16/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA REGULADORA DE MOBILITAT.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 3 de juny al 2 de juliol de 2017

L’Ajuntament de València, per mitjà de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, està treballant en la transformació del model de mobilitat de la ciutat de València. Entre els objectius estratègics perseguits per esta delegació hi ha els següents: potenciar els desplaçaments de vianants; assegurar una mobilitat lliure d’obstacles i segura; facilitar i normalitzar l’ús de la bicicleta com a forma de transport quotidià i habitual; millorar la competitivitat del servici urbà de transport col·lectiu de viatgers; jerarquitzar el viari de la ciutat amb criteris d’una mobilitat més sostenible; calmar el trànsit als barris; reorganitzar l’espai destinat a l’estacionament, i millorar el funcionament de les zones d'estacionament reservat per a la la càrrega i descàrrega a la ciutat.
L'actual Ordenança de circulació regula alguns aspectes directament relacionats amb estos objectius. És per això que s'està analitzant la possibilitat de derogar esta última i elaborar una nova Ordenança de Mobilitat tendent a la consecució d'estos objectius. Així, per mitjà de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2017, es va aprovar: “iniciar els tràmits administratius que d’acord amb el dret corresponga per a efectuar una consulta pública ciutadana de la Ordenança de circulació vigent de l’Ajuntament de València, a fi de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma”.
En relació amb esta qüestió, s’obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de nova Ordenança de Mobilitat, i durant el termini d’UN MES comptador des de la publicació d’este edicte en el web municipal () i en el tauler d’edictes electrònic d’este ajuntament, a fi de www.valencia.es recollir “l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades por la futura norma” sobre les qüestions següents:

a) Quins problemes entén vosté que hauria de solucionar la nova Ordenança de Mobilitat?
b) Considera vosté que en estos moments resulta necessària i oportuna l’aprovació d’esta nova Ordenança?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu parer, la nova Ordenança de Mobilitat?
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu (com la no elaboració d'una nova Ordenança, la seua modificació parcial unicamente en determinats aspectes, etc.), o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que desitge formular sobre això les ha de presentar en el termini d’un mes indicat adés, dirigides al Servici de Mobilitat Sostenible, amb indicació de forma expressa que es referixen a la “consulta pública prèvia sobre l’Ordenança reguladora de Mobilitat”, i podrà presentar-les per registre d’entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

consultacirculacio@valencia.es

En este últim cas amb identificació amb el nom i cognoms o raó social i el número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que en permeta verificar la identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI