Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
15-11-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 15 NOVIEMBRE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària de 17 d'octubre de 2018 i ordinària de 25 d'octubre de 2018.
  Aprovat amb esmenes
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i l'11 de novembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19, 26 i 31 d'octubre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el projecte de municipalització de l'EMT, SAU Mitjà Propi, i ampliar el seu objecte social.
  Expediente .- E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la prestació del servici d'estacionament de vehicles de l'aparcament públic Centre Històric-Mercat Central i encarregar-ne la prestació a l'empresa municipal EMT, SAU, Mitjà Propi.
  Expediente .- E-01801-2018-003411-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del TSJ, desestimatòria del recurs PO 1/151/2015, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient, relativa al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València, tenint en compte que el Tribunal Suprem no ha admés la cassació.
  Expediente .- E-00501-2018-000367-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ que estima el recurs d'apel·lació seguit per CMF 1945, SL, i revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 2 desestimatòria del recurs PO 5/2015, interposat contra declaració de caducitat del PAI Sector SUP T-4 Benimaclet del PGOU, que resol el Conveni Urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i LITORAL DE L'EST, SL, avui URBEM SA.
  Expediente .- E-00501-2018-000357-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-70008-2018-000063-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Fundació Esportiva Municipal de l'exercici 2018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-70002-2018-000296-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a modificació crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000040-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el marc pressupostari 2019-2021, límit de despesa i fons de contingència.
  Expediente .- E-04302-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2019 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm expedient 01101 2018 3900)
  Expediente .- E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels pressupostos inicials de 2019 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals.
  Expediente .- E-00407-2018-000020-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per al exercici de l'activitat de professor universitari a temps parcial per al curs 2018/2019.
  Expediente .- E-01101-2018-003730-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment les Normes d'utilització de les instal·lacions del Teatre El Musical (TEM).
  Expediente .- E-01905-2018-000187-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment les Normes d'ús de les biblioteques municipals de València.
  Expediente .- E-01905-2018-000188-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla de Servicis Socials de la Ciutat de València 2019-2023.
  Expediente .- E-02201-2018-000352-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
 • 0021.-CONSELL DE DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL POBLES DE L'OEST. Proposa aprovar la proposta del Consell en relació amb el grup de treball Entitat Local Menor de la Junta de Districte de Pobles de l'Oest per a impulsar la conversió de Benimàmet en una entitat local menor.
  Expediente .- E-05683-2018-000005-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les subvencions i el suport a entitats o organitzacions que promouen el separatisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a la defensa dels valors constitucionals, la unitat d'Espanya i la sobirania nacional.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000283-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el sector automobilístic valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000284-00 - Retirat
 • 0025.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la defensa de la Constitució espanyola en el seu quadragèsim aniversari.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el futur dels Blocs Portuaris.
  Expediente .- E-89CIU-2018-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció que subscriuen la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el portaveu i les portaveus de l'equip de govern sobre l'eliminació de la violència de gènere contra les dones.
  Expediente .- O-C1515-2018-000115-00 - Retirat
 • 0028.-Moció subscrita per la primera tinenta d'alcalde, Sra. Gómez, en el seu nom i en el de l'equip de govern, per a iniciar els tràmits perquè el feminisme siga declarat Patrimoni de la Humanitat.
  Expediente .- O-C1502-2018-000378-00 - Retirat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0029.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de desfibril·ladors a la Policia Local de València i, en concret, la seua distribució en vehícles patrulla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000278-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta suscrita por el Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre denúncies i sancions en terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre vehicles retirats per la grua municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions de motocicletes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana el 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions del carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre expedients i sentències per responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sancions anul·lades.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta suscrita por el Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre llicències de terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre partida destinada a menjadors escolars en 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de la tramitació del Plan Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dinàmica Corporal en la UP.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'obres en col·legis per la Conselleria d'Educació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dansa i Balls en la UP.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dramatització en la UP.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la podridura de la palla de l'arròs.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre torretes d'extinció al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres d'accessibilitat de la Gola de Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Energia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació per a la recuperació del búnquer del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reconstrucció de les motes del carreró del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de reforma a la Casa Forestal del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els embornals taponats per fullaraca i brutícia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de reparació de l'estació de bombament Eivissa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els serveis extraordinaris de neteja a la nit de Halloween.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats al carrer del Palleter.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència del gripau d'esperons en l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els serveis de reforç de neteja pel botellot els caps de setmana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les infraccions per botellot recollides en la redacció de l'Ordenança de civisme.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment pressupostari per a l'embós de tovalloletes higièniques en el Col·lector Nord.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració dunar en el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les mals olors de la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la relació d'horts urbans del Parc Urbà de la Torre (Sociòpolis).
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Antiincendios a la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els abocadors il·legals de residus.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç de pluges en l'Albufera i en les estacions de bombament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'equipament sociocultural.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els danys en instal·lacions particulars per obres en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'execució del Pressupost del Servici de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'excavació arqueològica en Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la finalització de les obres de la 1a fase del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gratuitat de l'AP-7.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els informes i decisió sobre el futur del Bloc Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la millora de l'espai públic de l'entorn del Cobert núm. 2.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació de la LOTUP per a incloure la figura de les entitats col·laboradores.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ocupació de l'espai públic per la construcció d'un edifici en Campos Crespo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la pròrroga fi de termini de l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos en manteniment d'edificis del tercer trimestre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma d'immobles per Projectes Urbans.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de centres culturals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis dels barris del Cabanyal i el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis inclosos en l'EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les reunions de l'OIL EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió del projecte d'ampliació V-21.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització de l'entorn de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis en el Cabanyal i el Canyamelar (partida GD660-15220-68200).
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis en el Cabanyal i el Canyamelar (partida GD660-15220-6820001).
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals del tercer trimestre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del tercer trimestre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto en energia elèctrica del tercer trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els expedients tramitats pel Servici de Contractació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions en els barris i districtes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de les alqueries de Campanar per a centre d'acollida d'immigrants.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servei en els col·legis públics i municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instrucció donada per a l'elaboració d'un informe per part de la Policia Local relatiu a l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el procés de participació ciutadana per a usos del centre cívic Aiora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el contingut de l'informe realitzat per la Policia Local de València relatiu a l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aspecte formal de la petició d'un informe relatiu a l'avinguda del Cid, en la petició a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la metodologia aplicada en la realització d'un informe sobre l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió que li mereix a la regidora de Seguretat l'informe realitzat sobre l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies locals que s'han jubilat durant l'any 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació en comissió de serveis de policies locals a València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de jubilacions durant l'any 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions realitzades en Policia Local davant l'entrada en vigor de la jubilació anticipada.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de la Fundació Observatori del Canvi Climàtic en el 3r trimestre de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000279-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Projecte Europeu Grow Green i el seu desenvolupament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000279-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre d'acolliment en el Casal d'Esplai de Rocafort.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la licitació del Servei de Teleassistència Domiciliària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el control dels coloms.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València, ciutat intel·ligent.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre resultats de la promo Bonica Fest.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el protocol Se+ digital.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una avaria en el mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el pla d'usos del mercat de Mossén Sorell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei de Valenbisi 2017 vs 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'actuació promocional per al xicotet comerç en Sant Dionís.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'entrega de llenya a les famílies necessitades.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre goteres en el Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista i relació de l'Ajuntament amb la DGT sobre aspectes a incorporar en la nova Ordenança de Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvenciones projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Trànsits 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Russafa 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre multes de trànsit a usuaris de bicicletes i patinets.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Patraix 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de Bruges i l'expropiació d'un edifici en Editor Manuel Aguilar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Marítim 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un parc provisional a Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Exposició 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme a Ciutat Vella 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de multes a automobilistes, motoristes i vianants.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Abastos 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de la Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els retards al Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd en el llit del riu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les noves estratègies integrals en els barris nous.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre projectes i línies de finançament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Consell de Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'EDUSI.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat estructural de Blocs Portuaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a monuments fallers en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones d'il·luminació a comissions falleres en2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a col·lectius festers per aniversaris en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a col·lectius festers per aniversaris.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a monuments fallers en 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones d'il·luminació a comissions falleres en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Ban de Falles de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de la Parreta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ependències de la UP de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre documentació d'expedients de gestió tributària pendent de lliurament al Grup Municipal Popular.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un informe de la Intervenció General pendent de lliurament al Grup Municipal Popular.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre llicència d'activitat d'hotel i restaurant carrer Abadia Sant Martí núm. 10.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme familiar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000276-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Contaminació Acústica i Platges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ICIO.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost de l'OAM Parcs i Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Cementeris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Jardineria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Drogodependències.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta suscrita por la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Sanitat i Consum.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos d'art floral.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre adorns nadalencs en zones verdes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre brutícia en el jardí del carrer de Just Ramírez.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells del carrer del Poeta Iranzo Simón.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els pressupostos de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Inspecció Tributària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre si l'equip de govern compartix unes manifestacions de la Sra. Fábregas.
  Expediente .- O-00606-2018-000004-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0183.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una moció de 2015 relativa al sistema CORCOM de la Sala 112.
  Quedar assabentat
 • 0184.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions a l'Associació Ciutat de l'Esperança.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0185.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, perquè es resolga una petició d'accés a un expedient de gestió tributària.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0186.-Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, perquè li siga remesa la relació de les persones majors guardonades en la Setmana del Major.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0187.-Declaració institucional de suport al sector automobilístic valencià.
  Aprovat
 • 0188.-Declaració institucional sobre el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
  Aprovat
 • 0189.-Declaració institucional a favor de la declaració del feminisme com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
  Aprovat
 • 0190.-Declaració Institucional sobre l'exalcaldesa de València, Rita Barberá.
  Aprovat
(Informació publicada: 11/19/2018 10:15:37 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI