01101-2018-001577-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7721, en el Servici d'Energies Renovables i Canvi Climàtic.
  Expediente .- E-01101-2018-001078-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 8958, en el Servici de Secretaria del Jurat Tributari.
  Expediente .- E-01101-2018-001473-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 61, en el Servici de Personal.
  Expediente .- E-01101-2018-001537-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'arxiu d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-001594-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la resolució d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2017-001700-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar diligències prèvies a expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'urbanització de la rehabilitació i adaptació de la Fàbrica de Tabacs per a dependències municipals al carrer d'Amadeu de Savoia, número 13, fase II'.
  Expediente .- E-03201-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0113(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000140-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8913, en l'Oficina Tècnic Laboral.
  Expediente .- E-01101-2018-001690-00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la moció del tinent d'alcalde coordinador general de l'Àrea de Govern Interior relativa a la competència per a proposar i tramitar canvis de l'estructura administrativa municipal.
  Expediente .- E-01101-2018-001747-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de llocs de treball de cap de servici (TD) per procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2017-001823-00 - Aprovat
(Informació publicada: 05/11/2018 01:53:57 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI