Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
28-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de setembre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual de l'illa de cases 1 del PRIM 'Camí de Montcada, Germans Machado, Joan XXIII i Riu Segre'.
  Expediente .- E-03001-2018-000045-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment l'apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 i estima parcialment el Recurs PO núm. 247/14, sobre inici d'expedient d'expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2018-000324-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 420/17, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reingrés al servici actiu des de la situació de segona activitat.
  Expediente .- E-00501-2018-000323-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 421/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2018-000319-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 23/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria d'una sol·licitud relativa al dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000314-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 30/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
  Expediente .- E-00501-2018-000320-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació de la vigent Relació Llocs de Treball 2018.
  Expediente .- E-01101-2017-000804-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-000986-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc d'encarregada servicis, referència núm. 7437, en el Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- E-01101-2018-002449-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal administratiu, referència núm. 180, del Servici Fiscal Gastos.
  Expediente .- E-01101-2018-001373-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal tècnic superior AG, referència núm. 5619, del Servici de Patrimoni.
  Expediente .- E-01101-2018-002050-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 7626, del Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E-01101-2018-002175-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis informàtics de manteniment del software de la firma Novell/Microfocus i Net IQ ja instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2018-000084-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de venda per contigüitat d'una parcel·la municipal situada a l'avinguda del Port cantó amb el carrer del Canonge Rocafull.
  Expediente .- E-05305-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana destinada al finançament del pla de formació contínua de l'Ajuntament per al 2018 i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-00208-2018-000014-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de recollida i gestió de residus sòlids a les dependències del Servici de Salut Laboral i al laboratori d'anàlisi clínica.
  Expediente .- E-01102-2018-000031-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici de neteja de centres i dependències municipals (neteja de mercats).
  Expediente .- E-01201-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a subministraments d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
  Expediente .- E-01201-2018-000519-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) corresponent a la quarta aportació de l'anualitat de 2018.
  Expediente .- E-01801-2018-000432-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
  Expediente .- E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- E-01902-2018-000103-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa convocar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a l'empara del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i la joventut de la ciutat de València i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa 'Cultura jove'.
  Expediente .- E-01902-2018-000141-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Tatamy Rugby Club.
  Expediente .- E-01903-2017-000277-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2017-000282-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS. Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2017.
  Expediente .- E-01903-2018-000129-00 - Quedar assabentat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al proppassat mes de juliol del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2018-000358-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el nou text del conveni de col·laboració amb la Diputació de València per a la realització d'activitats pirotècniques i culturals de l'any 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001060-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a residències de creació artística 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-02000-2018-000012-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2018.
  Expediente .- E-02001-2016-000247-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del centre nocturn de baixa exigència.
  Expediente .- E-02201-2016-000442-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer drets derivats del reintegrament de l'import i interessos d'una subvenció.
  Expediente .- E-02230-2018-000025-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Radio taxi metropolitano de Valencia, SL.
  Expediente .- E-02250-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació España con Acnur.
  Expediente .- E-02250-2018-000256-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Farmacéuticos Mundi (Farmamundi).
  Expediente .- E-02250-2018-000257-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'Asamblea de Cooperación por la Paz.
  Expediente .- E-02250-2018-000259-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat d'aprovació de la subvenció a la Fundació Viento del Pueblo i a l'Associació Juvenil Viento del Pueblo pel projecte ' Sólo si es contigo'.
  Expediente .- E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE SANITAT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions amb concurrència competitiva per a projectes de promoció de la salut i consum responsable 2018 a favor de tres entitats.
  Expediente .- E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar preus contradictoris del projecte de renovació del clavegueram dels carrers de Berenguer Mallol i de la Conserva al barri d'Aiora.
  Expediente .- E-02701-2016-000307-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6089, de 10 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000871-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6134, de 16 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000108-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6144, de 16 d'agost de 2018, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000210-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
  Expediente .- E-02902-2018-000163-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-000401-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-001589-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-001590-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-001799-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat al carrer de Cavite.
  Expediente .- E-03103-2016-000141-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat al carrer de la Blanqueria.
  Expediente .- E-03103-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar la sol·licitud d'Aumsa i aprovar la modificació del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució 'Riu Bidasoa-Joan Piñol', així com desestimar al·legacions.
  Expediente .- E-03107-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa l'adscripció de vivendes de propietat municipal a diferents delegacions.
  Expediente .- E-03910-2018-005105-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa declarar l'extinció del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de l'Alqueria Nova de Xirivella.
  Expediente .- E-05302-2018-000348-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la direcció facultativa de les obres de 'Remodelació del jardí a la plaça de Joaquín Dualde'.
  Expediente .- E-04001-2016-000472-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la selecció dels col·legis beneficiaris de subvencions de la convocatòria del projecte 50-50/2018-2019.
  Expediente .- E-08001-2018-000013-00 - Aprovat
 • 0058.-PRECS I PREGUNTES
 • 0059(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Francesc Eiximenis.
  Expediente .- E-00201-2017-000042-00 - Aprovat
 • 0060(E).-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una auditoria integral, comptable, jurídica i operativa de l'ens públic empresarial local Palau de Congressos de València.
  Expediente .- E-00407-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit del contracte dels servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000147-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte per a l'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla.
  Expediente .- E-01903-2017-000158-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la producció escènica 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de l'associació Brúfol.
  Expediente .- E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la fundació ISCOD de modificació del soci local del projecte de cooperació subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat el teu refugi' sol·licitada per ACCEM.
  Expediente .- E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor d'Unió de Pobles Solidaris.
  Expediente .- E-02250-2018-000216-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor del Col·lectiu Lambda.
  Expediente .- E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018, relatiu a la sol·licitud d'una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització de diverses Inversions Financeres Sostenibles (IFS).
  Expediente .- E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa denunciar el conveni amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques sobre trasllat i depòsit judicial de cadàvers.
  Expediente .- E-02802-2018-000321-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació de l'estudi de detall de l'Hospital Quirón.
  Expediente .- E-03001-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2018, relatiu a una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
  Expediente .- E-04001-2017-000781-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de 'Rehabilitació del mercat del Grau'.
  Expediente .- E-04101-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar error material i atorgar nou termini per a la presentació de proposicions en relació amb el contracte de subministrament i substitució de lluminàries esfèriques de gran port i millora d'eficiència de fanals.
  Expediente .- E-04101-2018-000080-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar el temari i els errors materials de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a gestió ambiental.
  Expediente .- E-01101-2018-000047-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar el tema núm. 17 de la convocatòria per a proveir en propietat cinc places de tècnic/a turisme.
  Expediente .- E-01101-2018-000048-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat huit places de tècnic/a superior participació ciutadana i transparència.
  Expediente .- E-01101-2018-000868-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a gestió de patrimoni històric i cultura per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2018-002659-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'operador de comunicacions en el Departament de Bombers per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2018-003576-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 4227, en el Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  Expediente .- E-01101-2018-003341-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del personal membre de la Comissió de Valoració en el procés convocat per a la constitució de borsa de treball d'estadístic/a.
  Expediente .- E-01101-2017-000473-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del preavís d'eleccions sindicals i la designació dels membres de la mesa electoral coordinadora.
  Expediente .- E-01001-2018-000611-00 - Quedar assabentat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la resolució d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01002-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 5791, al Servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.
  Expediente .- E-01101-2017-000842-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral d'un professor de religió per al període 2018-2019.
  Expediente .- E-01101-2017-001433-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a actuacions d'emergència realitzades en diversos immobles.
  Expediente .- O-03801-2018-000041-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de la Fundación Entreculturas per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària d'emergència a la RD Congo.
  Expediente .- E-02250-2018-000255-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de juliol.
  Expediente .- E-04909-2018-000466-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament plurianual del contracte de subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
  Expediente .- E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al segon trimestre de 2018.
  Expediente .- E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 6414, en el Servici de Jardineria.
  Expediente .- E-01101-2018-002720-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 7336, en el Servici de Projectes Urbans.
  Expediente .- E-01101-2018-002721-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos arquitectes tècnics.
  Expediente .- E-01101-2018-003448-00 - Aprovat
 • 0096(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 12 d'octubre al dia 11 d'octubre de 2018, per coincidir amb festiu.
  Aprovat
(Informació publicada: 09/28/2018 01:14:51 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI