17/01/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 12 de març al 30 d'abril de 2018

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, considera convenient i necessària la modificació del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovat per acord plenari de data 28 de setembre de 2012, referent a la regulació continguda en el Títol Tercer denominat “Del dret de Participació “ articles 53 i següents, així com el Títol V “de l'Administració de l'Ajuntament de València”, i en concret el capítol II dels “Òrgans territorials desconcentrats”, Secció Primera a la quarta, articles 79 al 102 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València de 29 de desembre de 2006.
En l'actualitat la societat valenciana s'enfronta al repte de repensar i dissenyar els mecanismes i espais per a exercir plenament el seu dret a la participació i avançar en el procés de regeneració democràtica.
Per a atendre a aquests desafiaments, durant els mesos de setembre de 2016 a febrer de 2017, l'Ajuntament de València va impulsar un procés participatiu de revisió del model de participació ciutadana per a establir les bases d'una nova estructura de participació i la modificació de la reglamentació associada, en particular el Reglament de Participació Ciutadana vigent. Un procés en el qual es va involucrar als diferents agents socials i polítics de la ciutat, i en el qual es va treballar amb una metodologia que va permetre la implicació de tots els sectors, especialment aquells que compten amb majors dificultats per a accedir a aquestes iniciatives.
Fruit d'aquest treball es va aprovar per acord de l'Ajuntament Ple de 22 de desembre de 2017, el nou model de participació ciutadana que es fonamenta en set eixos estratègics i que s'acompanya en document annexe.
En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la modificació de la citada disposició de caràcter general i pel termini d'un mes, a explicar des de la seua publicació en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauló d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén Voste que hauria de solucionar la modificació dels articles 53 i següents del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, i articles 79 al 102 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València?
b) Considera Vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta modificació?
c) Què objectius hauria de perseguir, al seu judici, els citats Reglaments?
d) Desitja Vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu, com la no modificació dels actuals o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular, hauran de presentar-les en el termini indicat, en el Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, assenyalant-se de forma expressa que es refereixen a la “Consulta pública prèvia, relativa a la modificació del Reglament de Participació“ i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

participacionciudadana@valencia.es

havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient, que permeta verificar la seua identitat.
Aquesta consulta pública, es fa amb independència del procés de participació que s'articularà en uns mesos, el qual possibilitarà la participació de la ciutadania i de les organitzacions de la ciutat.

MODEL PARTICIPACIÓ CIUTADANA (Pdf. 61 Kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI