Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-04-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de març de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 1263/07, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just del dret de reversió sobre el Palau de Cervelló.
  Expediente .- E 00501 2007 000586 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 728/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000701 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 521/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000536 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 715/11 interposat contra liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
  Expediente .- E 00501 2012 000055 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que estima en part el Recurs PO núm. 142/09, sobre denegació de llicència de telefonia mòbil en edifici situat al carrer del Pintor Maella.
  Expediente .- E 00501 2009 000276 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 26/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000150 00 - Aprovat
 • 0008.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2013.
  Expediente .- E 04301 2013 000012 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Defensa en concepte de compensació de costos de Seguretat Social, corresponent a empleats municipals, reservistes voluntaris.
  Expediente .- E 01101 2012 001131 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte 'Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aprovació per extensió de xarxa-Exercici 2013' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2013 000046 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVEI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal, destinat a centre municipal d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E 05302 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.11.081, teatre 'El Musical' al Cabanyal, situat a la plaça del Rosari.
  Expediente .- E 05303 2012 000113 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.01.11 per l'alta a l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació E9, de l'aparcament en el subsòl de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E 05303 2012 000127 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació uns locals en planta baixa situats al carrer del Salado per a instal·lar-hi una escola de formació d'adults.
  Expediente .- E 05304 2012 000159 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar la prescripció adquisitiva a favor de l'Associació Esportiva Club de Tenis València de diverses parcel·les.
  Expediente .- E 05304 2010 000092 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer EP Sector la Torre.
  Expediente .- E 05304 2008 000134 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05301 1994 001355 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2013, pel qual es van aprovar les bases que han de regir la sexta edició de l'Itinerari Emprenedor 'Beques València Emprén 2013'.
  Expediente .- E 00202 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient núm. 01201/2013/46.
  Expediente .- E 01201 2013 000046 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 57114.
  Expediente .- E 01305 2011 000242 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2012 2559.
  Expediente .- E 01305 2012 000076 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 71438.
  Expediente .- E 01305 2012 000280 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4-W, de 18 de gener de 2013, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 005977 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 303-W, de 18 de gener de 2013, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 007289 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 per la qual s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2010.
  Expediente .- E 01306 2009 001340 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un immoble situat a l'avinguda de França.
  Expediente .- E 01401 2005 000025 00 - Aprovat
 • 0027.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València, amb vigència per al present exercici de 2013.
  Expediente .- E 01601 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2013 001168 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'VII Certamen València Idea 2013' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000055 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions juvenils l'any 2013 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2013 000070 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la convocatòria de la tretzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
  Expediente .- E 01903 2013 000111 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Dóna compte de la decisió unànime del jurat del Concurs d'Esbossos de les Falles Gran i Infantil per a l'any 2014.
  Expediente .- E 01904 2013 000211 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa convocar procediment en règim de concurrència per a atorgar concessió demanial sobre el bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E 04101 2012 000121 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola per al desenvolupament del programa 'Promoció de l'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social'.
  Expediente .- E 02201 2013 003164 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a discapacitats intel·lectuals 'Font de Sant Lluís', adjudicat a l'Associació Sercoval.
  Expediente .- E 02201 2009 000358 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la subvenció a atorgar a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E 02301 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud presentada perquè s'anul·le la sanció imposada per Resolució núm. 4077-P, de 29 de desembre de 2005.
  Expediente .- E 02901 2005 001094 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000241 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pavasal Empresa Constructora, SA.
  Expediente .- E 03401 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, relatives a la denegació de llicències sol·licitades per a la legalització d'estacions base de telefonia mòbil en diversos emplaçaments: Resolució núm. 1377-I, de 21 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 03501 2004 000403 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, relatives a la denegació de llicències sol·licitades per a la legalització d'estacions base de telefonia mòbil en diversos emplaçaments: Resolució núm. 45-I, de 9 de gener de 2013.
  Expediente .- E 03501 2010 000383 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació als següents plans de formació i ocupació local VCL 2013: 'Tens fusta'.
  Expediente .- E 01101 2013 000455 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació als següents plans de formació i ocupació local VCL 2013: 'Indumentària tradicional'.
  Expediente .- E 01101 2013 000456 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a l'abonament de servicis extraordinaris (operatius i juís) a favor de determinat personal del Servici de Policia Local-Any 2012.
  Expediente .- E 01002 2013 000040 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 79/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000079 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 81/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la certificació de febrer de 2013 del contracte de conservació de fonts ornamentals.
  Expediente .- E 03303 2013 000073 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació per a la Restauració de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, per a la reposició de l'envelat de cobriment de la plaça de la Mare de Déu.
  Expediente .- E 03201 2011 000036 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar la cessió a precari de dos plantes de l'edifici 'Punt de Gantxo' a la Fundació CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
  Expediente .- E 08001 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2012.
  Expediente .- E 02701 2005 000420 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa interposar recurs de reposició contra una liquidació del cànon de control d'abocaments de la pedania de Pinedo.
  Expediente .- E 02701 2011 000184 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 98-I, de 25 de gener, relativa a la denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil en un edifici de l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
  Expediente .- E 03501 2004 001241 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 105-I, d'1 de febrer, sobre denegació de renovació de llicència per a estació base de telefonia mòbil en un edifici de l'avinguda de Peris i Valero.
  Expediente .- E 03501 2004 000475 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar els termes del conveni marc de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 00400 2013 000010 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI