Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-09-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria septiembre (Exp 26/2012)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 48 al 1301, 1436-G al 1602-G, 222-S al 243-S, 5259-H al 6253-H, 753-P al 922-P, 561-U al 670-U, 538-C al 616-C, 80-M i 81-M, 582-T al 648-T, 31-K al 34-K, 536-X al 630-X, 357-O al 441-O, 154-B al 161-B, 4356-W al 5242-W, 164-R al 201-R, 167-A al 193-A, 189-J al 191-J, 343-Q al 380-Q, 56-D al 73-D, 3301-Ñ al 3807-Ñ, 647-L al 733-L, 100-E al 105-E y 898-I al 985-I, corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de juliol de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el document de Modificació puntual d'instruments de planejament municipal PGOU i PEPRI Dotacions públiques de titularitat autonòmica formulat per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (24/09/2012).
  Expediente .- E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa l'aprovació provisional del PRIM i Homologació Sectorial Declarativa del Sector de Sòl Urbà Guillem d'Anglesola, i ratificació de l'aprovació del PAI de la Unitat d'Execució del sector en execució de Sentència. (24/09/2012).
  Expediente .- E 03001 1999 000351 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de la Universitat Politècnica, Modificació nº 5. (24/09/2012)
  Expediente .- E 03001 2011 000129 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la proposta d'adaptació del Pla Parcial del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6, Malilla Nord, del PGOU de València, en compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 30 de novembre de 2011. (24/09/2012)
  Expediente .- E 03001 2012 000052 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer del Dr. Gómez Ferrer, l'av. de Menéndez y Pelayo, el carrer de Jaume Roig i l'av. de Blasco Ibáñez (Hospital Clínic). (24/09/2012)
  Expediente .- E 03001 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 de València, desestimatòria del recurs PO 820/2010 interposat contra aprovació provisional del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Eduardo Dato, adjudicació de la condició d'agent urbanitzador, així com la declaració de nul·litat del projecte de reparcel·lació. (25/09/2012)
  Expediente .- E 00501 2010 000580 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Acte, dictat per la Sala de València, que declara caducat el recurs contenciós administratiu PO 1/51/2012 interposat contra aprovació definitiva de l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla de Reforma Interior de Millora PS3-10, Estribord-Escotilla, del Perellonet. ((25/09/2012)
  Expediente .- E 00501 2012 000183 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública i aprovar definitivament la modificació del Reglament de Participació Ciutadana. (25/09/2012)
  Expediente .- E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent a l'exercici 2011 i dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponent a l'exercici 2011. (30/05/2012 y 25/09/2012) (núm. exp. E 04301 2012 19 i
  Expediente .- E 00407 2011 000003 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2012. (25/09/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (25/09/2012)
  Expediente .- E 05501 2012 000062 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2013. (25/09/2012)
  Expediente .- E H4969 2012 500005 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E H4969 2012 500006 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E H4969 2012 500008 00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel Servici d'Extinció d'Incendis, per a l'exercici 2012, així com aprovar el concert sol·licitat per Unespa per a l'abonament d'estes. (25/09/2012)
  Expediente .- E H4969 2012 500044 00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
  Expediente .- E H4969 2012 500009 00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
  Expediente .- E H4969 2012 500010 00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
  Expediente .- E H4969 2012 500011 00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500012 00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E H4969 2012 500013 00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
  Expediente .- E H4969 2012 500014 00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500015 00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació dels servici d'estadística municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500016 00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E H4969 2012 500017 00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Servicis motivats per espectacles pirotècnics.
  Expediente .- E H4969 2012 500018 00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de celebració de bodes civils.
  Expediente .- E H4969 2012 500019 00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E H4969 2012 500020 00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de mercats.
  Expediente .- E H4969 2012 500021 00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E H4969 2012 500022 00 - Aprovat
 • 0033.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
  Expediente .- E H4969 2012 500023 00 - Aprovat
 • 0034.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E H4969 2012 500024 00 - Aprovat
 • 0035.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Estacionament de vehicles en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500025 00 - Aprovat
 • 0036.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
  Expediente .- E H4969 2012 500026 00 - Aprovat
 • 0037.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E H4969 2012 500027 00 - Aprovat
 • 0038.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Taxes per instal·lació de quioscos a la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500028 00 - Aprovat
 • 0039.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
  Expediente .- E H4969 2012 500029 00 - Aprovat
 • 0040.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  Expediente .- E H4969 2012 500030 00 - Aprovat
 • 0041.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500031 00 - Aprovat
 • 0042.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500032 00 - Aprovat
 • 0043.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500033 00 - Aprovat
 • 0044.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indica a continuació, per a l'exercici 2013: (25/09/2012) Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E H4969 2012 500034 00 - Aprovat
 • 0045.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la nova Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius. (25/09/2012)
  Expediente .- E H4969 2011 500041 00 - Aprovat
 • 0046.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió municipal, any 2011. (20/09/2012)
  Expediente .- E 00401 2012 000022 00 - Aprovat
 • 0047.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada de professor en col·legi privat. (20/09/2012)
  Expediente .- E 01101 2012 001196 00 - Aprovat
 • 0048.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus punts la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 de València, estimatòria del recurs PO 619/2011, interposat contra acord plenari de 29 de juliol de 2011. (24/09/2012)
  Expediente .- E 00501 2011 000601 00 - Aprovat
 • 0049.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar com a forma de gestió per al poliesportiu municipal Juan Antonio Samaranch la gestió indirecta. (24/09/2012)
  Expediente .- E 01903 2012 000336 00 - Aprovat
 • 0050.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre pla de xoc contra plagues de rosegadors i panderoles.
  Rebutjat
 • 0051.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre consens per al pagament de la paga extra de Nadal.
  Rebutjat
 • 0052.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre eliminació de símbols i noms franquistes.
  Expediente .- E 00606 2012 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0053.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre l'ampliació del Palau de Congressos.
  Rebutjat
 • 0054.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ampliació del Palau de Congressos.
  Rebutjat
 • 0055.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament per les Sres. Menguzzato, Castillo i Albert, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre la reforma de la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs.
  Rebutjat
 • 0056.-MOCIONS.- Moció subscrita pels senyors Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, respectivament, sobre coordinació del transport públic en l'Àrea Metropolitana de València.
  Expediente .- E 00606 2012 000029 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0057.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, portaveu i regidora del Grup Socialista, respectivament, sobre finançament a les entitats de discapacitats.
  Rebutjat
 • 0058.-MOCIONS.- Moció subscrita per les Sres. Dolz, Soriano i Albert, en representació dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre constitució del Consell de Medi Ambient.
  Rebutjat
 • 0059.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud de derogació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu i deute històric de la Generalitat Valenciana en educació en la ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0060.-MOCIONS.- Moció subscrita pel vicealcalde i primer tinent d'alcalde, Sr. Grau, sobre retribucions a percebre durant l'exercici 2012 pels membres de la corporació i directors generals.
  Expediente .- E 00606 2012 000030 00 - Aprovat
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre projecte de fer per a vianants la major part de la plaça de la Reina.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre dificultats en l'accés a la via pública per la proliferació de terrasses.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre absència de la senyera valenciana en la Batalla de Flors.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre contractació d'una assessora.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre despeses de dietes dels regidors i escortes.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gossos en la ciutat de València.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les dependències policials del barri del Carme.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Palau de les Arts.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la plantilla de Policia Local.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre indemnitzacions a alcaldes pedanis.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el cost dels serveis extraordinaris dels policies i bombers.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ciutats agermanades.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Europeu de l'Estudi de l'Esport Municipal.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos d'idiomes en els centres de Joventut.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre inspeccions de compliment dels horaris de les terrasses que ocupen part de la via pública.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aportacions de l'Ajuntament al Consorci Espacial Valencià.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obertura de les comportes de l'Albufera de València.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el cotxe oficial d'un regidor.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el poliesportiu de Benimaclet.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre conveni entre l'Ajuntament i la Societat Coral el Micalet.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre cost de les llicències de software.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre personal encarregat del manteniment informàtic.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre els servidors informàtics de l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la finalització de la contracta del servei de grua.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre carrosses de la Batalla de les Flors.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre revisió d'etilòmetres.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre manteniment de vehicles d'emergències.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre reducció de línies d'EMT a poblacions de l'àrea metropolitana.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per la concessió d'instal·lacions esportives.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'antic monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la desocupació dels joves entre 15 i 29 anys a València.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre economia i desocupació a València.
  Contestada
 • 0094.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre recessió i desocupació a València.
  Contestada
 • 0095.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic per a València per la realització del Gran Premi de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0096.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre quantificació econòmica per la supressió de la paga del mes de desembre dels empleats públics de l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0097.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre barraca situada en el bulevard Sud.
  Contestada
 • 0098.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Setmana Europea de la Mobilitat.
  Contestada
 • 0099.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el sabor de l'aigua potable.
  Contestada
 • 0100.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre intervencions de la Sra. Alcaldessa durant el Ple.
  Contestada
 • 0101.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'IVA reduït per a les Falles.
  Contestada
 • 0102.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre si la delegada d'Ocupació ha rebut els treballadors de l'empresa Teletech.
  Contestada
 • 0103.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional amb motiu del 75 aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura (1937).
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI