22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-12-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 458/09, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució en sòl urbà 'Carrer del Brasil'.
  Expediente .- E-00501-2009-000479-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 622/10, interposat contra Resolució del Jurat Tributari relativa a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2010-000560-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 623/15, sobre desestimació presumpta de la impugnació de la comunicació per la qual s'anul·lava una permuta de vacacions.
  Expediente .- E-00501-2016-000302-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 707/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una reclamació de reconeixement de dret i quantitat.
  Expediente .- E-00501-2016-000303-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 726/15, interposat contra la desestimació presumpta d'una reclamació de reconeixement de dret i quantitat.
  Expediente .- E-00501-2016-000304-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa modificar l'acord de Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016, en relació amb la denominació del Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
  Expediente .- E-00207-2016-000018-00 - Aprovat
 • 0008.-COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament del gasto corresponent a un curs de valencià impartit entre els passats mesos de gener a juny.
  Expediente .- E-00207-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PROTOCOL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la disparada d'un castell de focs artificials amb motiu de la 2a Trobada Mundial del Programa UNESCO Rutes de la Seda i de la XII Multaqa de les Cultures.
  Expediente .- O-8RE05-2016-000071-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de personal subaltern, referència núm. 3529, en el Servici de Coordinació Jurídica y Processos Electorals.
  Expediente .- E-01101-2016-001963-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch (entre els carrers de Francesc Cubells i d'Empar Guillem), finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000142-00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament de vehicles patrulla amb identificació i equipament policial, classificar la proposició i requerir l'única oferta i, per tant, l'econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000077-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
  Expediente .- E-04101-2016-000086-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió de parcel·les situades en diversos emplaçaments.
  Expediente .- E-05301-1998-000930-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2016-000462-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
  Expediente .- E-05302-2016-000463-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05302-2016-000467-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05302-2016-000477-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la Guia de Transparència del Sector Públic Local.
  Expediente .- E-00702-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Integración de Sistemas Almex, SL, en concepte de prestació de diversos servicis informàtics.
  Expediente .- E-00801-2016-000197-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Global Rosetta, SL, en concepte de servicis informàtics d'operació de l'ordinador central.
  Expediente .- E-00801-2016-000199-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Oracle Ibérica, SRL, corresponent a la prestació de servicis informàtics de manteniment evolutiu de software.
  Expediente .- E-00801-2016-000203-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Solred, SA, corresponent a les factures de subministrament de combustible del proppassat mes d'octubre.
  Expediente .- E-01201-2016-000694-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la primera anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció a concedir al Club Esportiu de Persones Sordes de València a fi de sufragar els gastos derivats de la realització de la II Jornada Nacional Dona Sorda i Esport.
  Expediente .- E-01903-2016-000361-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de publicitat de l'any 2015.
  Expediente .- E-01903-2016-000370-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una segona subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2016-000390-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València per a coordinar accions dirigides a la promoció, el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de la xufa de València i la dinamització turística de la ciutat.
  Expediente .- E-01909-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació El Arca de Noé per al finançament d'un projecte de suport a la integració socioeducativa de menors en situació de risc social al barri de Natzaret.
  Expediente .- E-02101-2016-000468-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés social d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda social, a favor de l'associació Brúfol.
  Expediente .- E-02101-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Metges del Món de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02201-2014-000801-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per Farmamundi del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions de la convocatòria per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions de la convocatòria per a la realització de projectes de sensibilització social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina en Orient Mitjà (UNRWA-Comunitat Valenciana).
  Expediente .- E-02201-2016-000503-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de l'Assemblea de Cooperació per la Pau.
  Expediente .- E-02201-2016-000504-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa de subvencions de la Junta Municipal de Trànsits.
  Expediente .- E-02301-2016-000093-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2016-000336-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2016-000337-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el reconeixement de crèdits d'obligacions de 2016.
  Expediente .- E-02310-2016-000209-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar les bases de la convocatòria del 5t concurs 'K em contes', amb la temàtica: 'Ús responsable de les tecnologies'.
  Expediente .- E-02501-2016-000025-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Canonada arterial DN800/600 pel passeig de la Petxina entre el carrer de Torres i el carrer del Racó d'Ademús'.
  Expediente .- E-02701-2015-000172-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2017 del contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1.
  Expediente .- E-02801-2016-001229-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2017 del contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3.
  Expediente .- E-02801-2016-001078-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3814, de 3 de juny de 2016, sobre instal·lació d'una fregidora.
  Expediente .- E-02901-2016-000815-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del PGOU respecte a l'antiga fàbrica 'La Ceramo'.
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
 • 0049.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de factures d'exercicis anteriors i de subscripcions.
  Expediente .- E-04103-2016-000070-00 - Aprovat
 • 0050.-OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment correctiu i evolutiu de l'aplicatiu 'SIGT València'.
  Expediente .- E-00801-2014-000125-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la creació d'un Grup de Treball d'Eficiència Energètica Municipal amb caràcter permanent.
  Expediente .- E-08001-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0052.-PRECS I PREGUNTES
 • 0052(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa la normalització lingüística de les estacions de Metrovalència.
  Expediente .- E-00400-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0053(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa la correcció de l'error material detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2016.
  Expediente .- E-00601-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes de novembre.
  Expediente .- E-01401-2016-008117-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa remetre les actuacions d'un expedient disciplinari al Jutjat i paralitzar la seua tramitació fins a la resolució judicial ferma.
  Expediente .- E-01404-2016-000161-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000250-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte 'Beaware'.
  Expediente .- E-01404-2016-000241-00 - Aprovat
 • 0058(E).-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor d'Energetik Vanssije, SL, corresponent a la instal·lació de dos calderes de calefacció.
  Expediente .- E-01501-2016-000415-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a la Reial Federació Espanyola de Voleibol.
  Expediente .- E-01903-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2016-000111-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a la Fundació Comunitat Valenciana Levante UD Cent Anys.
  Expediente .- E-01903-2016-000117-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir al Club de Gimnàstica Antares València.
  Expediente .- E-01903-2016-000342-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2016-000388-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió de determinades subvencions directes.
  Expediente .- E-02000-2016-000143-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió de subvencions directes a fundacions i altres administracions públiques.
  Expediente .- E-02000-2016-000155-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E-02201-2011-001360-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa d'una subvenció per a la realització del projecte 'Reforçament de les poblacions de rates penades al terme municipal de València: aplicacions al control biològic de les plagues de l'arrossar i xufa'.
  Expediente .- E-02310-2016-000167-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa d'una subvenció per a la realització del projecte 'Proposta d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta al municipi de València'.
  Expediente .- E-02310-2016-000168-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gesmer Logistics, SL, corresponent al treball de retirada i incineració de dos dofins encallats en la platja.
  Expediente .- E-02410-2016-000075-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2017 del contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2.
  Expediente .- E-02801-2016-001189-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'ajudes municipals a la contractació corresponents al primer procediment de 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000103-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el projecte de gasto denominat 'Agència de Col·locació 2016'.
  Expediente .- E-02902-2016-000316-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer una obligació de pagament en concepte de prestació per incapacitat temporal requerida per la Direcció Provincial de la Seguretat Social.
  Expediente .- E-02902-2016-000994-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Plata.
  Expediente .- E-03103-2013-000073-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marià Alapont.
  Expediente .- E-03103-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa deixar sense efecte la concessió demanial per a la construcció d'un aparcament públic en l'entorn de Tabaquera i prosseguir amb l'encàrrec d'urbanització de l'esmentat entorn.
  Expediente .- E-03202-2007-000030-00 - Aprovat
 • 0077(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre joguets no sexistes.
  Expediente .- E-04103-2016-000076-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Seguritat Vigilancia i Protecció Safor, SL, per la prestació de servicis de vigilància.
  Expediente .- E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa concedir el premi extraordinari del Conservatori José Iturbi al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2016-000543-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Atroesa, corresponent a la certificació del proppassat mes de novembre del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2016-000495-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Specialist Computer Centres, SL.
  Expediente .- E-00801-2016-000201-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Capgemini España, SL.
  Expediente .- E-00801-2016-000204-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar diverses factures emeses per Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, SA, corresponents a subministrament d'electricitat.
  Expediente .- E-01201-2016-000722-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de novembre.
  Expediente .- E-01201-2016-000724-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar renúncies a nomenaments interins com a subaltern/a.
  Expediente .- E-01101-2016-001834-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar renúncies a nomenaments interins com a auxiliars administratives.
  Expediente .- E-01101-2016-001961-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària d'un lloc de treball en el Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-001839-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc subalterns/es per al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2016-001936-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció temporal del lloc de treball de cap secció (TD), referència núm. 6619, en la Secció d'Estudis i Programes Sanitaris del Servici de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2016-001974-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc subalterns/es per a diverses servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
  Expediente .- E-01101-2016-001679-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte del text definitiu del Conveni Col·lectiu per al personal laboral per als anys 2016-2019.
  Expediente .- E-01101-2016-001768-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la subvenció per a la realització del congrés 'Escriptors refugiats. La literatura en l'exili'.
  Expediente .- E-02227-2016-000100-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials.
  Expediente .- E-02201-2016-000026-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ofici d'ajudes per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència social 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000407-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa permutar un immoble municipal situat al carrer d'Empar Guillem, per un immoble situat al carrer de la Barraca, propietat de Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, per a traslladar les dependències de la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-05305-2016-000081-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa de subvencions de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa per López Mateo Basilio José, SL.
  Expediente .- E-02301-2016-000347-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa encarregar a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, la redacció del projecte de rehabilitació d'una vivenda situada al carrer de la Barraca per a local d'oficines de la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2016-000380-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici de visites amb audioguies i aplicacions dels monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E-02001-2013-000008-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la major productivitat de desembre 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001877-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de major productivitat a personal de Policia i Bombers.
  Expediente .- E-01101-2016-001942-00 - Aprovat
 • 0103(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove.
  Expediente .- E-04103-2016-000088-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a l'Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad.
  Expediente .- E-01903-2016-000158-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a l'Associació Benimàmet Club de Futbol.
  Expediente .- E-01903-2016-000384-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir al València Club d'Atletisme.
  Expediente .- E-01903-2016-000125-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir al Club d'Atletisme Avapace Corre.
  Expediente .- E-01903-2016-000374-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases reguladores de subvencions directes per a actes i activitats falleres, amb especial incidència en 25 i 50 aniversari.
  Expediente .- E-01904-2016-000604-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar les bases reguladores de subvencions directes a associacions culturals i festives.
  Expediente .- E-01904-2016-000605-00 - Aprovat
 • 0110(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no realitzar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 6 de gener de 2017, per coincidir amb festiu.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI