Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA MOBILITAT.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 15 de febrer al 16 de març de 2020

L'Ajuntament de València, amb la finalitat d'assegurar la viabilitat de servei públic del taxi, considera necessari adaptar la vigent Ordenança de Mobilitat al que es disposa en la Disposició Addicional Primera del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor, per a poder exercir l'habilitació competencial als ens locals allí prevista.

Per això, s'està analitzant la possibilitat d'establir que els serveis a prestar mitjançant arrendament de vehicles amb conductor hagen de contractar-se, almenys, amb 1 hora d'antelació així com altres modificacions de les condicions d'explotació que garantisquen el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació de la citada Ordenança, i pel termini d'UN MES a comptar de la publicació d'aquest edicte en la pàgina web municipal ( www.valencia.es ) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar “…l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma…” sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes enté vosté que hauria de solucionar la modificació de l'Ordenança de Mobilitat en relació a la prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor?.
b) Considera vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta modificació?.
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la indicada modificació?.
d) Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu (com la no modificació de l'Ordenança, la seua modificació parcial en determinats aspectes, etc.), o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?.

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular haurà de presentar-les en el termini d'un mes a dalt indicat, dirigides al Servei de Mobilitat Sostenible, indicant de manera expressa que es refereixen a la “consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança de Mobilitat”, i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte

consultavtc@valencia.es

havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI