15/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

PROJECTE D'ORDENANÇA PER LA QUE SE REGULA L’ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA, EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 2 d'octubre al 2 de novembre de 2017

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Servicis Socials, considera convenient i necessària que es redacte una nova disposició de caràcter general, que determine el procediment per a l'emissió i expedició per l'Ajuntament de València de les targetes d'estacionament que substituïsca, l'actual Marco Regulador del Tràmit i Expedició de Targetes d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, que va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern de data 1 de juny del 2001, a fi d'adaptar-ho a la normativa vigent i comptar amb un instrument jurídic que permeta, a més de l'establiment de mecanismes per a la integració de les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, un adequat control de l'ús indegut de les dites targetes.
En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'esmentada Ordenança i pel termini d'un mes, a comptar de la seua publicació en la pàgina web municipal (www.valència.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'este Ajuntament, a fi de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les qüestions següents:

a) Quins problemes entén vosté que hauria de solucionar la nova Ordenança per la qual es regula l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament, per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en la Ciutat de València?
b) Considera vosté que en estos moments resulta necessària i oportuna l'aprovació de la dita modificació?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu parer, la indicada Ordenança?
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu (com la no derogació de l'actual marc regulador del Tràmit i Expedició de Targetes d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, només la seua modificació en alguns aspectes, etc.), o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?.
Els suggeriments o observacions que respecte d'això desitge formular, hauran de presentar-les en el termini dalt indicat, en el Servici de Benestar Social i Integració, Secció d'Atenció a la Diversitat Funcional , assenyalant-se de forma expressa que es referixen a la “Consulta pública prèvia, relativa al projecte d'ordenança, per la qual es regula l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda, en el municipi de València” i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

omad@valencia.es

havent d'identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI